Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Tale med én stemme – det er svaret, hvis vi skal varetage vores energiinteresser i forholdet til tredjelande

Bruxelles, den 7. september 2011 – Hvis vi i dag, hvor verdens energimarkeder er i konstant udvikling, skal sikre EU's energisikkerhed, er det nødvendigt med en passende koordination internt og en stærk og beslutsom forhandlingsposition udadtil. I dag vedtog Kommissionen en meddelelse om energiforsyningssikkerhed og internationalt samarbejde, hvori der for første gang nogen sinde udstikkes en samlet strategi for EU's eksterne relationer på energiområdet. En forbedret koordination mellem EU-medlemsstaterne i forbindelse med identificere og gennemføre klare prioriterede opgaver i den eksterne energipolitik er helt afgørende i den tilgang, Kommissionen beskriver.

Energikommissær Günther Oettinger udtalte: "Der er opnået reelle fremskridt i EU's energipolitik igennem de seneste adskillige år. Nu er tiden kommet, hvor EU må bringe de resultater, der er opnået på EU's store interne energimarked, ud over EU's grænser, så vi kan opnå sikre energiforsyninger til Europa og fremme internationale energipartnerskaber. Det er grunden til, at Kommissionen i dag fremlægger forslag til en samlet tilgang i relationerne med tredjelande på energiområdet. Dette forudsætter en forbedring af den interne koordination, så EU og medlemsstaterne trækker på samme hammel og taler med én stemme."

Sideløbende med meddelelsen har Kommissionen fremlagt et forslag til en afgørelse om indførelse af en informationsudvekslingsordning for mellemstatslige aftaler på energiområdet mellem medlemsstater og tredjelande. Den er tænkt som en udvidelse af den indberetningsprocedure, der i forvejen findes for gasaftaler, til at gælde alle energiformer og som et supplement til den. Samtidig vil den være et forum for informationsudveksling på EU-plan før og efter forhandlinger med tredjelande. Den foreslåede ordning vil styrke medlemsstaternes forhandlingsposition i forhold til tredjelande, samtidig med at den sikrer forsyningssikkerheden og det indre markeds rette funktion og skaber retssikkerhed for investorer.

Baggrund

Importens andel af EU's energiforbrug – aktuelt 80 % for olies vedkommende og over 60 % for gas' vedkommende – fortsætter med stige. Nationale beslutninger og aftaler med tredjelande har en væsentlig indvirkning på udbygningen af energiinfrastrukturen og energiforsyningen i EU som helhed. EU's interesser bør varetages bedre i forhold til både transitlandene og de energiproducerende lande. Samtidig gør nye forsynings- og efterspørgselsmønstre på verdens energimarkeder og voksende konkurrence om ressourcerne det ligeledes nødvendigt, at EU-landene gør deres indflydelse gældende i de eksterne energirelationer med hele deres kombinerede vægt.

I forlængelse af Energi 2020-strategien foreslås det i dagens meddelelse, at den eksterne dimension i EU's energipolitik højnes gennem øget gennemsigtighed mellem EU-landene om deres energiaftaler med tredjelande, at koordinationen styrkes, når der tages kontakt med partnerlande, når der fastsættes forhandlingspositioner i internationale organisationer, og når der etableres omfattende energipartnerskaber med centrale partnerlande.

Strategien omfatter 43 konkrete indsatsområder, der bl.a. omfatter:

  • Medlemsstaterne skal udveksle information indbyrdes om internationale aftaler med tredjelande på energiområdet. Det gælder også om aftaler, som aktuelt er under forhandling. Fra sag til sag vil Kommissionen kunne afgive udtalelse om, hvorvidt sådanne aftaler er i overensstemmelse med EU-lovgivningen og EU's forsyningssikkerhedsmålsætninger.

  • Energiaftaler med tredjelande vil også kunne forhandles på EU-plan, hvis dette er nødvendigt for at opfylde EU's centrale målsætninger. Dette er tilfældet med en aftale med Aserbajdsjan og Turkmenistan om en transkaspisk gasrørledning, hvor Rådet er blevet anmodet om et specifikt mandat.

  • EU vil foreslå, at der etableres et nyt partnerskab om vedvarende energiprojekter med de sydlige Middelhavslande.

  • EU vil slå til lyd for retligt bindende internationale nukleare sikkerhedsstandarder i multilaterale drøftelser, bl.a. under Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA), og vil sigte mod at udvide nukleare sikkerhedsevalueringer til også at gælde EU's nabolande.

  • Der vil i EU's udviklingspolitik blive lagt større vægt på at udvide adgangen til bæredygtig energi for de mindst udviklede lande og udviklingslandene.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger om den eksterne dimension af EU's energipolitik og Kommissionens forslag, se:

http://ec.europa.eu/energy/international/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar