Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ET HU LT LV

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ψηφιακό θεματολόγιο: Η Επιτροπή αποστέλλει αίτημα παροχής πληροφοριών σε οκτώ κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας

Βρυξέλλες, 1η Σεπτεμβρίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επιστολές σε οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Κύπρο, Εσθονία, Γερμανία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία και Λουξεμβούργο) ζητώντας πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας στα εν λόγω κράτη. Η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να απαντήσουν εντός 10 εβδομάδων. Οι επιστολές με τις οποίες ζητούνται στοιχεία αποτελούν μέρος των προσπαθειών που καταβάλει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι με την εθνική νομοθεσία περί μέσων επικοινωνίας σε όλα τα κράτη εφαρμόζονται ορθά όλες οι πτυχές της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας. Τα ζητήματα που εγείρονται ποικίλλουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών δεν συνεπάγονται εσφαλμένη εφαρμογή της οδηγίας από τα αντίστοιχα κράτη μέλη αλλά απλώς ότι στο στάδιο αυτό η Επιτροπή θεωρεί ότι υφίστανται ορισμένα εκκρεμή ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας από τα εν λόγω κράτη μέλη.

Η Επιτροπή απέστειλε μια πρώτη σειρά επιστολών σε 16 κράτη μέλη το Μάρτιο του 2011 (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία. Μάλτα, Κάτω Χώρες, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο IP/11/373). Η Σλοβενία δεν έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή μέτρα ενσωμάτωσης της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας στο εθνικό της δίκαιο ενώ η Πολωνία έχει κοινοποιήσει ένα μέρος μόνο από αυτά τα μέτρα. Για τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προς το παρόν κινηθεί διαδικασίες επί παραβάσει. Η Επιτροπή βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ανάλυσης των μέτρων που κοινοποίησε η Πορτογαλία.

Τι ζητήματα αφορούν τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα κράτη μέλη;

Τα αιτήματα αποσαφήνισης κάλυψαν την ακόλουθη ευρεία ποικιλία ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας (βλ. MEMO/11/574 για περισσότερες πληροφορίες επί των ζητημάτων αυτών).

  • η αρχή της χώρας προέλευσης και τα θέματα διεθνούς δικαιοδοσίας όσον αφορά οπτικοακουστικές υπηρεσίες

  • οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις (συμπεριλαμβανόμενης της τοποθέτησης προϊόντων και της χορηγίας των τηλεοπτικών διαφημίσεων και των τηλεαγορών)

  • βασικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία (όπως είναι απαιτήσεις ταυτοποίησης, οι κανόνες σχετικά με τις πράξεις καλλιέργειας μίσους και την προσβασιμότητα, οι υποχρεώσεις ισορροπημένης κάλυψης, η καταχώριση των υπηρεσιών κατ' αίτηση)

  • η προστασία ανηλίκων

  • η προώθηση ευρωπαϊκών έργων

  • γεγονότα μείζονος σημασίας σε ελεύθερη τηλεοπτική μετάδοση και συνοπτικά δελτία ειδήσεων

  • συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών.

Ιστορικό

Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας (2010/13/EU) εξασφαλίζει ενιαία αγορά και νομική ασφάλεια για την τηλεοπτική και οπτικοακουστική βιομηχανία της ΕΕ καθώς δημιουργεί συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για αμφότερες τις εκπεμπόμενες και τις κατ' αίτηση διασυνοριακές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και ταυτόχρονα συμβάλλει στην διατήρηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, στην προστασία των παιδιών και των καταναλωτών, διασφαλίζει τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης και καταπολεμά το φυλετικό και του θρησκευτικό μίσος. Η οδηγία στηρίζεται στην αρχή της «χώρας προέλευσης», βάσει της οποίας οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας υπόκεινται μόνον στους κανονισμούς της χώρας προέλευσής τους και δεν μπορούν να υπόκεινται στη νομοθεσία της χώρας προορισμού εκτός από πολύ περιορισμένες περιπτώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 3 της οδηγίας (π.χ. παρότρυνση σε μίσος). Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ενσωματώσουν την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας στις εθνικές τους νομοθεσίες μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2009 (βλ. IP/09/1983).

Η αρχική οδηγία «τηλεόραση χωρίς σύνορα» εκδόθηκε το 1989 (IP/91/898) και τροποποιήθηκε για πρώτη φορά το 1997 (IP/97/552). Τον Δεκέμβριο του 2007 εκδόθηκε τροποποιητική οδηγία (βλ. IP/07/1809, MEMO/08/803). Στις 10 Μαρτίου 2010 οι διατάξεις της αρχικής οδηγίας «τηλεόραση χωρίς σύνορα» συγχωνεύθηκαν με τις διατάξεις που περιέχονται στις τροποποιητικές οδηγίες για να διαμορφώσουν την κωδικοποιημένη μορφή της οδηγίας που σήμερα ονομάζεται οδηγία για τις «υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων».

Πληροφορίες για την εν λόγω οδηγία περιέχονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Δικτυακός τόπος της κας Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Δικτυακός τόπος του Ψηφιακού θεματολογίου:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Παρακολουθείστε την κα Neelie Kroes στο Twitter:

http://twitter.com/#!/NeelieKroesEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar