Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Společný postup je rozhodující pro zajištění našich energetických zájmů v zahraničí

Brusel 7. září 2011 – Zajištění energetické bezpečnosti EU na současných neustále se měnících globálních trzích s energií vyžaduje odpovídající vnitřní koordinaci a silnou a asertivní pozici EU v zahraničí. Komise dnes přijala sdělení o zabezpečení dodávek energie a o mezinárodní spolupráci, ve kterém byla poprvé vytyčena komplexní strategie týkající se vnějších vztahů EU v oblasti energie. Základem přístupu navrženého Komisí je zlepšená koordinace mezi členskými státy EU při stanovení a provádění jasných priorit vnější energetické politiky.

Komisař pro energetiku Günther Oettinger k tomu uvedl: „V energetické politice EU bylo v několika posledních letech dosaženo opravdového pokroku. Nyní musí EU přenést úspěchy svého velkého vnitřního trhu s energií za hranice s cílem zajistit bezpečnost dodávek energie pro Evropu a podporovat mezinárodní energetická partnerství. Z tohoto důvodu dnes Komise navrhuje jednotný přístup ke vztahům s třetími zeměmi v oblasti energetiky. Tento přístup vyžaduje zlepšení vnitřní koordinace tak, aby EU a její členské státy jednaly společně a mluvily jedním hlasem.“

Zároveň se sdělením navrhla Komise rozhodnutí o zřízení mechanismu pro výměnu informací o mezivládních dohodách v oblasti energetiky mezi členskými státy a třetími zeměmi. Tento mechanismus rozšíří a doplní oznamovací postup, který se již používá na dohody o plynu, na všechny druhy energií. Kromě toho poskytne nástroj pro výměnu informací na úrovni EU před jednáními se třetími zeměmi a po těchto jednáních. Navrhovaný mechanismus by měl posílit vyjednávací pozici členských států vůči třetím zemím a zajistit bezpečnost dodávek energie a řádné fungování vnitřního trhu a vytvořit právní jistotu pro investice.

Souvislosti

Podíl dovážené energie v EU – v současné době 80 % ropy a 60 % plynu – nadále roste. Rozhodnutí přijatá na úrovni členských států a jejich dohody se třetími zeměmi mají významný dopad na rozvoj energetické infrastruktury a dodávky energie do EU jako celku. Zájmy EU musí být lépe prosazovány ve vztahu jak k tranzitním zemím, tak k zemím produkujícím energii. Nové rozložení nabídky a poptávky na globálních trzích s energií a zostřující se soupeření o zdroje zároveň vyvolává nutnost využít společné váhy všech zemí EU ve vnějších energetických vztazích.

V souladu se strategií Energie 2020 dnešní sdělení navrhuje posílit vnější rozměr energetické politiky EU prostřednictvím zlepšené transparentnosti v oblasti energetických dohod členských států EU se třetími zeměmi, lepší koordinace při jednáních s partnerskými zeměmi, při zaujímání stanovisek v mezinárodních organizacích a při rozvíjení komplexních energetických partnerství s rozhodujícími partnerskými zeměmi.

Strategie obsahuje 43 konkrétních opatření, přičemž nejvýznamnější jsou tyto:

  • Členské státy si musí vzájemně vyměňovat informace o mezinárodních dohodách se třetími zeměmi v oblasti energie. To se týká i dohod, které jsou ještě předmětem jednání. Případ od případu může Komise poskytnout stanovisko ohledně souladu těchto dohod s právem EU a cíli EU v oblasti bezpečnosti dodávek.

  • Energetické dohody se třetími zeměmi by mohly být projednávány také na úrovni EU v případech, kdy je to nutné pro dosažení klíčových cílů EU. Konkrétně se jedná o dohodu s Ázerbájdžánem a Turkmenistánem o plynovodu vedoucím přes Kaspické moře, kde bylo vyžádáno zvláštní pověření Rady.

  • EU navrhne nové partnerství v oblasti projektů na obnovitelné zdroje energie se zeměmi jižního Středomoří.

  • EU bude při vícestranných jednáních podporovat přijetí mezinárodních právně závazných norem v oblasti jaderné bezpečnosti včetně jednání v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a bude usilovat o rozšíření hodnocení jaderné bezpečnosti na země sousedící s EU.

  • Politika rozvoje prosazovaná EU bude klást větší důraz na zlepšení přístupu nejméně rozvinutých a rozvojových zemí k udržitelné energii.

Další informace

Další informace o vnějším rozměru energetické politiky EU najdete na této adrese:

http://ec.europa.eu/energy/international/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Marlene Holzner (+32 22960196)

Nicole Bockstaller (+32 22952589)


Side Bar