Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/989

Briselē, 2010. gada 20. jūlijā

Komisija iestājas par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā

Tūrists no Vācijas tiek aizturēts pēc skandāla bārā Itālijā. Viņš nerunā itāliešu valodā. Līdz ar to viņš nesaprot, kāpēc ir ticis aizturēts un par ko tiek apsūdzēts. Tad policists iedod viņam dokumentu — tūrista paša valodā —, kurā uzskaitītas viņa tiesības: konsultēties ar advokātu, noskaidrot, kāda ir viņam izvirzītā apsūdzība, saņemt tulka pakalpojumus. Tas viss šķiet kā kriminālseriāls televīzijā, bet drīz tā būs dzīves realitāte visā Eiropas Savienībā. Eiropas Komisija šodien ierosināja jaunus noteikumus, lai nodrošinātu, ka ES valstis jebkuru, kas tiek turēts aizdomās vai apsūdzēts par noziedzīgu nodarījumu, tiek informēts par viņa tiesībām viņam saprotamā valodā. Jebkura persona, kas tiek aizturēta vai par kuru ir izdots Eiropas apcietināšanas orderis, paziņojumā par tiesībām tiks rakstiski informēta par tās pamattiesībām kriminālprocesā. Lai gan ES valstis var brīvi izvēlēties šā paziņojuma formulējumu, Komisijas priekšlikumā ir pievienots paraugs 22 ES valodās. Tas nodrošinās teksta saskaņotību tiem, kuri šķērso robežas, un ļaus samazināt tulkošanas izmaksas. Šis priekšlikums ir svarīgs, lai palielinātu uzticēšanos ES tiesiskuma telpai, īpaši tāpēc, ka aizvien vairāk eiropiešu ceļo ‑ 47% Vācijas, 34% Apvienotas Karalistes un 16% Itālijas pilsoņu brīvdienās dodas uz citām ES valstīm. Lai priekšlikums, ko šodien iesniedza Komisija, kļūtu par tiesību aktu, tas ir jāapstiprina Eiropas Parlamentam un ES tieslietu ministriem.

"Mēs esam redzējuši, kā televīzijas seriālos policisti aizdomās turētajiem lasa priekšā viņu tiesības. Izskatās labi televīzijā, bet tas arī kalpo ļoti nopietnam mērķim ‑  cilvēkiem tiek dota iespēja zināt un aizstāvēt savas tiesības. Tas dod viņiem pārliecību, ka tiks nodrošināts tiesiskums, lai kur Eiropā viņi atrastos" sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības ES komisāre Viviāna Redinga. "Cilvēki nevar pilnībā izmantot tiesības uz aizstāvību, ja viņi nezina, kādas tās ir. Lai panāktu taisnīgu tiesu, ir ļoti svarīgi zināt, kādas ir jūsu tiesības un par ko tiekat apsūdzēts. Saskarsme ar likumu var būt biedējošs process, un mēs nevaram cerēt, ka cilvēki pieprasīs, lai iestādes ievēro viņu procesuālās tiesības, ja viņi nezina, kādas tās ir. Tādējādi Komisijas priekšlikums nodrošinās, ka ikviens jebkurā vietā ES tiek informēts par viņa tiesībām."

ES katru gadu notiek vairāk nekā 8 miljoni kriminālprocesu. Lai gan visas 27 ES dalībvalstis saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju ir apņēmušās nodrošināt tiesības uz taisnīgu tiesu, šobrīd ES ir atšķirīgas iespējas, ka gadījumā, ja pilsoņi tiek aizturēti un viņiem draud apsūdzība par noziedzīgu nodarījumu, tie tiks pienācīgi informēti par viņu tiesībām. Dažās dalībvalstīs aizdomās turētie saņem vienīgi mutisku informāciju par viņu procesuālajām tiesībām, savukārt citās rakstiskā informācija ir tehniska, sarežģīta, un to sniedz tikai pēc pieprasījuma.

Komisijas šodienas priekšlikums, ja to pieņems Eiropas Parlaments un ES tieslietu ministri, palīdzēs izvairīties no tiesas kļūdām un samazinās pārsūdzību skaitu. Iestādēm, kuras veic kriminālvajāšanu attiecīgajā lietā, būs jānodrošina, ka aizdomās turētie tiek informēti par viņu tiesībām. Ja cilvēks tiek aizturēts, šī informācija tiks sniegta rakstveidā ar paziņojumu par tiesībām, kas sagatavots vienkāršā ikdienas valodā. Tas vienmēr tiks sniegts aizdomās turētajam neatkarīgi no tā, vai viņš to pieprasa, un vajadzības gadījumā tulkots.

Kad Komisija 2004. gadā pirmo reizi apsvēra paziņojumu par tiesībām, tas pastāvēja tikai vienā valstī. Tagad šie paziņojumi ir pieejami 12 valstīs. Janvārī to ieviesa Vācija, bet aprīlī Nīderlande. Saskaņā ar apsekojumu, ko pagājušajā gadā veica Māstrihtas Universitāte, deviņās pārējās valstīs daļu informācijas sniedz citā rakstveida formā (piemēram, aizturēšanas ordera otrā pusē) un sešās tikai mutiski (skatīt pievienoto sarakstu). Ar šodienas priekšlikumu tiks palielināts sniega pikas efekts, kā rezultātā vairāk valstu izmantos paziņojumu par tiesībām un piedāvās noteiktību, ko sniedz rakstītais vārds. Tas būs efektīvs veids, kā informēt aizdomās turamos par viņu tiesībām. Šīs tiesības būtu reāli jāizmanto, un tām nevajadzētu palikt vienīgi teorētiskām.

Kādā nesenā lietā Apvienotās Karalistes tiesas izpildīja Portugāles izdotu Eiropas apcietināšanas orderi attiecībā uz Lielbritānijas pilsoni. Lai izpildītu orderi, kurā paredzēts divu gadu cietumsods, bija vajadzīgi vairāk nekā 14 mēneši un seši tiesas spriedumi. Tiesiskums tiktu nodrošināts daudz ātrāk un izmaksātu lētāk, ja informācija par apsūdzību būtu sniegta kriminālprocesa pašā sākumā. Turklāt būtu bijis iespējams izvairīties no nevajadzīgām pārsūdzībām.

Pamatinformācija

Saskaņā ar Lisabonas līgumu, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, ES var pieņemt pasākumus, kuri atbilstoši ES Pamattiesību hartai stiprina ES pilsoņu tiesības, īpaši personu tiesības kriminālprocesā.

Tiesības uz taisnīgu tiesu un aizstāvību ir paredzētas ES Pamattiesību hartas 47. un 48. pantā; kā arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantā.

Komisijas šodien iesniegtais priekšlikums ir otrais pasākums, kas paredzēts, lai izstrādātu vienotus ES standartus krimināllietās. Padome 2009. gada 30. novembrī aicināja Komisiju soli pa solim ierosināt minētos pasākumus, lai pakāpeniski veidotu uzticēšanos starp valstu tiesu iestādēm. Lai Eiropas Savienībā nodrošinātu procesuālo tiesību minimumu kriminālprocesā, šo vispusīgo tiesību aktu kopumu iesniegs turpmākajos piecos gados.

Par pirmo pasākumu, kas bija saistīts ar tiesību piešķiršanu aizdomās turētajiem uz rakstisku un mutisku tulkojumu, jau ir panākta politiska vienošanās starp Parlamentu un Padomi (IP/10/746). Nākamais pasākums, ko Komisija plāno 2011. gadā, būs direktīva par tiesībām uz advokātu un par tiesībām sazināties ar radiniekiem, darba devēju un konsulārajām iestādēm.

Papildu informācija

Komisijas priekšlikums direktīvai par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā atrodams:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Tieslietu un iekšlietu jomas ziņas:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

ANNEX

How Member States provide information about some or all procedural rights (2009)

(see MEMO/10/351 for breakdown of rights provided)

Country

Letter of Rights

Other type of written notification1

Oral

Austria

Yes

No

Yes

Belgium

No

Yes

Yes

Bulgaria

No

Yes

Yes

Cyprus

No

No

Yes

Czech Republic

Yes

Yes

Yes

Denmark

No

No

Yes

Estonia

No

Yes

Yes

Finland

No

No

Yes

France

No

No

Yes

Germany

Yes

Yes

Yes

Greece

No

No

Yes

Hungary

No

Yes

Yes

Ireland

No

Yes

Yes

Italy

Yes

No

Yes

Latvia

Yes

Yes

Yes

Lithuania

No

Yes

Yes

Luxembourg

Yes

Yes

Yes

Malta

No

Yes

Yes

The Netherlands

Yes

Yes

Yes

Poland

Yes

Yes

Yes

Portugal

No

Yes

Yes

Romania

No

Yes

Yes

Slovakia

Yes

No

Yes

Slovenia

No

No

Yes

Spain

Yes

No

Yes

Sweden

Yes

No

Yes

United Kingdom

Yes

No

Yes

Indicative model Letter of Rights for suspected and accused persons on arrest:

If you are arrested by the police you have the following rights:

A. to be informed of what offence you are suspected

B. to the assistance of a lawyer

C. to an interpreter and translation of documents, if you do not understand the language

D. to know for how long you can be detained

You are entitled to keep this Letter of Rights with you during your detention.

A. Information on the suspicion

 • You have the right to know why you are suspected of having committed a criminal offence immediately after deprivation of liberty, even if the police do not question you.

 • You or your lawyer can ask to see the parts of the case-file relating to your arrest and detention or be informed about their content in detail.

B. Help of a lawyer

 • You have the right to speak to a lawyer before the police start questioning you.

 • If you ask to speak to a lawyer, it does not make you look like you have done anything wrong.

 • The police must help you to get in touch with a lawyer.

 • The lawyer is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You have the right to speak with a lawyer in private, both at the police station and/or on the telephone.

 • If you are not able to pay for a lawyer the police have to provide you with information about free or partially free legal assistance.

C. Help of an interpreter

 • If you do not speak or understand the language, an interpreter will be called for you. The interpreter is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You can also ask for an interpreter to help you to talk to your lawyer.

 • The help of an interpreter is free of charge.

 • You have the right to receive a translation of any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody. You may also ask to have other essential documents in the investigation translated.

D. How long can you be deprived of your liberty?

 • If you are not released, you must be brought before a judge within * 2hours after you have been deprived of your liberty.

 • The judge must then hear you and can decide whether you are to be kept in custody or released. You have the right to receive a translation of the judge's decision if he decides that you will remain in custody.

 • You have the right to ask for your release at any time. Your lawyer can advise you on how to proceed.

1 :

This refers to written information not containing a detailed explanation of the rights in every day language. It may also not be given systematically but only for example if the suspected person actually requests it. It may also not be translated into other languages.

2 :

To be completed by the Member State authorities in accordance with national rules and the ECHR.


Side Bar