Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL HU LT LV

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: komisjon ootab kaheksalt liikmesriigilt teavet audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi rakendamise kohta

Brüssel, 1. september 2011 – Euroopa Komisjon saatis kaheksale ELi liikmesriigile (Austria, Küpros, Eesti, Saksamaa, Ungari, Läti, Leedu ja Luksemburg) kirja, milles küsitakse teavet audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi rakendamise kohta nende riigis. Komisjon palus liikmesriikidel vastata kümne nädala jooksul. Teabe kogumise kirjad on osa komisjoni jõupingutustest tagada, et kõik liikmesriigid rakendaksid oma meediaseadustes nõuetekohaselt kõiki audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi aspekte. Kirjades esitatud küsimused on liikmesriigiti erinevad. Teabenõuded ei tähenda seda, et asjaomased liikmesriigid ei ole direktiivi nõuetekohaselt rakendanud, vaid lihtsalt seda, et komisjonil on mõned lahendamata küsimused seoses direktiivi rakendamisega nendes riikides.

Esmalt saatis komisjon 2011. aasta märtsis kirjad 16 liikmesriigile (Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Malta, Madalmaad, Rumeenia, Hispaania, Rootsi, Slovakkia ja Ühendkuningriik IP/11/373). Sloveenia ei ole komisjoni teavitanud mitte ühestki audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi rakendamise meetmest ning Poola on teinud seda vaid osaliselt. Nende kahe riigi suhtes on praegu algatatud rikkumismenetlus. Portugali teatatud meetmeid komisjon alles analüüsib.

Milliseid teemasid käsitletakse liikmesriikidele saadetud küsimustes?

Seoses direktiivi rakendamisega selgituse saamiseks esitatud küsimused hõlmasid järgmisi teemasid (vt MEMO/11/574 kõnealuste küsimuste täiendavate üksikasjade kohta):

  • päritoluriigi põhimõte ja kohtualluvuse küsimused seoses audiovisuaalteenustega;

  • audiovisuaalsed ärilised teadaanded (sealhulgas tootepaigutus, telereklaam ja otsepakkumine);

  • direktiivi kohased põhikohustused (nt identifitseerimisnõuded, eeskirjad seoses vihkamisele õhutamisega, juurdepääsetavuse eeskirjad, tasakaalustatud kajastamise kohustus, tellitavate teenuste registreerimine);

  • alaealiste kaitse;

  • Euroopa päritoluga teoste edendamine;

  • ühiskondlikult oluliste sündmuste tasuta ülekanded televisioonis ja lühiuudised;

  • reguleerivate asutuste vaheline koostöö.

Taust

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga (2010/13/EL) tagatakse ühtne turg ja õiguskindlus Euroopa televisiooni- ja audiovisuaaltööstuse jaoks, luues võrdsed võimalused nii piiriülestele ringhäälingu- kui ka tellitavatele audiovisuaalmeedia teenustele, et säilitada samal ajal kultuuriline mitmekesisus, kaitsta lapsi ja tarbijaid, tagada meediakanalite paljusus ning võidelda rassilise ja usulise vaenu õhutamise vastu. Direktiiv põhineb päritoluriigi põhimõttel, mille kohaselt kehtivad audiovisuaalsete meediateenuste osutajate suhtes üksnes nende päritoluriigi õigusaktid, välja arvatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi artiklis 3 (nt vaenu õhutamine) sätestatud väga erandlike asjaolude korral, mil kohaldatakse sihtriigi õigusakte. ELi liikmesriigid nõustusid audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi ülevõtmisega siseriiklikku õigusesse 19. detsembril 2009 (vt IP/09/1983).

Esialgne piirideta televisiooni direktiiv võeti vastu 1989. aastal (IP/91/898) ja seda muudeti esimest korda 1997. aastal (IP/97/552). 2007. aasta detsembris võeti vastu muudetud direktiiv (vt IP/07/1809, MEMO/08/803). 10. märtsil 2010 liideti esialgne piirideta televisiooni direktiiv muudetud direktiivi sätetega, et luua praeguse audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kodifitseeritud versioon.

Audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi üksikasjad on järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes Twitteris: http://twitter.com/NeelieKroesEU

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar