Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/995

Brusel, 22. júla 2010

Boj proti falzifikátom: Komisia vydáva výročnú správu o colných opatreniach EÚ na vymáhanie práv duševného vlastníctva

V roku 2009 sa colné úrady EÚ angažovali v 43 500 prípadoch zahŕňajúcich niekoľko miliónov výrobkov s podozrením na falzifikáty a pirátske kópie na vonkajších hraniciach EÚ. Vyplýva to z výročnej správy Komisie o colnom presadzovaní práv duševného vlastníctva v EÚ, ktorá bola dnes uverejnená. Cigarety, oblečenie a značkový tovar boli medzi hlavnými predmetmi, ktoré colné úrady zabavili na základe podozrenia z porušovania práv duševného vlastníctva. Významnú časť tiež predstavovali výrobky na každodenné použitie, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre zdravie občanov, ako sú šampóny, zubné pasty, hračky, lieky a domáce spotrebiče. Dnešná správa obsahuje štatistické údaje o druhu, pôvode a spôsobe prepravy výrobkov porušujúcich práva duševného vlastníctva, ktoré boli zastavené na vonkajších hraniciach.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, uviedol: „Colné úrady EÚ majú za úlohu chrániť našich občanov a podniky. Falzifikáty môžu pre spotrebiteľov predstavovať vážne zdravotné a bezpečnostné riziko a pripravujú o zisk legitímnych podnikateľov. Komisia a členské štáty budú aj naďalej spolupracovať s medzinárodnými obchodnými partnermi a priemyslom s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň ochrany práv duševného vlastníctva v EÚ.“

Hlavné zistenia správy

V správe je vidieť vzostupný trend v počte tovaru, v prípade ktorého existuje podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva. V roku 2009 bolo viac ako 43 500 prípadov takéhoto tovaru zastaveného colnými úradmi, v celkovom množstve 118 miliónov predmetov. Správa konštatuje, že kým v minulosti sa porušovanie práv duševného vlastníctva týkalo najmä luxusného tovaru, v súčasnosti sa čoraz viac týka predmetov každodennej potreby. Z najčastejšie zadržaných kategórií predstavovali cigarety 19 %, ostatné tabakové výrobky 16 %, značkový tovar 13 % a lieky 10 %. Čína je aj naďalej hlavným zdrojom výrobkov porušujúcich práva duševného vlastníctva (64 % z celkového počtu predmetov porušujúcich práva duševného vlastníctva), zatiaľ čo na iné krajiny ako Spojené arabské emiráty a Egypt pripadla väčšina len pri špecifických kategóriách výrobkov. Viac ako 77 % všetkých zadržaných výrobkov bolo zničených alebo sa stali predmetom súdneho konania s cieľom zistiť porušenie.

Dôležitosť ochrany práv duševného vlastníctva

Ako zdôrazňuje stratégia EÚ 2020, ochrana práv duševného vlastníctva je kľúčom na podporu výskumu, inovácií a vytváraniu pracovných miest v Európe. Účinné presadzovanie práv duševného vlastníctva je tiež nevyhnutnou súčasťou ochrany zdravia a bezpečnosti občanov EÚ, pretože niektoré falšované výrobky (ako sú potraviny, výrobky starostlivosti o telo a predmety pre deti), ktoré sú produkované v neregulovanom prostredí, môžu predstavovať vážne ohrozenie

Úloha colných úradov EÚ

Colné úrady EÚ zohrávajú kľúčovú úlohu pri zastavovaní výrobkov, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva, pred vstupom na vnútorný trh. Komisia vykonáva niekoľko opatrení, aby posilnila schopnosť colných úradov bojovať proti takémuto obchodu. Komisia pracuje na návrhu ako zlepšiť existujúce právne predpisy týkajúce sa colných opatrení zameraných na boj proti tovaru porušujúcemu práva duševného vlastníctva a zjednodušiť súčasné postupy. S pomocou členských štátov uskutočnila rozsiahly prieskum existujúcich právnych predpisov a začala verejnú konzultáciu, ktorá sa skončila 7. júna 2010. Komisia plánuje na tomto základe predložiť do konca roka legislatívny návrh. Dobrá spolupráca s medzinárodnými obchodnými partnermi môže výrazne pomôcť pri predchádzaní a odhaľovaní tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva skôr, ako sa dovezie do EÚ. V roku 2009 EÚ podpísala akčný plán s Čínou konkrétne zameraný na posilnenie spolupráce v presadzovaní práv duševného vlastníctva v colnej oblasti, ktorého platnosť plánuje v nasledujúcich mesiacoch predĺžiť až do konca roka 2012 (pozri IP/09/193). Komisár Šemeta bude počas svojej návštevy v Šanghaji v septembri osobne diskutovať so svojimi čínskymi partnermi o spôsoboch, ako zabezpečiť ochranu práv duševného vlastníctva. Pri zabezpečovaní riadnej identifikácie tovaru, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva, je tiež veľmi dôležitá spolupráca s odvetvím priemyslu. Podniky môžu požiadať o konkrétne colné opatrenia, ak majú podozrenie, že ich práva duševného vlastníctva sú porušované, a informácie poskytnuté odvetvím priemyslu pomáhajú colným úradom lepšie zamerať svoje kontroly. Komisia vytvorila manuál pre držiteľov práv, aby im pomohla s podaním takejto žiadosti, a zostáva v úzkom kontakte so súkromným sektorom, aby zistila, kde by bolo možné vykonať ďalšie zlepšenie kontroly.

Kompletnú správu nájdete na:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm.


Side Bar