Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/989

V Bruseli 20. júla 2010

Európska komisia podporuje právo na informácie v trestnom konaní

Nemecký turista je zatknutý po bitke v bare v Taliansku. Nerozumie po taliansky. Výsledkom je, že nechápe, prečo je zadržaný a z čoho je obvinený. Potom mu príslušník polície podá dokument v jeho materinskom jazyku, v ktorom sa uvádzajú jeho práva: právo na poradu s právnym zástupcom, právo na informácie o obvinení a právo na tlmočníka. Vyzerá to ako scenár z televízneho kriminálneho filmu, ale čoskoro sa to stane realitou v rámci celej Európskej únie. Európska komisia dnes navrhla nové pravidlá s cieľom zaistiť, aby členské štáty EÚ poučili akúkoľvek osobu podozrivú alebo obvinenú zo spáchania trestného činu o jej právach v jazyku, ktorému táto osoba rozumie. Zatknutá osoba alebo osoba, na ktorú bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, musí pri zatýkaní dostať písomné poučenie o právach obsahujúce jej základné práva v trestnom konaní. Členské štáty EÚ si síce samy môžu zvoliť presné znenie tohto písomného poučenia o právach, Komisia však navrhuje jeho vzorové znenie v 22 úradných jazykoch EÚ. Zabezpečí sa tým súlad pre osoby prekračujúce hranice a znížia sa tak náklady na preklady. Návrh je dôležitý pre posilnenie dôvery v priestor práva EÚ, najmä teraz, keď čím ďalej tým viac Európanov cestuje: 47 % nemeckých občanov, 34 % občanov Spojeného kráľovstva a 16 % talianskych občanov trávi svoje dovolenky v iných krajinách EÚ. Aby sa dnešný návrh Komisie stal právnym predpisom, musí byť schválený Európskym parlamentom a ministrami spravodlivosti členských štátov EÚ.

„V televíznych seriáloch sme všetci videli, ako policajti čítajú práva podozrivým. Zvyšuje to napätie filmu, ale zároveň to má aj veľmi dôležitý účel: umožňuje to ľuďom dozvedieť sa o ich právach a uplatniť ich. Zvyšuje to dôveru v to, že spravodlivosti bude učinené zadosť, nech sa nachádzate kdekoľvek v Európe,“ vyhlásila podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Jednotlivci nemôžu využívať svoje práva v plnej miere, pokiaľ o nich nevedia. Základným predpokladom spravodlivého procesu je, aby osoba poznala svoje práva a vedela, z čoho je obviňovaná. Byť účastníkom právnych konaní môže byť pre jednotlivcov frustrujúce a nemôžeme teda očakávať, že ľudia budú od úradov požadovať, aby rešpektovali ich procesné práva, ak ľudia sami tieto práva nepoznajú. Návrh Komisie preto zaistí, aby bol každý kdekoľvek v EÚ oboznámený so svojimi právami.“

Každý rok prebieha v EÚ viac než 8 miliónov trestných konaní. Aj keď sa všetkých 27 členských štátov EÚ zaviazalo dodržiavať ustanovenia o práve na spravodlivý proces v Európskom dohovore o ľudských právach, v súčasnosti sa šance na to, že občania budú riadne poučení o svojich právach pri zatknutí, líšia. V niektorých členských štátoch je podozrivý len ústne poučený o svojich procesných právach, v iných členských štátoch dostane písomné poučenie, ktoré má technický a komplexný charakter a vydáva sa dokonca len na požiadanie.

Dnešný návrh Komisie, pokiaľ bude schválený Európskym parlamentom a ministrami spravodlivosti členských štátov EÚ, by mal prispieť k odstráneniu justičných omylov a znížiť počet podaných opravných prostriedkov. Orgány, ktoré vedú trestné stíhanie, budú musieť zaistiť, aby podozrivé osoby boli poučené o svojich právach. Keď bude niekto zatknutý, dostane písomné poučenie o právach, ktoré je napísané jednoduchou a zrozumiteľnou formou. Podozrivému sa pri zatknutí odovzdá vo všetkých prípadoch bez ohľadu na to, či o to požiada, a v prípade potreby sa aj preloží.

Keď Komisia prvýkrát uvažovala o písomnom poučení o právach v roku 2004, existovalo len v jednej krajine. Dnes je k dispozícii v 12 krajinách. Nemecko ho zaviedlo v januári a Holandsko v apríli. Podľa prieskumu, ktorý minulý rok uskutočnila Maastrichtská univerzita, deväť ďalších krajín poskytuje niektoré informácie o právach písomnou formou (napríklad na zadnej strane obvinenia) a šesť krajín len ústne (pozri zoznam v prílohe). Dnešný návrh, ktorý ponúka istotu písaného slova, spôsobí lavínový efekt a povzbudí viac krajín k využitiu písomného poučenia o právach. Bude to účinný spôsob, ako podozrivých informovať o ich právach. Tieto práva by sa mali účinne využívať a nemali by zostať len v teoretickej rovine.

V nedávnom prípade súdy Spojeného kráľovstva vykonali portugalský európsky zatýkací rozkaz na britského občana. Vykonanie zatýkacieho rozkazu týkajúceho sa odňatia slobody v trvaní dvoch rokov trvalo 14 mesiacov a bolo potrebných šesť súdnych rozhodnutí. Spravodlivosti mohlo byť urobené zadosť omnoho rýchlejšie a s nižšími nákladmi, pokiaľ by sa informácia o obvinení poskytla hneď na začiatku trestného konania. Navyše sa mohlo zabrániť zbytočným odvolaniam.

Kontext

Lisabonská zmluva, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 2009, umožňuje EÚ prijať opatrenia na posilnenie práv občanov v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, najmä práv jednotlivcov v trestnom konaní.

Právo na spravodlivý proces a právo na obhajobu sa stanovujú v článkoch 47 a 48 Charty základných práv EÚ, ako aj v článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Dnešný návrh smernice o práve na informácie v trestnom konaní je druhým krokom v súbore opatrení, ktoré Komisia predkladá s cieľom stanoviť spoločné normy EÚ v trestných veciach. Rada 30. novembra 2009 vyzvala Komisiu, aby postupne navrhovala takéto opatrenia na posilnenie vzájomnej dôvery medzi vnútroštátnymi justičnými orgánmi. Komplexný balík právnych predpisov, ktorý poskytne minimálny súbor procesných práv v trestných konaniach v Európskej únii, bude predstavený v nasledujúcich piatich rokoch:

V prípade prvého opatrenia, ktorým je právo podozrivých na preklad a tlmočenie, už došlo k politickej dohode medzi Európskym parlamentom a Radou (IP/10/746). Ďalším opatrením, ktoré Komisia plánuje na rok 2011, bude smernica o práve na právneho zástupcu a práve na komunikáciu s príbuznými, zamestnancami a konzulárnymi úradmi.

Ďalšie informácie

Znenie návrhu Komisie smernice o práve na informácie v trestnom konaní je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, komisárky EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Informačné centrum spravodlivosti a vnútorných vecí:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

ANNEX

How Member States provide information about some or all procedural rights (2009)

(see MEMO/10/351 for breakdown of rights provided)

Country

Letter of Rights

Other type of written notification1

Oral

Austria

Yes

No

Yes

Belgium

No

Yes

Yes

Bulgaria

No

Yes

Yes

Cyprus

No

No

Yes

Czech Republic

Yes

Yes

Yes

Denmark

No

No

Yes

Estonia

No

Yes

Yes

Finland

No

No

Yes

France

No

No

Yes

Germany

Yes

Yes

Yes

Greece

No

No

Yes

Hungary

No

Yes

Yes

Ireland

No

Yes

Yes

Italy

Yes

No

Yes

Latvia

Yes

Yes

Yes

Lithuania

No

Yes

Yes

Luxembourg

Yes

Yes

Yes

Malta

No

Yes

Yes

The Netherlands

Yes

Yes

Yes

Poland

Yes

Yes

Yes

Portugal

No

Yes

Yes

Romania

No

Yes

Yes

Slovakia

Yes

No

Yes

Slovenia

No

No

Yes

Spain

Yes

No

Yes

Sweden

Yes

No

Yes

United Kingdom

Yes

No

Yes

Indicative model Letter of Rights for suspected and accused persons on arrest:

If you are arrested by the police you have the following rights:

A. to be informed of what offence you are suspected

B. to the assistance of a lawyer

C. to an interpreter and translation of documents, if you do not understand the language

D. to know for how long you can be detained

You are entitled to keep this Letter of Rights with you during your detention.

A. Information on the suspicion

 • You have the right to know why you are suspected of having committed a criminal offence immediately after deprivation of liberty, even if the police do not question you.

 • You or your lawyer can ask to see the parts of the case-file relating to your arrest and detention or be informed about their content in detail.

B. Help of a lawyer

 • You have the right to speak to a lawyer before the police start questioning you.

 • If you ask to speak to a lawyer, it does not make you look like you have done anything wrong.

 • The police must help you to get in touch with a lawyer.

 • The lawyer is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You have the right to speak with a lawyer in private, both at the police station and/or on the telephone.

 • If you are not able to pay for a lawyer the police have to provide you with information about free or partially free legal assistance.

C. Help of an interpreter

 • If you do not speak or understand the language, an interpreter will be called for you. The interpreter is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You can also ask for an interpreter to help you to talk to your lawyer.

 • The help of an interpreter is free of charge.

 • You have the right to receive a translation of any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody. You may also ask to have other essential documents in the investigation translated.

D. How long can you be deprived of your liberty?

 • If you are not released, you must be brought before a judge within * 2hours after you have been deprived of your liberty.

 • The judge must then hear you and can decide whether you are to be kept in custody or released. You have the right to receive a translation of the judge's decision if he decides that you will remain in custody.

 • You have the right to ask for your release at any time. Your lawyer can advise you on how to proceed.

1 :

This refers to written information not containing a detailed explanation of the rights in every day language. It may also not be given systematically but only for example if the suspected person actually requests it. It may also not be translated into other languages.

2 :

To be completed by the Member State authorities in accordance with national rules and the ECHR.


Side Bar