Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/989

Bryssel 20. heinäkuuta 2010

Komissio haluaa parantaa tiedonsaantioikeutta rikosoikeudellisissa menettelyissä

Suomalainen turisti joutuu Italiassa pidätetyksi kapakkatappelun seurauksena. Kielitaidottomana hän ei ymmärrä, miksi hänet on pidätetty ja mistä häntä syytetään. Sitten poliisi antaa hänelle selvällä suomen kielellä laaditun asiakirjan, jossa luetellaan hänen oikeutensa: hänellä on oikeus käyttää asianajajaa, oikeus saada tietää syytteen sisältö ja oikeus tulkkaukseen. Kuulostaa television poliisisarjalta, mutta tämä on pian todellisuutta kaikkialla Euroopan unionissa. Euroopan komissio on tänään ehdottanut uusia sääntöjä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että viranomaiset ilmoittavat rikoksesta epäillyille tai syytetyille heidän oikeuksistaan kielellä, jota he ymmärtävät. Pidätetyille tai henkilöille, joista on tehty eurooppalainen pidätysmääräys, on annettava kirjallisesti ilmoitus heidän perusoikeuksistaan rikosoikeudellisessa menettelyssä. Jäsenvaltiot voivat muotoilla ilmoituksen itse, mutta komissio on myös laatinut sitä varten mallin 22:lla EU:n virallisella kielellä. Tämä vähentää käännöskustannuksia ja takaa, että eri maissa annettavat tiedot ovat keskenään yhdenmukaisia. Ehdotus lisää merkittävällä tavalla luottamusta EU:n oikeusalueeseen, mikä on tärkeää, kun matkustaminen Euroopassa lisääntyy: saksalaisista 47 %, briteistä 34 % ja italialaisista 16 % lomailee muissa EU-maissa.

”TV-sarjoissa poliisit luettelevat epäillyille näiden oikeudet. Se on osa tarinaa, mutta samalla ihmiset saavat tärkeää tietoa, jonka avulla he voivat käyttää oikeuksiaan. Näin he voivat luottaa siihen, että oikeus tapahtuu riippumatta siitä, missä päin Eurooppaa he sitten ovatkin”, oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding totesi. Yksityiset ihmiset eivät voi käyttää puolustautumisoikeuksiaan, jos he eivät edes tunne niitä. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin keskeisiin edellytyksiin kuuluu, että syytetty tuntee oikeutensa ja tietää, mistä häntä syytetään. ”Voi olla hämmentävää joutua tekemisiin poliisin kanssa, eivätkä ihmiset voi vaatia viranomaisilta oikeuksiaan, elleivät he itse tunne niitä. Komission ehdotuksella varmistetaan, että kaikki epäillyt ja syytetyt saavat tietää oikeutensa kaikkialla EU:ssa”, Reding huomautti. Euroopan parlamentin ja EU:n oikeusministerien on vielä hyväksyttävä komission ehdotus, ennen kuin siitä tulee lainsäädäntöä.

EU:ssa käynnistetään joka vuosi yli 8 miljoonaa rikosoikeudenkäyntimenettelyä. Vaikka kaikki EU:n 27 jäsenvaltiota ovat allekirjoittaneet Euroopan ihmisoikeussopimuksen, jossa vahvistetaan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, mahdollisuudet saada tietoja oikeuksistaan pidätyksen yhteydessä vaihtelevat nykyään EU:n jäsenvaltiosta toiseen. Joissain jäsenvaltioissa syytetyille kerrotaan heidän menettelyllisistä oikeuksistaan vain suullisesti, toisissa taas kirjallinen ilmoitus annetaan vain pyynnöstä ja se voi olla varsin tekninen ja vaikeaselkoinen.

Jos Euroopan parlamentti ja EU:n oikeusministerit hyväksyvät komission tämänpäiväisen ehdotuksen, sen avulla voidaan vähentää oikeudellisia virheitä ja niistä aiheutuvia muutoksenhakuja. Syytetoimista vastaavien viranomaisten on varmistettava, että syytetty saa tiedon hänelle kuuluvista oikeuksista. Pidätetylle on jo pidätyksen yhteydessä annettava nämä tiedot kirjallisesti erityisessä oikeuksia koskevassa ilmoituksessa, joka on laadittava helposti ymmärrettävällä kielellä. Ilmoitus on annettava kaikille epäillyille pidätyksen yhteydessä riippumatta siitä, pyytävätkö nämä sitä vai eivät, ja tarvittaessa se on annettava heille käännettynä kielelle, jota he ymmärtävät.

Kun komissio ensi kerran ehdotti oikeuksia koskevan ilmoituksen käyttöönottoa vuonna 2004, se oli käytössä vain yhdessä jäsenvaltiossa. Nyt tällainen ilmoitus on saatavilla 12 jäsenvaltiossa; viimeksi tällainen ilmoitus on otettu käyttöön Saksassa (tämän vuoden alussa) ja Alankomaissa (huhtikuussa). Maastrichtin yliopistossa viime vuonna laaditun selvityksen mukaan myös yhdeksässä muussa jäsenvaltiossa annetaan jonkinlaista tietoa kirjallisesti muussa muodossa (esimerkiksi syytekirjelmän kääntöpuolella), kun taas kuudessa jäsenvaltiossa annetaan tietoa vain suullisesti (ks. jäljempänä oleva taulukko). Komission ehdotus lisää ilmoituksen käyttöä entisestään, jolloin epäillyt ja syytetyt saavat tietoa oikeuksistaan kirjallisesti, mikä lisää tietojen luotettavuutta. Tämä on tehokas keino ilmoittaa epäillyille heidän oikeuksistaan, sillä ne eivät saa jäädä pelkäksi sanahelinäksi, vaan ne on myös toteutettava käytännössä.

Isossa-Britanniassa pantiin äskettäin täytäntöön Portugalissa annettu eurooppalainen pidätysmääräys, joka koski erästä Brittein saarten kansalaista. Pidätysmääräys koski kahden vuoden vankeusrangaistusta, ja sen täytäntöönpanoon tarvittiin 14 kuukautta ja kuusi tuomioistuimen päätöstä. Oikeus olisi toteutunut nopeammin ja pienemmin kustannuksin, jos tieto syytteestä olisi mennyt perille heti rikosoikeudellisen menettelyn alussa. Lisäksi olisi voitu välttää tarpeettomat muutoksenhaut.

Tausta

Lissabonin sopimuksen voimaantulo 1. joulukuuta 2009 antaa EU:lle edellytykset hyväksyä toimenpiteitä EU:n kansalaisten oikeuksien vahvistamiseksi EU:n perusoikeuskirjan mukaisesti. Tämä koskee muun muassa yksilön oikeuksia rikosoikeudenkäyntimenettelyissä.

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja puolustukseen vahvistetaan perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklassa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa.

Komission tämänpäiväinen ehdotus tiedonsaantioikeutta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä koskevaksi direktiiviksi on toinen useista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on luoda yhteisiä EU:n normeja rikosoikeudenkäyntejä varten. Neuvosto kehotti 30. marraskuuta 2009 komissiota laatimaan tällaisia ehdotuksia vaiheittain, jotta jäsenvaltioiden kansallisten oikeusviranomaisten keskinäistä luottamusta voitaisiin parantaa. Lähivuosina on tarkoitus esittää kattava lainsäädäntöpaketti, jotta rikosoikeudellisissa menettelyissä voidaan ottaa käyttöön menettelylliset vähimmäisoikeudet kaikkialla Euroopan unionissa.

Parlamentti ja neuvosto ovat jo päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen ensimmäisestä toimenpiteestä, joka koskee syytettyjen oikeutta tulkkaukseen ja käännöksiin (IP/10/746). Seuraavat ehdotukset, jotka komissio aikoo esittää vuonna 2011, ovat direktiivi oikeudesta asianajajaan ja direktiivi oikeudesta pitää yhteyttä sukulaisiin, työnantajiin ja konsuliviranomaisiin.

Lisätietoja

Uutisia oikeus- ja sisäasioista:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komissaari Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Komission ehdotus direktiiviksi tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä on saatavana osoitteessa:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

ANNEX

How Member States provide information about some or all procedural rights (2009)

(see MEMO/10/351 for breakdown of rights provided)

Country

Letter of Rights

Other type of written notification1

Oral

Austria

Yes

No

Yes

Belgium

No

Yes

Yes

Bulgaria

No

Yes

Yes

Cyprus

No

No

Yes

Czech Republic

Yes

Yes

Yes

Denmark

No

No

Yes

Estonia

No

Yes

Yes

Finland

No

No

Yes

France

No

No

Yes

Germany

Yes

Yes

Yes

Greece

No

No

Yes

Hungary

No

Yes

Yes

Ireland

No

Yes

Yes

Italy

Yes

No

Yes

Latvia

Yes

Yes

Yes

Lithuania

No

Yes

Yes

Luxembourg

Yes

Yes

Yes

Malta

No

Yes

Yes

The Netherlands

Yes

Yes

Yes

Poland

Yes

Yes

Yes

Portugal

No

Yes

Yes

Romania

No

Yes

Yes

Slovakia

Yes

No

Yes

Slovenia

No

No

Yes

Spain

Yes

No

Yes

Sweden

Yes

No

Yes

United Kingdom

Yes

No

Yes

Indicative model Letter of Rights for suspected and accused persons on arrest:

If you are arrested by the police you have the following rights:

A. to be informed of what offence you are suspected

B. to the assistance of a lawyer

C. to an interpreter and translation of documents, if you do not understand the language

D. to know for how long you can be detained

You are entitled to keep this Letter of Rights with you during your detention.

A. Information on the suspicion

 • You have the right to know why you are suspected of having committed a criminal offence immediately after deprivation of liberty, even if the police do not question you.

 • You or your lawyer can ask to see the parts of the case-file relating to your arrest and detention or be informed about their content in detail.

B. Help of a lawyer

 • You have the right to speak to a lawyer before the police start questioning you.

 • If you ask to speak to a lawyer, it does not make you look like you have done anything wrong.

 • The police must help you to get in touch with a lawyer.

 • The lawyer is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You have the right to speak with a lawyer in private, both at the police station and/or on the telephone.

 • If you are not able to pay for a lawyer the police have to provide you with information about free or partially free legal assistance.

C. Help of an interpreter

 • If you do not speak or understand the language, an interpreter will be called for you. The interpreter is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You can also ask for an interpreter to help you to talk to your lawyer.

 • The help of an interpreter is free of charge.

 • You have the right to receive a translation of any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody. You may also ask to have other essential documents in the investigation translated.

D. How long can you be deprived of your liberty?

 • If you are not released, you must be brought before a judge within * 2hours after you have been deprived of your liberty.

 • The judge must then hear you and can decide whether you are to be kept in custody or released. You have the right to receive a translation of the judge's decision if he decides that you will remain in custody.

 • You have the right to ask for your release at any time. Your lawyer can advise you on how to proceed.

1 :

This refers to written information not containing a detailed explanation of the rights in every day language. It may also not be given systematically but only for example if the suspected person actually requests it. It may also not be translated into other languages.

2 :

To be completed by the Member State authorities in accordance with national rules and the ECHR.


Side Bar