Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/995

Брюксел, 22 юли 2010 г.

Борба с фалшификатите: Комисията публикува Годишен доклад за работата на митническите власти на ЕС за спазване на правата върху интелектуалната собственост

През 2009 г. митническите власти на ЕС предприеха 43 500 акции по външните граници на ЕС, при които бяха задържани няколко милиона продукти по подозрение, че са фалшифицирани или пиратски продукти. Това сочат данните от Годишния доклад на Комисията относно работата на митническите власти на ЕС за спазване на правата върху интелектуалната собственост (ПИС). Митническите власти задържаха основно цигари, облекло и маркови изделия по подозрение за нарушаване на ПИС. Наред с това обаче съществен беше и делът на продуктите за ежедневна употреба, които пораждат потенциална опасност за здравето на гражданите, като шампоани, паста за зъби, детски играчки, лекарства или домакински уреди. В публикувания днес доклад се съдържат данни относно вида, произхода и начина на транспортиране на задържаните по външните граници продукти, които са били в нарушение на ПИС.

Комисарят по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, одита и борбата с измамите, г-н Algirdas Šemeta, заяви: „Ролята на митническите власти на ЕС е да защитатват нашите граждани и бизнеса. Фалшификатите могат да представляват сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите и накърняват интересите на легалния бизнес. Комисията и държавите-членки ще продължат да работят с международните търговски партньори и промишлеността, за да осигурят най-висока степен на защита на правата на интелектуалната собственост в ЕС.“

Основни констатации в доклада

Докладът разкрива тенденция за увеличаване на броя на стоките, заподозрени в нарушаване на правата на интелектуалната собственост. Митническите власти са отчели 43 500 случая през 2009 г., като общият брой на задържаните стоки е 118 млн. В доклада се отбелязва, че докато предишни години основно луксозните стоки бяха предмет на нарушаване на ПИС, днес са засегнати все повече продукти, използвани от гражданите в ежедневието. Най-голямата категория задържани стоки са цигарите — 19 %, други тютюневи изделия –16 %, етикети – 13 % и лекарства 10 %. Стоките, нарушаващи ПИС, продължават да идват основно от Китай, като на страната се падат 64 % от общия обем на тези стоки, докато от други страни като Обединените арабски емирства и Египет произлизат по-голямата част от продуктите в определена категория. Над 77 % от задържаните продукти са били унищожени или е започнат съдебен процес за установяване на нарушение.

Значението на защитата на правата на интелектуална собственост

Както се подчертава в Стратегията „Европа 2020“, защитата на правата на интелектуална собственост е от решаващо значение за насърчаване на научните изследвания, иновациите и създаването на работни места в Европа. Ефективното спазване на ПИС е важна част и от защитата на здравето и безопасността на гражданите на ЕС, тъй като някои фалшифицирани продукти (като хранителни продукти, продукти за грижа за тялото и детски стоки), произведени при отсъствие на съответните законови изисквания, могат да представляват сериозна заплаха.

Ролята на митническите власти на ЕС

Митническите власти на ЕС играят важна роля за недопускането до вътрешния пазар на продукти, които са в нарушение на правата на интелектуалната собственост. Комисията предприема редица действия за подобряване на способността на митниците да противодействат на този вид търговия. Комисията работи върху предложение за подобряване на съществуващата правна рамка относно дейността на митническите власти в борбата срещу стоки, нарушаващи ПИС, и за опростяване на съществуващите процедури. Тя извърши съвместно с държавите-членки обстоен преглед на сегашното законодателство и организира обществено обсъждане, което приключи на 7 юни 2010 г. Въз основа на това Комисията смята до края на годината да представи законодателно предложение. Доброто сътрудничество с международните търговски партньори може да помогне в значителна степен да се предотврати и разкрие износът за ЕС на стоки, нарушаващи ПИС. През 2009 г. ЕС подписа план за действие с Китай, с акцент конкретно върху засилване на сътрудничеството в областта на налагане на ПИС от страна на митническите власти. През следващите месеци предстои срокът на плана да бъде да удължен до края на 2012 г. (вж. IP/09/193). По време на посещението си в Шанхай през септември Комисар Šemeta лично ще обсъди със своите китайски партньори средствата за гарантиране на защитата на ПИС. Изключително важно е и сътрудничеството с промишлеността, за да се гарантира, че стоките, които са в нарушение на ПИС, могат да бъдат правилно разпознати.

Предприятията могат да изискат извършването на конкретни действия от страна на митническите власти, когато подозират, че техните права върху интелектуалната собственост се нарушават, като предоставяната от промишлеността информация помага на митническите власти по-добре да организират извършваните от тях проверки. За целта Комисията изработи наръчник за притежателите на права, с който да им помогне да отправят подобни искания, и работи отблизо с частния сектор с цел да установи какви други подобрения са необходими при извършване на проверките.

За пълния текст на доклада вж.:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm


Side Bar