Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/989

Bruxelles, den 20. juli 2010

Europa-Kommissionen styrker retten til information under straffesager

En tysk turist arresteres efter et klammeri på en bar i Italien. Han taler ikke sproget. Han forstår derfor ikke, hvorfor han tilbageholdes, og hvad han sigtes for. Politibetjenten giver ham derefter et dokument – på hans eget sprog – med en liste over hans rettigheder: ret til en advokat, ret til information om sigtelsen og ret til en tolk. Det lyder som en politiserie på tv, men det bliver snart en realitet i hele EU. Europa-Kommissionen fremsatte i dag et forslag til nye regler, der skal sikre, at EU-landene informerer enhver, der mistænkes eller sigtes i en straffesag, om deres rettigheder på et sprog, som de forstår. Enhver, som anholdes – eller enhver, mod hvem der er udstedt en europæisk arrestordre – vil under straffesager skulle informeres skriftligt om sine grundlæggende rettigheder i en meddelelse om rettigheder. EU-landene kan frit vælge den præcise ordlyd i meddelelsen, men Kommissionens forslag indeholder en model på 22 EU-sprog. Det vil sikre en ensartet behandling af personer, der rejser til udlandet, og begrænse omkostningerne til oversættelse. Forslaget er vigtigt for at øge tilliden til EU's område med retfærdighed, navnlig i takt med at flere europæere rejser til udlandet. Eksempelvis holder 47 % af tyskerne, 34 % af briterne og 16 % af italienerne ferie i andre EU-lande. Dagens forslag fra Kommissionen skal godkendes af Europa-Parlamentet og EU's justitsministre for at blive til lov.

"Vi har alle set politibetjente læse rettigheder op for mistænkte i tv-serier. Det er godt tv, men det tjener også et meget vigtigt formål, nemlig at give folk mulighed for at kende og påberåbe sig deres rettigheder. Det forvisser dem om, at retfærdigheden vil ske fyldest, uanset hvor i Europa de befinder sig," siger Viviane Reding, næstformand i Kommissionen og EU's kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. "Den enkelte kan ikke udøve sin ret til et forsvar fuldt ud, medmindre vedkommende kender sine rettigheder. At kende sine rettigheder og vide, hvad man sigtes for, er afgørende for en retfærdig rettergang. Det kan være skræmmende at være i kontakt med retssystemet, og vi kan ikke forvente, at folk vil kræve, at myndighederne respekterer deres processuelle rettigheder, hvis de ikke kender disse rettigheder. Kommissionens forslag vil derfor sikre, at alle bliver informeret om deres rettigheder i hele EU."

Der er over otte millioner straffesager i EU hvert år. Chancen for, at borgerne informeres korrekt om deres rettigheder, hvis de anholdes og sigtes i en straffesag, er i øjeblikket ikke den samme i EU, selv om alle 27 EU-medlemsstater har forpligtet sig til at sikre retten til en retfærdig rettergang i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention. I nogle medlemsstater informeres mistænkte kun mundtligt om deres processuelle rettigheder, og i andre medlemsstater er den skriftlige information teknisk og kompliceret og gives kun efter anmodning.

Dagens forslag fra Kommissionen vil, såfremt det godkendes af Europa-Parlamentet og EU's justitsministre, være med til at forhindre justitsmord og nedbringe antallet af appelsager. De myndigheder, der forfølger sagen, vil skulle sørge for, at mistænke informeres om deres rettigheder. Når en person arresteres, modtager vedkommende disse oplysninger skriftligt – i en meddelelse om rettigheder, som er skrevet i et enkelt hverdagssprog. Den gives i alle tilfælde til mistænkte ved anholdelse, uanset om vedkommende anmoder om den eller ej, og oversættes om nødvendigt.

Da Kommissionen i 2004 første gang overvejede at indføre en meddelelse om rettigheder, fandtes den kun i ét land. Den er nu udbredt til 12 lande. Tyskland indførte den i januar og Nederlandene i april. Ifølge en undersøgelse, som universitetet i Maastricht foretog sidste år, giver ni af de øvrige lande visse oplysninger i anden skriftlig form (f.eks. bag på tiltalen) og seks kun mundtligt (se listen nedenfor). Dagens forslag vil øge sneboldeffekten og føre til, at flere lande anvender en meddelelse om rettigheder og yder den sikkerhed, som det skrevne ord giver. Det vil være en effektiv måde at informere mistænkte om deres rettigheder på. Disse rettigheder bør anvendes effektivt og ikke forblive teoretiske.

De britiske domstole fuldbyrdede i en nylig sag en europæisk arrestordre udstedt af Portugal mod en britisk statsborger. Det tog over 14 måneder og krævede seks retsafgørelser at få fuldbyrdet arrestordren, som vedrørte en fængselsdom på to år. Retfærdigheden ville være sket fyldest på en hurtigere og billigere måde, hvis man havde informeret om sigtelsen i starten af straffesagen. Desuden ville man have undgået unødvendige appelsager.

Baggrund

Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009, giver EU mulighed for at vedtage foranstaltninger, der styrker EU-borgernes rettigheder, i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder, bl.a. den enkeltes rettigheder under en straffesag.

Retten til en retfærdig rettergang og et forsvar er fastlagt i artikel 47 og 48 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og i artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention.

Dagens forslag fra Kommissionen til et direktiv om ret til information under straffesager er anden etape i forbindelse med en række foranstaltninger, som skal skabe fælles EU-standarder i straffesager. Rådet opfordrede den 30. november 2009 Kommissionen til at fremsætte forslag til sådanne foranstaltninger "trin for trin" og gradvist opbygge gensidig tillid mellem de nationale retlige myndigheder. Denne omfattende lovgivningspakke fremlægges inden for de kommende år og skal sikre, at der indføres et sæt minimumsregler for processuelle rettigheder i straffesager i Den Europæiske Union.

Parlamentet og Rådet er allerede blevet politisk enige om den første foranstaltning, som vedrørte mistænktes ret til oversættelse og tolkning (IP/10/746). De næste foranstaltninger, som Kommissionen agter at foreslå i 2011, bliver et direktiv om ret til en advokat og ret til at tale med pårørende, arbejdsgivere og konsulære myndigheder.

Yderligere oplysninger

Kommissionens forslag til direktiv om ret til information under straffesager kan findes på:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Hjemmesiden for EU's kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Nyheder om retlige og indre anliggender:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

ANNEX

How Member States provide information about some or all procedural rights (2009)

(see MEMO/10/351 for breakdown of rights provided)

Country

Letter of Rights

Other type of written notification1

Oral

Austria

Yes

No

Yes

Belgium

No

Yes

Yes

Bulgaria

No

Yes

Yes

Cyprus

No

No

Yes

Czech Republic

Yes

Yes

Yes

Denmark

No

No

Yes

Estonia

No

Yes

Yes

Finland

No

No

Yes

France

No

No

Yes

Germany

Yes

Yes

Yes

Greece

No

No

Yes

Hungary

No

Yes

Yes

Ireland

No

Yes

Yes

Italy

Yes

No

Yes

Latvia

Yes

Yes

Yes

Lithuania

No

Yes

Yes

Luxembourg

Yes

Yes

Yes

Malta

No

Yes

Yes

The Netherlands

Yes

Yes

Yes

Poland

Yes

Yes

Yes

Portugal

No

Yes

Yes

Romania

No

Yes

Yes

Slovakia

Yes

No

Yes

Slovenia

No

No

Yes

Spain

Yes

No

Yes

Sweden

Yes

No

Yes

United Kingdom

Yes

No

Yes

Indicative model Letter of Rights for suspected and accused persons on arrest:

If you are arrested by the police you have the following rights:

A. to be informed of what offence you are suspected

B. to the assistance of a lawyer

C. to an interpreter and translation of documents, if you do not understand the language

D. to know for how long you can be detained

You are entitled to keep this Letter of Rights with you during your detention.

A. Information on the suspicion

 • You have the right to know why you are suspected of having committed a criminal offence immediately after deprivation of liberty, even if the police do not question you.

 • You or your lawyer can ask to see the parts of the case-file relating to your arrest and detention or be informed about their content in detail.

B. Help of a lawyer

 • You have the right to speak to a lawyer before the police start questioning you.

 • If you ask to speak to a lawyer, it does not make you look like you have done anything wrong.

 • The police must help you to get in touch with a lawyer.

 • The lawyer is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You have the right to speak with a lawyer in private, both at the police station and/or on the telephone.

 • If you are not able to pay for a lawyer the police have to provide you with information about free or partially free legal assistance.

C. Help of an interpreter

 • If you do not speak or understand the language, an interpreter will be called for you. The interpreter is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You can also ask for an interpreter to help you to talk to your lawyer.

 • The help of an interpreter is free of charge.

 • You have the right to receive a translation of any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody. You may also ask to have other essential documents in the investigation translated.

D. How long can you be deprived of your liberty?

 • If you are not released, you must be brought before a judge within * 2hours after you have been deprived of your liberty.

 • The judge must then hear you and can decide whether you are to be kept in custody or released. You have the right to receive a translation of the judge's decision if he decides that you will remain in custody.

 • You have the right to ask for your release at any time. Your lawyer can advise you on how to proceed.

1 :

This refers to written information not containing a detailed explanation of the rights in every day language. It may also not be given systematically but only for example if the suspected person actually requests it. It may also not be translated into other languages.

2 :

To be completed by the Member State authorities in accordance with national rules and the ECHR.


Side Bar