Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Ühehäälne seisukoht aitab tagada meie energiaalaste huvide kaitse väljaspool ELi

Brüssel, 7. september 2011 – Arvestades pidevalt muutuvat olukorda üleilmsetel energiaturgudel, peab EL energiajulgeoleku tagamiseks tegema piisavat koostööd oma kodus ning saavutama tugeva positsiooni väljaspool ja end seal maksma panema. Täna võttis komisjon vastu energiavarustuse kindlust ja rahvusvahelist koostööd käsitleva teatise, milles esimest korda esitatakse ELi energiaalaste välissuhete põhjalik strateegia. Komisjoni väljatöötatud lähenemisviisi keskseteks teemadeks on parem kooskõlastatus ELi liikmesriikide vahel ning energiaalase välispoliitika selgete prioriteetide kindlaksmääramine ja rakendamine.

Energiavolinik Günther Oettinger lausus: „Viimastel aastatel on ELi energiapoliitikas tõelist edu saavutatud. Nüüd peab EL lisaks energia suurel siseturul saavutatule laiendama oma tegevust väljapoole ning tagama Euroopale energiavarustuse kindluse ja edendama rahvusvahelisi energiapartnerlussuhteid. Seepärast paneb komisjon täna ette ühtse lähenemisviisi, mis käsitleb energiaalaseid suhteid kolmandate riikidega. Selleks tuleb edendada koostööd ELis endas, et EL ja liikmesriigid tegutseksid ühiselt ja ühehäälselt.”

Lisaks teatisele tegi komisjon ettepaneku sellise otsuse kohta, millega luuakse liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabe vahetamise mehhanism. Sellega laiendatakse praegu gaasikokkulepete suhtes kohaldatavat teatamiskorda kõikidele energialiikidele ja ühtlasi täiustatakse seda. Samuti tagatakse sellega teabevahetuskord ELi tasandil enne ja pärast läbirääkimiste pidamist kolmandate riikidega. Kavandatava mehhanismi eesmärk on tugevdada liikmesriikide positsiooni kolmandate riikidega peetavatel läbirääkimistel ning samal ajal tagada energiavarustuse kindlus, siseturu korralik toimimine ja investeeringuteks vajalik õiguskindlus.

Taust

Imporditud energia osakaal suureneb ELis pidevalt – praegu imporditakse 80% naftast ja 60% gaasist. Liikmesriikide otsustel ja kolmandate riikidega sõlmitud kokkulepetel on oluline mõju energiainfrastruktuuri arengule ja ELi energiavarustusele tervikuna. ELi huvid peaksid olema paremini kaitstud suhetes transiidiriikidega ja energiat tootvate riikidega. Samas tuleb ka arvestada uusi pakkumise ja nõudluse suundumusi üleilmsetel energiaturgudel ning üha suuremat konkurentsi ressursside pärast, mistõttu peab EL ühendama oma jõud ka energiaalastes välissuhetes.

Vastavalt 2020. aasta energiastrateegiale on täna avaldatud teatises seatud eesmärgiks laiendada ELi energiapoliitika rahvusvahelist mõõdet, suurendades ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitavate energiakokkulepete läbipaistvust ülejäänud liikmesriikide jaoks ning tugevdades koordineeritust partnerriikidega suhtlemisel, seisukoha võtmisel rahvusvahelistes organisatsioonides ja oluliste energeetikasektori partnerriikidega igakülgsete suhete loomisel.

Strateegias on loetletud 43 konkreetset meedet, mis hõlmavad eelkõige järgmisi aspekte:

  • liikmesriigid peavad jagama omavahel teavet kolmandate riikidega sõlmitud rahvusvaheliste energiakokkulepete kohta. Sama kehtib ka alles läbirääkimisetapis olevate kokkulepete kohta. Komisjon võib igal üksikjuhul avaldada arvamust selle kohta, kas kokkulepe on kooskõlas ELi õigusega ja energiavarustuse kindluse alaste eesmärkidega;

  • ELi põhieesmärkide saavutamiseks võib kolmandate riikidega sõlmitavate energiakokkulepete üle pidada vajaduse korral läbirääkimisi ka ELi tasandil. Praegu tehakse seda Aserbaidžaani ja Türkmenistaniga sõlmitava kokkuleppega, mis käsitleb Kaspia merd läbivat gaasijuhet. Nõukogult on taotletud konkreetne sellekohane volitus;

  • EL kavandab uut taastuvenergiaalast partnerlusprojekti Vahemere lõunakalda riikidega;

  • EL toetab mitmepoolsetel aruteludel, sh Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) raames, rahvusvahelisi õiguslikult siduvaid tuumaohutusnorme ning seab eesmärgiks laiendada tuumaohutushindamist ELi naaberriikidele;

  • ELi arengupoliitikas pööratakse suuremat tähelepanu säästva energia kättesaadavamaks tegemisele vähim arenenud riikide ja arenguriikide jaoks.

Lisateave

Täiendav teave ELi energiapoliitika välismõõtme ja komisjoni ettepaneku kohta on saadaval veebisaidil:

http://ec.europa.eu/energy/international/index_en.htm

Kontaktisikud:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar