Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/995

Bryssel den 22 juli 2010

Kamp mot förfalskningar: EU-kommissionen offentliggör årlig rapport om EU:s åtgärder på tullområdet för att se till att immateriella rättigheter respekteras

Under 2009 ingrep EU:s tullmyndigheter i 43 500 fall vid EU:s yttre gränser. Flera miljoner varor som misstänktes vara förfalskade eller vara piratkopior omfattades. Detta framgår av kommissionens årliga rapport om EU-tullmyndigheternas insatser i fråga om skyddet av immateriella rättigheter som offentliggörs idag. Cigaretter, kläder och märkesvaror hör till de varor som tullmyndigheterna beslagtagit på grund av att man misstänkt att immateriella rättigheter kränkts. Andra dagligvaror som kan tänkas utgöra en risk för allmänhetens hälsa, till exempel schampon, tandkrämer, leksaker, läkemedel eller hushållsartiklar utgjorde även en stor andel. Dagens rapport innehåller statistik om de varor som beslagtagits vid de yttre gränserna på grund av misstanke om kränkning av immateriella rättigheter: Vilka slags varor det rör sig om, deras ursprung och vilka transportmetoder som använts.

Algirdas Šemeta, kommissionär med ansvar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning säger: ”EU:s tullmyndigheter har till uppgift att skydda allmänheten och företagen. Förfalskade varor kan utgöra en allvarlig hälso- och säkerhetsrisk för konsumenter och bedrägeri mot legitim näringsverksamhet. Kommissionen och medlemsstaterna kommer att fortsätta samarbetet med internationella handelspartners och tillverkningsindustrin för att skapa bästa möjliga skydd för immateriella rättigheter inom EU”.

De viktigaste resultaten i rapporten

Rapporten visar att antalet varor som misstänks utgöra en kränkning av immateriella rättigheter ökar i antal. Under 2009 stoppades i över 43 500 fall sådana varor av tullmyndigheterna. Detta motsvarar totalt 118 miljoner artiklar. I rapporten konstateras att det tidigare framför allt rörde sig om lyxvaror. Idag är det dock allt fler dagligvaror som omfattas av kränkning av immateriella rättigheter. Längst upp på listan över varor som beslagtagits kommer cigaretter som uppgår till 19 %, andra tobaksvaror 16 %, märkesvaror 13 % och läkemedel 10 %. Kina är fortfarande det land som med sina 64 % av antalet artiklar som omfattas av kränkning av immateriella rättigheter står för det flesta antalet kränkningar. När det gäller vissa varutyper står andra länder som Förenade Arabemiraten och Egypten för flertalet kränkningar. Mer än 77 % av de beslagtagna varorna förstördes eller så inleddes en domstolsprocess för att fastställa vilket slag av överträdelse det var frågan om.

Vikten av att skydda immateriella rättigheter

Skyddet av immateriella rättigheter är avgörande för att främja forskning, innovation och skapa nya arbetstillfällen i Europa, vilket framgår av Europa 2020-strategin. Att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter utgör också en viktig del av skyddet av allmänhetens hälsa och säkerhet i EU eftersom vissa förfalskade produkter (som t.ex. livsmedel, kroppsvårdsartiklar och barnartiklar) som tillverkas utan kontroll kan utgöra en allvarlig fara.

EU-tullmyndigheternas roll

EU-tullmyndigheterna spelar en avgörande roll när det gäller att stoppa varor som utgör en kränkning av immateriella rättigheter från att komma in på EU:s inre marknad. Ett antal åtgärder vidtas av kommissionen för att stärka tullmyndigheternas möjligheter att bekämpa denna handel. Kommissionen håller på att ta fram ett förslag för att förbättra nuvarande tullagstiftning i fråga om åtgärder i samband med varor som utgör en kränkning av immateriella rättigheter och för att förenkla nuvarande förfaranden. En omfattande översyn av befintlig lagstiftning har genomförts med medlemsstaterna och ett offentligt samråd lanserades. Det avslutades den 7 juni 2010. Mot denna bakgrund avser kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag i slutet av året. Ett bra samarbete med internationella handelspartners kan väsentligt bidra till att förebygga och upptäcka varor som utgör en kränkning av immateriella rättigheter och förhindra att dessa exporteras till EU. EU undertecknade 2009 en handlingsplan med Kina som är särskilt inriktad på utökat samarbete i fråga om skyddet av immateriella rättigheter. Denna förväntas bli förlängd under de kommande månaderna fram till utgången av 2012 (se IP/09/193). Kommissionär Algirdas Šemeta kommer i samband med sitt besök i Shanghai i september att personligen diskutera med sina kinesiska kollegor hur man kan tillgodose skyddet av immateriella rättigheter. Samarbetet med tillverkningsindustrin är också ytterst viktigt för att kunna identifiera varor som utgör en kränkning av immateriella rättigheter. Företag kan begära att tullmyndigheterna vidtar särskilda åtgärder om de misstänker att deras immateriella rättigheter kränks. Den information som industrin lämnar gör det lättare för tullmyndigheterna att utföra målinriktade kontroller. Kommissionen har tagit fram en manual för rättighetshavare för att hjälpa dem att lämna in en sådan begäran. Nära kontakter upprätthålls även fortsättningsvis med den privata sektorn för att fastställa vilka ytterligare förbättringar av kontrollerna som kan göras.

Den fullständiga rapporten kan läsas på följande webbadress:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm


Side Bar