Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия Съобщение за пресата

Да говорим с един глас това е ключът към осигуряването на нашите енергийни интереси в чужбина

Брюксел, 7 септември 2011 г. За да постигнем енергийната сигурност на ЕС на съвременните постоянно изменящите се глобални енергийни пазари е нужна адекватна координация в нашия дом и силна и уверена позиция извън неговите граници. Днес Комисията прие съобщение за сигурността на енергийните доставки и международното сътрудничество, в което за първи път се съдържа цялостна стратегия за външните отношения на ЕС в областта на енергетиката. Централно място в очертания от Комисията подход заема подобряването на координацията между държавите-членки на ЕС при определянето и изпълнението на ясни приоритети във външната енергийна политика.

Комисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер, заяви: През последните няколко години в енергийната политика на ЕС беше постигнат реален напредък. Днес ЕС трябва да разпространи достиженията на своя огромен вътрешен енергиен пазар отвъд неговите граници, за да се гарантира сигурността на енергийните доставки за Европа и да се насърчават международни енергийни партньорства. Затова днес Комисията предлага последователен подход в енергийните отношения с трети страни. С него трябва да се подобри вътрешната координация, за да могат ЕС и неговите държави-членки да действат заедно и да говорят с един глас.

Едновременно със съобщението Комисията предложи решение за създаване на механизъм за обмен на информация между държавите-членки и трети държави по междуправителствени споразумения в областта на енергетиката. С него процедурата за нотификация, която вече се прилага при споразуменията по природния газ, ще се разшири и допълни, обхващайки всички видове енергоносители. В него ще бъде включен и инструме

нт за обмен на информация на равнище ЕС преди и след преговори с трети държави. Предложеният механизъм се създава, за да укрепи преговорните позиции на държавите-членки по отношение на трети държави, като едновременно с това гарантира сигурността на доставките и правилното функциониране на вътрешния пазар и създава правна сигурност за инвестициите.

Контекст

Делът на внасяната енергия в ЕС, който понастоящем е 80 % за петрола и над 60 % за природния газ, продължава да расте. Националните решения и споразумения с трети страни оказват значително въздействие върху развитието на енергийната инфраструктура и енергийните доставки за ЕС като цяло. Трябва да се подобри защитата на интересите на ЕС — както в отношенията с транзитните страни, така и със страните производителки. Същевременно във връзка с новите модели на търсене и предлагане на глобалните енергийни пазари и нарастващата конкуренция за ресурси е необходимо използването на авторитета и тежестта на ЕС във външните отношения в областта на енергетиката.

В съответствие със стратегията „Енергетика 2020“ приетото днес съобщение предлага да се усъвършенства външното измерение на енергийната политика на ЕС чрез подобряване на прозрачността сред държавите-членки по отношение на сключените от тях енергийни споразумения с трети страни и чрез засилване на координацията в случаите, когато се установява контакт с партньорски страни, когато се заема позиция в международни организации и когато се разработват всеобхватни енергийни партньорства с ключови партньорски страни.

В стратегията са изброени 43 конкретни действия, по-специално:

  • Държавите-членки трябва да обменят помежду си информация за международни споразумения с трети страни в областта на енергетиката. Това включва споразумения, по които все още се водят преговори. В зависимост от конкретния случай Комисията може да дава становища за съответствието на тези споразумения със законодателството на ЕС, както и с целите на Съюза в областта на сигурността на доставките.

  • Когато е необходимо постигането на ключовите цели на ЕС, преговорите за енергийни споразумения с трети страни биха могли да се водят и на равнище ЕС. Такъв е случаят при споразумението с Азербайджан и Туркменистан за транскаспийски газопровод, за което бе поискан специфичен мандат от Съвета.

  • ЕС ще предложи ново партньорство за проекти за възобновяема енергия с южните средиземноморски страни.

  • ЕС ще пледира за международни правно обвързващи стандарти за ядрена безопасност по време на многостранни обсъждания, включително в рамките на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), и ще насочи усилията си към разширяване на оценките за ядрена безопасност в посока към съседните страни на ЕС.

  • Политиката на ЕС за развитие ще постави по-силно ударение върху подобряването на достъпа до устойчива енергия за най-слабо развитите и развиващите се страни.

Допълнителна информация

Повече информация за външното измерение на енергийната политика на ЕС и предложението на Комисията, могат да бъдат намерени на:

http://ec.europa.eu/energy/international/index_en.htm

За контакти:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar