Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL ET HU LT

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Digitalizācijas programma. Komisija pieprasa informāciju no astoņām dalībvalstīm par Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas īstenošanu

Briselē, 2011. gada 1. septembrī — Eiropas Komisija astoņām dalībvalstīm (Austrijai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Luksemburgai, Ungārijai un Vācijai) pieprasa informāciju par Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas (AVMPD) īstenošanu. Komisija ir lūgusi dalībvalstis sniegt atbildi 10 nedēļu laikā. Ar faktu noskaidrošanas vēstulēm Komisija cenšas nodrošināt to, lai visas dalībvalstis pareizi īstenotu visus AVMPD noteikumu aspektus plašsaziņas līdzekļus reglamentējošajos likumos. Vēstulēs aplūkotie jautājumi katrai valstij atšķiras. Informācijas pieprasījumi nenozīmē, ka dalībvalstis nav pareizi pārņēmušas direktīvu savos tiesību aktos, bet to, ka šajā posmā Komisijai vēl ir daži jautājumi par direktīvas īstenošanu šajās dalībvalstīs.

2011. gada martā Komisija nosūtīja vēstuļu pirmo kārtu 16 dalībvalstīm (Apvienotajai Karalistei, Beļģijai, Bulgārijai, Čehijai, Dānijai, Francijai, Grieķijai, Itālijai, Īrijai, Maltai, Nīderlandei, Rumānijai, Slovākijai, Somijai, Spānijai un Zviedrijai, IP/11/373). Slovēnija nav paziņojusi Komisijai par pasākumiem AVMPD īstenošanai savos tiesību aktos, bet Polija tikai daļēji paziņojusi par atsevišķiem pasākumiem. Pret šīm divām valstīm ir uzsākta pienākumu neizpildes procedūra. Komisija joprojām analizē informāciju par Portugāles veiktajiem pasākumiem.

Uz kādiem tematiem attiecas dalībvalstīm uzdotie jautājumi?

Informācijas pieprasījumi par direktīvas īstenošanu aptver plašu jautājumu loku (sīkākai informācijai par šiem jautājumiem sk. MEMO/11/574):

  • izcelsmes valsts princips un jautājumi par audiovizuālo pakalpojumu jurisdikciju;

  • audiovizuāli komerciāli paziņojumi (ieskaitot produktu izvietošanu un sponsorēšanu, reklāmu un televīzijas veikalu);

  • pamatsaistības saskaņā ar direktīvu (tādas kā identificēšanas prasības, noteikumi attiecībā uz naida kurināšanu, piekļuvi, saistības attiecībā uz apraides zonu, pakalpojumu pēc pieprasījuma reģistrācija);

  • nepilngadīgo aizsardzība;

  • Eiropas darbu sekmēšana;

  • sabiedrībai svarīgo notikumu pārraide bezmaksas televīzijā un īsie izvilkumi;

  • sadarbība starp regulatoriem.

Pamatinformācija

AVMPD (2010/13/ES) nodrošina vienoto tirgu un tiesisko noteiktību Eiropas televīzijas un audiovizuālo pakalpojumu nozarē, radot visām valstīm vienādus noteikumus gan attiecībā uz apraides pakalpojumiem, gan attiecībā uz audiovizuālajiem pakalpojumiem pēc pieprasījuma, vienlaikus saglabājot kultūras daudzveidību, nodrošinot bērnu aizsardzību un patērētāju tiesību aizsardzību, nostiprinot plašsaziņas līdzekļu plurālismu un cīnoties pret naida kurināšanu rases vai reliģijas dēļ. Direktīva balstās uz "izcelsmes valsts principu", saskaņā ar kuru audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem ir saistoši tikai to izcelsmes valsts noteikumi, un saņēmējvalsts noteikumus tiem var piemērot tikai nedaudzos atsevišķos gadījumos, kas paredzēti AVMPD 3. pantā (piemēram, mudinājums uz naida kurināšanu). ES dalībvalstis piekrita transponēt AVMPD savos tiesību aktos līdz 2009. gada 19. decembrim (sk. IP/09/1983).

Sākotnējā direktīva "Televīzija bez robežām" tika pieņemta 1989. gadā (IP/91/898) un pirmo reizi grozīta 1997. gadā (IP/97/552). 2007. gada decembrī tika pieņemta grozījumu direktīva (sk. IP/07/1809, MEMO/08/803). 2010. gada 10. martā sākotnējās direktīvas "Televīzija bez robežām" noteikumi tika apvienoti ar grozošo direktīvu noteikumiem, lai izveidotu tagad tā sauktās Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas kodificētu redakciju.

Sīkāka informācija par Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Nēlī Krusas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Sekojiet Nēlī Krusas tvītošanai: http://twitter.com/#!/NeelieKroesEU

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar