Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Η υιοθέτηση κοινής θέσης κλειδί για τη διασφάλιση των ενεργειακών μας συμφερόντων στο εξωτερικό

Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 2011 – Στις σημερινές συνεχώς μεταβαλλόμενες παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ απαιτεί κατάλληλο συντονισμό στο εσωτερικό και ισχυρή και αποφασιστική στάση στο εξωτερικό. Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη διεθνή συνεργασία, στην οποία διατυπώνεται για πρώτη φορά μια αναλυτική στρατηγική όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας. Ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για τον προσδιορισμό και την υλοποίηση σαφών προτεραιοτήτων στην εξωτερική ενεργειακή πολιτική αποτελεί τον πυρήνα της προσέγγισης που διατυπώθηκε σε αδρές γραμμές από την Επιτροπή.

Ο αρμόδιος για θέματα ενέργειας Επίτροπος Günther Oettinger δήλωσε: «Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ έχει σημειώσει πραγματική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Η ΕΕ πρέπει πλέον να επεκτείνει τα επιτεύγματα της μεγάλης εσωτερικής της αγοράς στον τομέα της ενέργειας και πέρα από τα σύνορά της, ώστε να εδραιώσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη και να ευνοήσει διεθνείς συνεργασίες στον τομέα αυτό. Συνεπώς, η Επιτροπή προτείνει σήμερα μια συνεκτική προσέγγιση στις ενεργειακές σχέσεις με τρίτες χώρες. Η προσέγγιση αυτή απαιτεί τη βελτίωση του εσωτερικού συντονισμού έτσι ώστε η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενεργούν από κοινού και να τηρούν ενιαία στάση».

Παράλληλα με την ανακοίνωση, η Επιτροπή πρότεινε απόφαση με την οποία δημιουργείται μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών για διακρατικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών. Ο μηχανισμός θα συμπληρώσει τη διαδικασία κοινοποίησης που ήδη εφαρμόζεται στις συμφωνίες για το φυσικό αέριο και θα την επεκτείνει σε όλες τις μορφές ενέργειας. Θα προβλέπει ένα μέσο ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ πριν και μετά τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Ο προτεινόμενος μηχανισμός πρόκειται να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση των κρατών μελών έναντι τρίτων χωρών, κατοχυρώνοντας παράλληλα την ασφάλεια του εφοδιασμού, την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τη δημιουργία ασφάλειας δικαίου για τις επενδύσεις.

Ιστορικό

Το μερίδιο της εισαγόμενης στην ΕΕ ενέργειας – επί του παρόντος 80% για το πετρέλαιο και άνω του 60% για το φυσικό αέριο – συνεχίζει να αυξάνεται. Οι εθνικές αποφάσεις και συμφωνίες με τρίτες χώρες έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών και του ενεργειακού εφοδιασμού στο σύνολο της ΕΕ. Τα συμφέροντα της ΕΕ πρέπει να προωθηθούν καλύτερα στις σχέσεις με χώρες διαμετακόμισης όσο και με χώρες παραγωγούς ενέργειας. Συγχρόνως, τα νέα πρότυπα προσφοράς και ζήτησης στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας καθώς και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για ενεργειακούς πόρους καθιστούν αναγκαία την άσκηση της συνδυασμένης επιρροής εκ μέρους της ΕΕ στις εξωτερικές ενεργειακές σχέσεις.

Στον άξονα της ενεργειακής στρατηγικής για το 2020, η σημερινή ανακοίνωση προτείνει την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής μέσω της βελτίωσης της διαφάνειας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στις ενεργειακές τους συμφωνίες με τρίτες χώρες, την ενίσχυση του συντονισμού στην προσέγγιση χωρών εταίρων, στην υιοθέτηση θέσεων σε διεθνείς οργανισμούς και κατά την ανάπτυξη εκτενών ενεργειακών εταιρικών σχέσεων με χώρες που αποτελούν βασικούς εταίρους.

Η στρατηγική περιλαμβάνει 43 συγκεκριμένες δράσεις, που περιλαμβάνουν κυρίως τα εξής:

  • Τα κράτη μέλη καλούνται να κοινοποιούν αμοιβαία πληροφορίες για διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες στον τομέα της ενέργειας. Στις συμφωνίες περιλαμβάνονται και εκείνες που τελούν υπό διαπραγμάτευση. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτεί για τη συμβατότητα των εν λόγω συμφωνιών με το ενωσιακό δίκαιο και με τους στόχους περί ασφάλειας του εφοδιασμού της ΕΕ.

  • Η διαπραγμάτευση ενεργειακών συμφωνιών μπορεί επίσης να διενεργείται σε ενωσιακό επίπεδο οσάκις είναι αναγκαίο για την επίτευξη καίριων στόχων της ΕΕ. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση συμφωνίας με το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν σε σχέση με τον αγωγό φυσικού αερίου μέσω της Κασπίας, όπου έχει ζητηθεί ειδική εντολή από το Συμβούλιο.

  • Η ΕΕ θα προτείνει νέα εταιρική σχέση για έργα που αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

  • Η ΕΕ θα ταχθεί υπέρ της θέσπισης διεθνών, νομικά δεσμευτικών, προτύπων πυρηνικής ασφάλειας σε πολυμερείς συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), και θα επιδιώξει την επέκταση των αξιολογήσεων της πυρηνικής ασφάλειας σε γειτονικές χώρες της ΕΕ.

  • Η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην καλύτερη πρόσβαση σε αειφόρο ενέργεια για τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εξωτερική διάσταση της ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής και την πρόταση της Επιτροπής μπορείτε να συμβουλευθείτε τον δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/energy/international/index_en.htm

Αρμόδιοι:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar