Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/989

Bryssel den 20 juli 2010

Kommissionen verkar för rätten till information i brottmål

En tysk turist grips efter ett bråk på en bar i Italien. Han talar inte italienska och förstår därför inte varför han sitter häktad och vad åtalet gäller. En polisman ger honom så ett papper – på hans eget språk – med en lista över hans rättigheter: att tala med en advokat, att få reda på anklagelsen och att få en tolk. Det låter som en polisserie på tv, men snart blir det verklighet i hela Europeiska unionen. Europeiska kommissionen har i dag föreslagit nya regler som ska se till att EU-länderna informerar alla som misstänkts eller anklagas för en straffbar gärning om deras rättigheter på ett språk som de förstår. Den som anhålls – också med stöd i en europeisk arresteringsorder – måste via en skriftlig rättighetsinformation upplysas om sina grundläggande rättigheter i samband med brottmål. EU-länderna har visserligen rätt att bestämma de exakta formuleringarna i detta dokument, men kommissionens förslag innehåller en mall på 22 EU-språk. Det skapar enhetlighet för alla som passerar gränserna och minskar också översättningskostnaderna. Förslaget är viktigt för att öka förtroendet för EU:s rättsliga område, särskilt som allt fler européer reser: 47 % av tyskarna, 34 % av britterna och 16 % av italienarna semestrar i andra EU-länder. För att bli gällande lag behöver detta förslag godkännas av Europaparlamentet och medlemsstaternas justitie­ministrar.

"I tv-serier har vi alla sett polismän läsa upp rättigheterna för gripna. Underhållningsvärdet är högt men det tjänar också ett allvarligt syfte: Människor får kännedom om sina rättigheter och möjligheten att utöva dem. Det ger dem känslan av att de kan lita på att allt kommer att gå rättvist till oavsett var i EU de är," sade vice ordförande Viviane Reding, som är EU-kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”Man kan inte helt utöva sina rättigheter till försvar såvida man inte vet vilka de är. Vetskapen om vilka rättigheter man har och vad man är anklagad för är av största betydelse för en rättvis rättegång. Att hamna i delo med rättvisan kan vara en påfrestande process och vi kan inte förvänta oss att folk ska kräva att myndigheterna respekterar deras processuella rättigheter när det inte känner till vilka dessa rättigheter är. Kommissionens förslag kommer därför att se till att alla, överallt i EU får kunskap om sina rättigheter."

Antalet brottmål i EU ligger på över 8 miljoner per år. För närvarande varierar medborgarnas möjligheter inom EU att få ordentlig information om sina rättigheter om de skulle bli anhållna och åtalas, trots att EU:s alla 27 medlemsländer har undertecknat rätten till en opartisk domstol i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. I en del medlemsländer får misstänkta bara muntlig information om sina processuella rättigheter, medan andra länder bara lämnar information skriven på invecklat fackspråk och bara om man själv begär den.

Om det antas av Europaparlamentet och EU:s justitieministrar kommer dagens förslag att hjälpa oss att undvika felaktiga domar och minska antalet överklaganden. Myndigheter som driver åtal i ett ärende kommer att vara tvungna att se till att misstänkta får information om sina rättigheter. Den anhållne ska få informationen skriftligen – i form av en ”rättighetsinformation” – skriven på ett enkelt, vardagligt språk. Den kommer alltid att ges den misstänkte vid anhållandet, oavsett om han eller hon ber om det, och kommer att översätts om så behövs.

När kommissionen först tog upp frågan om en rättighetsinformation 2004, fanns en sådan bara i ett land. Nu finns den tillgänglig i 12 länder. Tyskland införde den i januari och Nederländerna i april. Enligt en undersökning som gjorde i fjol av universitetet i Maastricht ger nio andra länder samma information i annan skriftlig form (t.ex. på baksidan av listan över åtalspunkter) och sex endast muntligen (se listan nedan). Dagens förslag kommer att öka snöbollseffekten och leda till att fler länder kommer att använda en rättighetsinformation och som ger tryggheten av att ha rättigheterna svart på vitt. Det är också ett mycket effektivt sätt att informera de misstänkta om deras rättigheter. Rättigheter som bär vara verkliga och inte bara teoretiska.

Nyligen verkställde brittiska domstolar en europeisk arresteringsorder från Portugal rörande en brittisk medborgare. Arresteringsordern, som avsåg ett tvåårigt fängelsestraff, tog mer än 14 månader och krävde sex domstolsbeslut innan den kunde verkställas. Rättvisans gång hade varit snabbare och kostat mindre om information om åtalet hade lämnats direkt när brottsmålsförfarandet inleddes. Dessutom skulle onödiga överklaganden ha kunnat undvikas.

Bakgrund

Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december, 2009, gör det möjligt för EU att införa regler som stärker EU-medborgarnas rättigheter i linje med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt enskildas personers rättigheter i brottsmål.

Rätten till en opartisk domstol och till försvar ingår i artiklarna 47 och 48 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, samt i artikel 6 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Dagens förslag till direktiv om rätten till information i brottmål är det andra steget i en rad åtgärder för att fastställa samling gemensamma EU-normer i brottmål. Rådet uppmanade kommissionen den 30 november 2009 att stegvis föreslå sådana åtgärder för att successivt bygga upp den ömsesidiga tilliten mellan de nationella rättsliga myndigheterna. Detta omfattande lagstiftningspaket kommer att läggas fram under kommande år för att ge minsta antal processuella rättigheter vid brottmål inom Europeiska unionen:

Den första åtgärden som gick ut på att ge misstänkta rätt till översättning och tolkning har redan blivit föremål för en politisk överenskommelse mellan Europaparlamentet och rådet (IP/10/746). Nästkommande åtgärder som kommissionen planerar till 2011 blir ett direktiv om rätten att få tillgång till en advokat, och om rätten att kontakta anhöriga, arbetsgivare och konsulära myndigheter.

Ytterligare information

Texten till kommissionens förslag till direktiv om rätten till information i brottmål finns på:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för EU:s kommissionär för rättvisa Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Nyhetssidan för rättsliga och inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

ANNEX

How Member States provide information about some or all procedural rights (2009)

(see MEMO/10/351 for breakdown of rights provided)

Country

Letter of Rights

Other type of written notification1

Oral

Austria

Yes

No

Yes

Belgium

No

Yes

Yes

Bulgaria

No

Yes

Yes

Cyprus

No

No

Yes

Czech Republic

Yes

Yes

Yes

Denmark

No

No

Yes

Estonia

No

Yes

Yes

Finland

No

No

Yes

France

No

No

Yes

Germany

Yes

Yes

Yes

Greece

No

No

Yes

Hungary

No

Yes

Yes

Ireland

No

Yes

Yes

Italy

Yes

No

Yes

Latvia

Yes

Yes

Yes

Lithuania

No

Yes

Yes

Luxembourg

Yes

Yes

Yes

Malta

No

Yes

Yes

The Netherlands

Yes

Yes

Yes

Poland

Yes

Yes

Yes

Portugal

No

Yes

Yes

Romania

No

Yes

Yes

Slovakia

Yes

No

Yes

Slovenia

No

No

Yes

Spain

Yes

No

Yes

Sweden

Yes

No

Yes

United Kingdom

Yes

No

Yes

Indicative model Letter of Rights for suspected and accused persons on arrest:

If you are arrested by the police you have the following rights:

A. to be informed of what offence you are suspected

B. to the assistance of a lawyer

C. to an interpreter and translation of documents, if you do not understand the language

D. to know for how long you can be detained

You are entitled to keep this Letter of Rights with you during your detention.

A. Information on the suspicion

 • You have the right to know why you are suspected of having committed a criminal offence immediately after deprivation of liberty, even if the police do not question you.

 • You or your lawyer can ask to see the parts of the case-file relating to your arrest and detention or be informed about their content in detail.

B. Help of a lawyer

 • You have the right to speak to a lawyer before the police start questioning you.

 • If you ask to speak to a lawyer, it does not make you look like you have done anything wrong.

 • The police must help you to get in touch with a lawyer.

 • The lawyer is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You have the right to speak with a lawyer in private, both at the police station and/or on the telephone.

 • If you are not able to pay for a lawyer the police have to provide you with information about free or partially free legal assistance.

C. Help of an interpreter

 • If you do not speak or understand the language, an interpreter will be called for you. The interpreter is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You can also ask for an interpreter to help you to talk to your lawyer.

 • The help of an interpreter is free of charge.

 • You have the right to receive a translation of any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody. You may also ask to have other essential documents in the investigation translated.

D. How long can you be deprived of your liberty?

 • If you are not released, you must be brought before a judge within * 2hours after you have been deprived of your liberty.

 • The judge must then hear you and can decide whether you are to be kept in custody or released. You have the right to receive a translation of the judge's decision if he decides that you will remain in custody.

 • You have the right to ask for your release at any time. Your lawyer can advise you on how to proceed.

1 :

This refers to written information not containing a detailed explanation of the rights in every day language. It may also not be given systematically but only for example if the suspected person actually requests it. It may also not be translated into other languages.

2 :

To be completed by the Member State authorities in accordance with national rules and the ECHR.


Side Bar