Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/995

Brüssel, 22. juuli 2010

Võltsinguvastane võitlus: komisjon avaldab aastaaruande intellektuaalomandiõiguste kaitseks ELi tolli võetud meetmete kohta

ELi toll tegeles 2009. aastal 43 500 juhtumiga, mis puudutasid mitut miljonit võltsingu- või piraatluskahtlusega toodet ELi välispiiril. Sellest annab teada komisjoni täna avaldatud iga-aastane aruanne ELis intellektuaalomandiõiguste kaitseks võetud tollimeetmete kohta. Tooted, mille toll pidas kinni seoses intellektuaalomandiõiguste rikkumise kahtlusega, olid peamiselt sigaretid, rõivad ja kaubamärgid. Olulise osa moodustasid ka esmatarbekaubad, nagu šampoonid, hambapasta, mänguasjad, ravimid ja kodumasinad, mis võivad kujutada ohtu tarbija tervisele. Aruanne annab statistilise ülevaate intellektuaalomandiõigusi rikkuvate toodete tüübist, päritolust ja nende transportimise viisidest, mis on välispiiridel kinni peetud,

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta ütles: „ELi tolli ülesanne on kaitsta meie kodanikke ja ettevõtteid. Võltstooted võivad kujutada tõsist ohtu tarbijate tervisele ja turvalisusele ning petavad seaduskuulekaid ettevõtteid. Komisjon ja liikmesriigid jätkavad koostööd rahvusvaheliste kaubanduspartneritega ja tööstusega, et tagada Euroopa Liidus intellektuaalomandiõiguste kaitse kõrgeimal tasemel.”

Aruande peamised järeldused

Aruandes tuuakse välja, et intellektuaalomandiõiguste rikkumises kahtlustatavate toodete arv üha suureneb. 2009. aastal pidas toll selliseid kaupu kinni 43 500 korral, kokku 118 miljonit kaubaartiklit. Aruandes märgitakse, et kui varem esines intellektuaalomandiõiguste rikkumisi rohkem luksuskaupade puhul, siis nüüd on aina enam sattunud löögi alla tarbekaubad. Kõige enam on kinni peetud sigarette (19%), muid tubakatooteid (16%), etikette (13%) ja ravimeid (10%). Intellektuaalomandiõigusi rikkuvate toodete peamiseks päritolumaaks on endiselt Hiina – kokku 64% kõikidest piraattoodetest. Samas on teised riigid, näiteks Araabia Ühendemiraadid ja Egiptus, esirinnas just teatud kindlates tootekategooriates. Enam kui 77% juhtudel kinnipeetud tooted hävitati või algatati kohtumenetlus rikkumise kindlaksmääramiseks.

Intellektuaalomandiõiguste kaitse tähtsus

ELi 2020. aasta strateegias rõhutatakse intellektuaalomandiõiguste kaitse olulisust teadusuuringute edendamises, innovatsioonialases tegevuses ja töökohtade loomisel Euroopas. Intellektuaalomandiõiguste kaitse tõhustamisel on oluline osa ka ELi kodanike tervise ja turvalisuse kaitsmisel, sest teatavad võltstooted (näiteks toiduained, kehahooldusvahendid ja lastekaubad), mida valmistatakse kontrollimata keskkonnas, võivad kujutada tõsist ohtu.

ELi tolli roll

Intellektuaalomandiõigusi rikkuvate toodete siseturule sattumise peatamisel mängib otsustavat rolli ELi toll. Komisjon on võtnud mitmeid meetmeid, et tugevdada tolli võitlust sellise kaubandusega. Komisjon kavatseb teha ettepaneku parandada kehtivaid õigusakte, mis reguleerivad tolli tegevust intellektuaalomandiõiguste rikkumise vastu võitlemisel, ja lihtsustada praegu rakendatavaid menetlusi. Komisjon koostas koos liikmesriikidega põhjaliku ülevaate kehtivatest õigusaktidest ja käivitas avaliku arutelu, mis lõppes 7. juunil 2010. Selle põhjal kavatseb komisjon esitada seadusandliku ettepaneku aasta lõpus. Rahvusvaheliste kaubanduspartneritega tehtav koostöö võib olla suureks abiks EList eksporditavate intellektuaalomandiõigusi rikkuvate kaupade tuvastamisel ja sellise ekspordi vältimisel.. EL ja Hiina allkirjastasid 2009. aastal tegevuskava, mis konkreetselt keskendub koostöö tõhustamisele tolliga, et tagada intellektuaalomandiõiguste kaitse. EL kavatseb kokkulepet lähikuudel pikendada kuni aastani 2012 (vaata IP/09/193). Volinik Šemeta külastab Šanghaid septembris ja tahab seal isiklikult arutada Hiina partneritega, kuidas tagada intellektuaalomandiõiguste kaitse. Samuti on äärmiselt oluline koostöö tööstusega, et oleks võimalik välja selgitada intellektuaalomandiõigusi rikkuvad tooted. Kui ettevõte kahtlustab, et tema intellektuaalomandiõigusi rikutakse, võib ta nõuda tollilt sellekohaste meetmete võtmist. Ettevõtetelt saadav teave aitab tollil kontrolle sihipärasemalt teostada. Komisjon on koostanud juhendi intellektuaalomandi valdajatele, et aidata neil selliseid kaebusi esitada, ja hoiab tihedat sidet erasektoriga, et leida edaspidiseks kontrolli parandamise võimalusi.

Aruande täisversioon on kättesaadav järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm


Side Bar