Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL ET HU LV

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija prašo, kad aštuonios valstybės narės praneštų apie Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos įgyvendinimą

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 1 d. Europos Komisija raštu kreipėsi į aštuonias ES valstybes nares (Austriją, Estiją, Kiprą, Latviją, Lietuvą, Liuksemburgą, Vengriją ir Vokietiją) ir paprašė, kad jos praneštų apie tai, kaip joms sekasi įgyvendinti Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą. Komisija pageidavo, kad atsakymai būtų pateikti per 10 savaičių. Užklausos raštu susijusios su Komisijos pastangomis užtikrinti, kad į visų valstybių narių nacionalinius žiniasklaidos įstatymus visi Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taisyklių aspektai būtų perkelti teisingai. Valstybėms narėms pateikiami klausimai skiriasi. Prašymas pateikti informaciją nereiškia, kad tos valstybės narės direktyvą perkėlė neteisingai; tiesiog šiame etape Komisija mano, kad esama neatsakytų klausimų dėl direktyvos įgyvendinimo.

Pirmuosius raštus 16 valstybių narių (Airijai, Belgijai, Bulgarijai, Čekijai, Danijai, Graikijai, Ispanijai, Italijai, Jungtinei Karalystei, Maltai, Nyderlandams, Prancūzijai, Rumunijai, Slovakijai, Suomijai ir Švedijai (IP/11/373)) Komisija išsiuntė 2011 m. kovo mėn. Slovėnija Komisijai nepranešė apie jokias Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, o Lenkija tik iš dalies pranešė apie kai kurias priemones. Šioms dviem valstybėms narėms šiuo metu taikomos pažeidimų nagrinėjimo procedūros. Komisija vis dar nagrinėja priemones, apie kurias pranešė Portugalija.

Į kokius aspektus atkreipiamas dėmesys valstybėms narėms pateiktuose klausimuose?

Prašymuose pateikti paaiškinimus atkreipiamas dėmesys į įvairius su direktyvos įgyvendinimu susijusius aspektus (žr. MEMO/11/574, kur šios temos apibūdintos išsamiau):

  • kilmės šalies principas ir jurisdikcijos klausimai, susiję su audiovizualinėmis paslaugomis;

  • komercinė audiovizualinė komunikacija (įskaitant produktų reklamą, rėmėjų televizijos reklamą ir teleparduotuves);

  • pagrindiniai įsipareigojimai pagal direktyvą (kaip antai tapatybės nustatymo reikalavimai, neapykantos kurstymo užkardymo taisyklės, prieigos taisyklės, objektyvaus nušvietimo reikalavimai, užsakomųjų paslaugų registravimas);

  • nepilnamečių apsauga;

  • Europos kūrinių populiarinimas;

  • svarbūs įvykiai, kuriuos reikia nušviesti nemokamos televizijos transliacijose ir trumpuose žinių siužetuose;

  • priežiūros institucijų bendradarbiavimas.

Pagrindiniai faktai

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva (2010/13/ES) užtikrinama Europos televizijos ir audiovizualinio sektoriaus bendra rinka ir teisinis aiškumas; tuo tikslu transliavimo ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų sektoriui visose šalyse užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos, o kartu išsaugoma kultūrų įvairovė, užtikrinama vaikų ir vartotojų apsauga, saugomas žiniasklaidos pliuralizmas ir kovojama su rasine ir religine neapykanta. Direktyva pagrįsta kilmės šalies principu, pagal kurį audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų tiekėjams taikomos tik jų kilmės šalies taisyklės; jiems negali būti taikomos paskirties šalies taisyklės, išskyrus tik vos kelias aplinkybes, išdėstytas Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 3 straipsnyje (pvz., neapykantos kurstymas). ES valstybės narės sutiko Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą į savo teisės aktus perkelti iki 2009 m. gruodžio 19 d. (žr. IP/09/1983).

Televizijos be sienų direktyva priimta 1989 m. (IP/91/898), o iš dalies pirmą kartą pakeista 1997 m. (IP/97/552). 2007 m. gruodžio mėn. priimta ją iš dalies keičianti direktyva (žr. IP/07/1809, MEMO/08/803). 2010 m. kovo 10 d. pirminės Televizijos be sienų direktyvos nuostatos buvo sujungtos su direktyvų, kuriomis ji iš dalies pakeista, nuostatomis ir parengta kodifikuota dabartinės Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos versija.

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą galima rasti

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Neelie Kroes interneto svetainė http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainė

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Komisijos pirmininko pavaduotojos Neelie Kroes paskyra tinkle „Twitter“

http://twitter.com/NeelieKroesEU

Asmenys ryšiams

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar