Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/989

Briuselis, 2010 m. liepos 20 d.

Komisija propaguoja teisę į informaciją baudžiamajame procese

Turistas iš Vokietijos sulaikomas po muštynių Italijos bare. Jis nekalba itališkai, todėl nesupranta, kodėl buvo sulaikytas ir kuo kaltinamas. Vėliau policijos pareigūnas jam įteikia dokumentą jo gimtąja kalba, kuriame išvardijamos jo teisės: turėti gynėją, žinoti, kuo kaltinamas, ir gauti vertimą žodžiu. Panašu į detektyvinį filmą, tačiau netrukus tai taps tikrove visoje Europos Sąjungoje. Šiandien Europos Komisija pateikė pasiūlymą priimti naujas normas, kuriomis užtikrinama, kad ES šalys baudžiamosios veikos padarymu įtariamus ar kaltinamus asmenis jų mokama kalba informuos apie jų teises. Sulaikytas asmuo (arba asmuo, dėl kurio išduotas Europos arešto orderis) turės būti raštu informuojamas apie pagrindines savo teises baudžiamajame procese, jam įteikiant pranešimą apie teises. ES šalys gali savo nuožiūra suformuluoti pranešimo tekstą, tačiau Komisijos pasiūlyme pateikiamas jo pavyzdys 22 ES kalbomis. Tai padės užtikrinti nuoseklumą sienas kertantiems žmonėms ir sumažins vertimo išlaidas. Pasiūlymas labai svarbus stiprinant pasitikėjimą ES teisingumo erdve, juo labiau kad vis daugiau europiečių keliauja: 47 proc. Vokietijos, 24 proc. JK ir 16 proc. Italijos piliečių atostogauja kitose ES šalyse. Šiandien pateiktas Komisijos pasiūlymas teisinę galią įgis, kai jam pritars Europos Parlamentas ir ES teisingumo ministrai.

„Visi esame matę, kaip televizijos serialuose policijos pareigūnai įtariamiesiems perskaito jų teises. Tai gerai atrodo filme, tačiau kartu atlieka labai svarbią funkciją – suteikia žmonėms galimybę susipažinti su savo teisėmis ir jas ginti. Tai stiprina jų tikėjimą, kad teisingumas triumfuos, kurioje Europos šalyje jie bebūtų, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Žmonės negali pasinaudoti savo teisėmis, jeigu nežino, kad jas turi. Kad teismo procesas būtų teisingas, nepaprastai svarbu žinoti savo teises ir kuo esi kaltinamas. Turėti reikalų su teise gali būti bauginantis dalykas, todėl negalime tikėtis, kad žmonės reikalaus iš institucijų paisyti jų procedūrinių teisių, jei nežinos, kad tokias teises turi. Todėl Komisijos pasiūlymu bus užtikrinta, kad kiekvienas bet kurioje ES šalyje bus supažindintas su savo teisėmis.“

Kasmet ES įvyksta per 8 milijonus baudžiamųjų procesų. Kai piliečiai sulaikomi ir jiems pareiškiami baudžiamieji kaltinimai, jų galimybės gauti tinkamą informaciją apie savo teises šiuo metu įvairiose ES šalyse labai skiriasi, nors visos 27 ES valstybės narės, pasirašydamos Europos žmogaus teisių konvenciją, įsipareigojo gerbti teisę į teisingą bylos nagrinėjimą. Kai kuriose valstybėse narėse įtariamieji tik žodžiu informuojami apie savo procesines teises, kitose šalyse rašytinė informacija yra techninio pobūdžio, sudėtinga ir suteikiama tik paprašius.

Jei Europos Parlamentas ir ES teisingumo ministrai priims šiandien Komisijos pateiktą pasiūlymą, jis padės išvengti teisingumo klaidų ir sumažinti skundų skaičių. Baudžiamąjį persekiojimą atliekančios institucijos turės užtikrinti, kad įtariamieji bus informuojami apie savo teises. Sulaikymo atveju asmenims bus pateikta rašytinė informacija – pranešimas apie teises. Ši informacija bus išdėstyta paprasta, kasdiene kalba. Sulaikomiems įtariamiesiems ši informacija bus suteikiama visada, neatsižvelgiant į tai, ar jie jos prašė, ir prireikus išverčiama.

2004 m., kai Komisija pirmą kartą svarstė galimybę įvesti pranešimą apie teises, jis buvo naudojamas tik vienoje šalyje. Šiuo metu pranešimas įteikiamas 12-oje šalių. Vokietijoje pranešimas įvestas sausį, Nyderlanduose – balandį. Remiantis pernai Mastrichto universiteto atliktu tyrimu, devyniose šalyse tam tikra rašytinė informacija suteikiama kita forma (pavyzdžiui, kitoje kaltinamojo akto pusėje), o šešiose suteikiama tik žodinė informacija (žr. toliau pateiktą sąrašą). Šiandienos pasiūlymas sustiprins „sniego gniūžtės“ efektą, nes paskatins daugiau šalių naudoti pranešimą apie teises, o įteikiant rašytinį tekstą – suteikti tikrumo. Tai bus veiksmingas įtariamųjų informavimo apie jų teises būdas. Šiomis teisėmis turėtų būti veiksmingai naudojamasi, jos neturėtų būti vien teorinės.

Vienoje iš paskutinių bylų JK teismai įvykdė Didžiosios Britanijos piliečio atžvilgiu Portugalijos išduotą Europos arešto orderį. Suėmimas, siekiant nuteisti dvejų metų laisvės atėmimo bausme, truko daugiau nei 14 mėnesių, o arešto orderiui įvykdyti prireikė šešių teismo nutarčių. Teisingumas būtų buvęs pasiektas kur kas greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis, jei informacija apie kaltinimus būtų buvusi pateikta nuo pat baudžiamojo proceso pradžios. Be to, būtų buvę išvengta bereikalingų skundų.

Bendrosios aplinkybės

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusioje Lisabonos sutartyje ES suteikiama teisė, vadovaujantis ES pagrindinių teisių chartija, priimti priemones ES piliečių teisėms, visų pirma asmenų teisėms baudžiamajame procese, stiprinti.

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisė į gynybą įtvirtinta ES pagrindinių teisių chartijos 47 ir 48 straipsniuose bei EŽTK 6 straipsnyje.

Šiandien Komisijos pateiktas direktyvos dėl teisės į informaciją baudžiamosiose bylose pasiūlymas yra antroji iš daugelio priemonių, kuriomis nustatomi bendri ES standartai baudžiamosiose bylose. 2009 m. lapkričio 30 d. Taryba paragino Komisiją palaipsniui teikti tokių priemonių pasiūlymus, kad pamažu stiprėtų nacionalinių teisėsaugos institucijų tarpusavio pasitikėjimas. Šis plataus masto teisės aktų paketas bus sukurtas per ateinančius kelerius metus siekiant Europos Sąjungoje nustatyti minimalias procesines teises baudžiamajame procese.

Pirmoji priemonė, kuria įtariamiesiems suteikiama teisė į vertimą raštu ir žodžiu, jau sulaukė politinio Parlamento ir Tarybos pritarimo (IP/10/746). Kitos priemonės, kurias Komisija ketina pasiūlyti 2011 m., bus direktyva dėl teisės turėti gynėją ir dėl teisės susisiekti su giminaičiais, darbdaviais ir konsulinėmis įstaigomis.

Daugiau informacijos

Direktyvos dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese pasiūlymo tekstą galima rasti adresu

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Teisingumo ir vidaus reikalų naujienų puslapis:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

ANNEX

How Member States provide information about some or all procedural rights (2009)

(see MEMO/10/351 for breakdown of rights provided)

Country

Letter of Rights

Other type of written notification1

Oral

Austria

Yes

No

Yes

Belgium

No

Yes

Yes

Bulgaria

No

Yes

Yes

Cyprus

No

No

Yes

Czech Republic

Yes

Yes

Yes

Denmark

No

No

Yes

Estonia

No

Yes

Yes

Finland

No

No

Yes

France

No

No

Yes

Germany

Yes

Yes

Yes

Greece

No

No

Yes

Hungary

No

Yes

Yes

Ireland

No

Yes

Yes

Italy

Yes

No

Yes

Latvia

Yes

Yes

Yes

Lithuania

No

Yes

Yes

Luxembourg

Yes

Yes

Yes

Malta

No

Yes

Yes

The Netherlands

Yes

Yes

Yes

Poland

Yes

Yes

Yes

Portugal

No

Yes

Yes

Romania

No

Yes

Yes

Slovakia

Yes

No

Yes

Slovenia

No

No

Yes

Spain

Yes

No

Yes

Sweden

Yes

No

Yes

United Kingdom

Yes

No

Yes

Indicative model Letter of Rights for suspected and accused persons on arrest:

If you are arrested by the police you have the following rights:

A. to be informed of what offence you are suspected

B. to the assistance of a lawyer

C. to an interpreter and translation of documents, if you do not understand the language

D. to know for how long you can be detained

You are entitled to keep this Letter of Rights with you during your detention.

A. Information on the suspicion

 • You have the right to know why you are suspected of having committed a criminal offence immediately after deprivation of liberty, even if the police do not question you.

 • You or your lawyer can ask to see the parts of the case-file relating to your arrest and detention or be informed about their content in detail.

B. Help of a lawyer

 • You have the right to speak to a lawyer before the police start questioning you.

 • If you ask to speak to a lawyer, it does not make you look like you have done anything wrong.

 • The police must help you to get in touch with a lawyer.

 • The lawyer is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You have the right to speak with a lawyer in private, both at the police station and/or on the telephone.

 • If you are not able to pay for a lawyer the police have to provide you with information about free or partially free legal assistance.

C. Help of an interpreter

 • If you do not speak or understand the language, an interpreter will be called for you. The interpreter is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You can also ask for an interpreter to help you to talk to your lawyer.

 • The help of an interpreter is free of charge.

 • You have the right to receive a translation of any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody. You may also ask to have other essential documents in the investigation translated.

D. How long can you be deprived of your liberty?

 • If you are not released, you must be brought before a judge within * 2hours after you have been deprived of your liberty.

 • The judge must then hear you and can decide whether you are to be kept in custody or released. You have the right to receive a translation of the judge's decision if he decides that you will remain in custody.

 • You have the right to ask for your release at any time. Your lawyer can advise you on how to proceed.

1 :

This refers to written information not containing a detailed explanation of the rights in every day language. It may also not be given systematically but only for example if the suspected person actually requests it. It may also not be translated into other languages.

2 :

To be completed by the Member State authorities in accordance with national rules and the ECHR.


Side Bar