Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/989

Brüssel, 20. juuli 2010

Komisjon edendab õigust teabele kriminaalmenetluses

Saksa turist peetakse kinni pärast kõrtsikaklust Itaalias. Ta ei oska itaalia keelt. Seepärast jääb talle arusaamatuks, miks ta kinni peeti ja milles teda süüdistatakse. Politseinik annab talle saksakeelse dokumendi, kus on kirjas tema õigused: õigus kasutada advokaati ja õigus tutvuda süüdistusega ning õigus suulisele tõlkele. Tundub, nagu oleks tegemist teleris jooksva politseiseriaaliga, kuid varsti on see nii kogu Euroopa Liidus. Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu uued eeskirjad, millega tagataks see, et ELi riigid selgitavad kuriteos kahtlustatavale või süüdistatavale nende õigusi keeles, mida nad mõistavad. Iga isik, kes on kinni peetud või kelle suhtes kohaldatakse Euroopa vahistamismäärust, peab saama kirjaliku õiguste loetelu, kus on kirjas kõik tema põhiõigused kriminaalmenetluses. ELi riigid võivad loetelu sõnastuse ise paika panna, kuid komisjoni ettepanekus on olemas näidis 22 ELi keele jaoks. Nii on piiri ületavatel inimestel kindel ettekujutus oma õigustest ja vähenevad tõlkekulud. Ettepanek on väga oluline kindlustunde suurendamisel ELi ühtsel õigusalal, kuna järjest rohkem eurooplasi reisib. 47 % sakslastest, 34 % brittidest ja 16 % itaallastest käivad puhkamas mõnes muus ELi riigis. Selleks et eeskirjad jõustuksid, peavad Euroopa Parlament ja ELi justiitsministrid need heaks kiitma.

„Oleme teleseriaalis kõik näinud, kuidas politseinik loeb kahtlustatavale õigused ette. Seda on põnev jälgida, kuid sellel on ka oluline tõsisem eesmärk: nii saavad inimesed aimu oma õigustest ja teadmise nende kasutamiseks. See annab inimestele kindluse, et õigust järgitakse kõikjal Euroopas,” sõnas Euroopa Komisjoni õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik ja asepresident Viviane Reding. „Inimene ei saa oma kaitseõigust täiel määral kasutada, kui ta ei tea, milles see seisneb. Õiguste tundmine ja süüdistusest aru saamine on õiglase kohtupidamise alused. Seadusega vastuollu sattumine on hirmuäratav ja me ei saa eeldada, et inimesed oskaksid nõuda ametiasutustelt menetlusõiguste järgimist, kui nad ei tea, milles need õigused seisnevad. Komisjoni ettepanekuga tagatakse, et kõik inimesed kogu ELis tunneksid omi õigusi.”

ELis toimub igal aastal 8 miljonit kriminaalmenetlust. Praegu erineb kodanike võimalus saada nõuetekohaselt teavet oma õiguste kohta kinnipidamise ja kuriteosüüdistuse esitamise korral kogu ELis, kuigi kõik 27 ELi liikmesriiki on võtnud Euroopa inimõiguste konventsiooniga kohustuse tagada õigus õiglasele kohtulikule arutamisele. Ühtedes liikmesriikides antakse süüdistatavale vaid suusõnalist teavet menetlusõigustest, teistes aga antakse keerulist teavet kirjalikus vormis ja sedagi vaid nõudmisel.

Kui Euroopa Parlament ja ELi justiitsministrid täna komisjoni esitatud ettepaneku vastu võtavad, aitab see vältida kohtuvigu ja vähendada edasikaebuste arvu. Asja menetlev asutus peab tagama süüdistatavale teabe tema õiguste kohta. Kinnipeetud isikule tuleb anda kirjalik õiguste loetelu, mis on koostatud lihtsas igapäevases keeles. Loetelu saab iga süüdistatav kinnipidamise korral sõltumata sellest, kas ta on seda nõudnud või mitte. Vajaduse korral loetelu tõlgitakse.

Kui komisjon kirjaliku õiguste loetelu esimest korda 2004. aastal kaalus, oli see olemas vaid ühes riigis. Praeguseks on see olemas juba 12 riigis. Saksamaal võeti loetelu kasutusele jaanuaris ja Hollandis aprillis. Eelmisel aastal Maastrichti Ülikooli tehtud uuringust selgus, et veel üheksa riiki pakuvad mingisugust kirjalikku teavet (näiteks süüdistuse pöördelehel) ja kuus riiki suusõnalist teavet, need riigid on esitatud allpool. Tänase ettepaneku tulemusel hakkab rohkem riike õiguste loetelu kasutama ja kirjalikus vormis kindlust pakkuma. Õiguste loetelu on tõhus viis kahtlustatavatele nende õiguste selgitamiseks. Nendest õigustest saaks reaalsus, mitte pelgalt sõnad paberil.

Hiljuti viisid Ühendkuningriigi kohtud täide Portugali esitatud Euroopa vahistamismääruse Ühendkuningriigi kodaniku kohta. Selle kaheaastast vangistust ettenägeva määruse täitmiseks kulus rohkem kui 14 kuud ja kuus kohtuotsust. Õigust oleks mõistetud palju kiiremini ja väiksemate kuludega, kui teavet süüdistuse kohta oleks antud kohe kriminaalmenetluse alguses. Lisaks oleks ära hoitud tarbetud edasikaebused.

Taustateave

1. detsembril 2009 jõustunud Lissaboni lepinguga anti ELile võimalus võtta kooskõlas ELi põhiõiguste hartaga meetmeid, et tugevdada ELi kodanike õigusi, eriti õigusi kriminaalmenetluses.

Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele ja kaitsele on sätestatud ELi põhiõiguste harta artiklitega 47 ja 48 ning Euroopa inimõiguste konventsiooni artikliga 6.

Komisjoni tänane direktiivi ettepanek, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet, on teine meede paketist, mille eesmärk on kehtestada ELi ühised nõuded kriminaalmenetluse kohta. Nõukogu kutsus 30. novembril 2009 komisjoni üles tegema järjest ettepanekuid selliste meetmete kohta, et luua vastastikune usaldus liikmesriikide kohtuasutuste vahel. Kogu meetmete pakett esitatakse paari järgneva aasta jooksul, et luua minimaalsed menetlusõigused kriminaalmenetluses kogu Euroopa Liidus.

Esimene meede, millega antakse kahtlustatavatele õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele, on saanud juba Euroopa Parlamendilt ja nõukogult poliitilise nõusoleku (IP/10/746). Komisjoni järgmised meetmed, mis on kavandatud 2011. aastaks, seisnevad direktiivis õiguse kohta kasutada advokaati ja õiguse kohta suhelda perekonna, tööandja ja konsulaarasutustega.

Lisateave

Komisjoni direktiivi ettepanek, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Justiits- ja siseküsimuste veebisait:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

ANNEX

How Member States provide information about some or all procedural rights (2009)

(see MEMO/10/351 for breakdown of rights provided)

Country

Letter of Rights

Other type of written notification1

Oral

Austria

Yes

No

Yes

Belgium

No

Yes

Yes

Bulgaria

No

Yes

Yes

Cyprus

No

No

Yes

Czech Republic

Yes

Yes

Yes

Denmark

No

No

Yes

Estonia

No

Yes

Yes

Finland

No

No

Yes

France

No

No

Yes

Germany

Yes

Yes

Yes

Greece

No

No

Yes

Hungary

No

Yes

Yes

Ireland

No

Yes

Yes

Italy

Yes

No

Yes

Latvia

Yes

Yes

Yes

Lithuania

No

Yes

Yes

Luxembourg

Yes

Yes

Yes

Malta

No

Yes

Yes

The Netherlands

Yes

Yes

Yes

Poland

Yes

Yes

Yes

Portugal

No

Yes

Yes

Romania

No

Yes

Yes

Slovakia

Yes

No

Yes

Slovenia

No

No

Yes

Spain

Yes

No

Yes

Sweden

Yes

No

Yes

United Kingdom

Yes

No

Yes

Indicative model Letter of Rights for suspected and accused persons on arrest:

If you are arrested by the police you have the following rights:

A. to be informed of what offence you are suspected

B. to the assistance of a lawyer

C. to an interpreter and translation of documents, if you do not understand the language

D. to know for how long you can be detained

You are entitled to keep this Letter of Rights with you during your detention.

A. Information on the suspicion

 • You have the right to know why you are suspected of having committed a criminal offence immediately after deprivation of liberty, even if the police do not question you.

 • You or your lawyer can ask to see the parts of the case-file relating to your arrest and detention or be informed about their content in detail.

B. Help of a lawyer

 • You have the right to speak to a lawyer before the police start questioning you.

 • If you ask to speak to a lawyer, it does not make you look like you have done anything wrong.

 • The police must help you to get in touch with a lawyer.

 • The lawyer is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You have the right to speak with a lawyer in private, both at the police station and/or on the telephone.

 • If you are not able to pay for a lawyer the police have to provide you with information about free or partially free legal assistance.

C. Help of an interpreter

 • If you do not speak or understand the language, an interpreter will be called for you. The interpreter is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You can also ask for an interpreter to help you to talk to your lawyer.

 • The help of an interpreter is free of charge.

 • You have the right to receive a translation of any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody. You may also ask to have other essential documents in the investigation translated.

D. How long can you be deprived of your liberty?

 • If you are not released, you must be brought before a judge within * 2hours after you have been deprived of your liberty.

 • The judge must then hear you and can decide whether you are to be kept in custody or released. You have the right to receive a translation of the judge's decision if he decides that you will remain in custody.

 • You have the right to ask for your release at any time. Your lawyer can advise you on how to proceed.

1 :

This refers to written information not containing a detailed explanation of the rights in every day language. It may also not be given systematically but only for example if the suspected person actually requests it. It may also not be translated into other languages.

2 :

To be completed by the Member State authorities in accordance with national rules and the ECHR.


Side Bar