Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/989

V Bruselu dne 20. července 2010

Komise podporuje právo na informace v trestním řízení

Německý turista je zatčen po rvačce v baru v Itálii. Neumí italsky. Výsledkem je, že nechápe, proč je zadržován ani z čeho je obviněn. Policejní orgán mu poté předá dokument – v jeho mateřštině – uvádějící jeho práva: právo na poradu s obhájcem, právo seznámit se s obsahem obvinění a právo na překladatele. Zní to jako televizní detektivka, ale brzy půjde o realitu v rámci celé Evropské unie. Evropská komise dnes představila nová pravidla s cílem zajistit, aby členské státy EU poučily jakoukoliv osobu podezřelou nebo obviněnou ze spáchání trestného činu o jejích právech, a to v jazyce, kterému tato osoba rozumí. Osoba zatčená nebo na níž byl vydán evropský zatýkací rozkaz musí při zatýkání obdržet písemné poučení o právech, které bude uvádět její základní práva v trestním řízení. I když si členské státy EU samy mohou zvolit přesné text tohoto písemného poučení o právech, Komise navrhuje jeho vzorové znění v 22 úředních jazycích EU. Pro osoby překračujících hranice tím bude zajištěna soudržnost a sníží se i náklady na překlady. Návrh je zásadní pro posílení důvěry v prostor práva EU, a to zejména dnes v době, kdy čím dál tím více Evropanů cestuje: 47 % německých občanů, 34 % občanů Spojeného království a 16 % italských občanů tráví své dovolené v jiných zemích EU. K tomu, aby se z dnešního návrhu Komise stal právní předpis, musí být schválen Evropským parlamentem a ministry spravedlnosti členských států EU.

„Každý viděl v televizních seriálech, jak policisté čtou práva podezřelým. Zvyšuje se tím dramatičnost filmu, ale má to také velmi důležitý účel: umožňuje to lidem seznámit se se svými právy a prosazovat je. Posiluje se tím důvěra v to, že spravedlnosti bude učiněno za dost, kdekoliv se nacházíte v Evropě,“ prohlásila místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, odpovědná za spravedlnost, základní práva a občanství. Jednotlivci nemohou plně využívat svá práva na obhajobu, pokud je neznají. Znát svá práva a vědět, z čeho je osoba obviněná, je základním předpokladem pro spravedlivý proces. Být účastníkem právních řízení může jednotlivci nahánět strach a nelze tedy očekávat, že lidé budou po úřadech požadovat, aby respektovaly jejich procesní práva, jestliže sami lidé tato práva neznají. Návrh Komise proto zajistí, aby byla každá osoba kdekoliv v EU seznámena se svými právy.“

Každým rokem probíhá v EU více než 8 milionů trestních řízení. Přestože všech 27 členských států EU je vázáno ustanovením o právu na spravedlivý proces v Evropské úmluvě o lidských právech, tak se v současné chvíli v EU různí šance na to, že občané budou řádně poučeni o svých právech při zatčení a trestním stíhání. V některých členských státech je podezřelý pouze ústně poučen o svých procesních právech. V jiných členských státech se mu dostane písemného poučení, které je technického a komplexního charakteru, a je vydáváno dokonce jen na vyžádání.

Dnešní návrh Komise, pokud bude schválen Evropským parlamentem a ministry spravedlnosti členských států EU, by měl přispět k odstranění justičních pochybení a snížit počet podaných opravných prostředků. Orgány vedoucí trestní stíhání budou muset zajistit, aby byly podezřelé osoby řádně poučeny o svých právech. Každému bude při zatčení předáno písemné poučení o právech, které bude sepsáno srozumitelnou a přístupnou formou. Podezřelému bude při zatčení předáno ve všech případech a případně i jeho překlad bez ohledu na to, zda si o něj požádá.

Když Komise poprvé uvažovala o písemném poučení o právech v roce 2004, existovalo zatím pouze v jediné zemi. Nyní je k dispozici ve dvanácti zemích. Německo jej zavedlo v lednu a Nizozemsko v dubnu. Podle průzkumu provedeného Maastrichtskou universitou v minulém roce dalších devět zemí poskytuje některé informace o právech písemně (například na zadní straně protokolu s obviněním) a šest zemí pouze ústně (viz seznam níže). Dnešní návrh, který nabízí jistotu psaného slova, podnítí lavinový efekt, což způsobí, že více zemí bude využívat písemné poučení o právech. Půjde o účinný způsob, jak podezřelé informovat o jejich právech. Tato práva by měla být účinně využívána a neměla by představovat teoretické cvičení.

V případě z nedávné doby soudy Spojeného království provedly výkon portugalského evropského zatýkacího rozkazu na britského občana. Výkon zatýkacího rozkazu týkající se odnětí svobody v trvání dvou let zabral 14 měsíců a bylo zapotřebí šesti soudních rozhodnutí. Spravedlnost mohla být naplněna mnohem rychleji a za nižších nákladů, pokud by informace o obvinění byla sdělena na počátku trestního řízení. Mohlo se navíc zamezit zbytečným odvoláním.

Souvislosti

Lisabonská smlouva, která nabyla účinnosti dne 1. prosince 2009, umožňuje EU přijmout opatření na posílení práv občanů EU v souladu s Listinou základních práv EU, zejména práv jednotlivců v trestním řízení.

Právo na spravedlivý proces a na obhajobu je stanoveno v článku 47, respektive 48 Listiny základních práv EU, jakož i v článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech.

Dnešní návrh směrnice o právu na informace v trestním řízení je druhým krokem v řadě opatření, jež Komise předkládá s cílem stanovit společné normy EU v trestních věcech. Rada dne 30. listopadu 2009 vyzvala Komisi, aby postupně navrhovala tato opatření s cílem posílit vzájemnou důvěru mezi vnitrostátními justičními orgány. Ucelený soubor právních předpisů bude představen v příštích nejbližších letech, aby poskytnul minimální soubor procesních práv v trestních řízeních v Evropské unii:

Ohledně prvního opatření, které představuje právo podezřelých na překlad a tlumočení, již došlo k politické shodě mezi Evropským parlamentem a Radou (IP/10/746). Dalším opatřením plánovaným Komisí v roce 2011 bude směrnice o právu na obhájce a směrnice o právu na komunikaci s příbuznými, zaměstnavateli a konzulárními úřady.

Další informace

Znění návrhu směrnice o právu na informace v trestním řízení je k dispozici na:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Rubrika aktualit na stránkách pro spravedlnost a vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Domácí stránka Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

How Member States provide information about some or all procedural rights (2009)

(see MEMO/10/351 for breakdown of rights provided)

Country

Letter of Rights

Other type of written notification1

Oral

Austria

Yes

No

Yes

Belgium

No

Yes

Yes

Bulgaria

No

Yes

Yes

Cyprus

No

No

Yes

Czech Republic

Yes

Yes

Yes

Denmark

No

No

Yes

Estonia

No

Yes

Yes

Finland

No

No

Yes

France

No

No

Yes

Germany

Yes

Yes

Yes

Greece

No

No

Yes

Hungary

No

Yes

Yes

Ireland

No

Yes

Yes

Italy

Yes

No

Yes

Latvia

Yes

Yes

Yes

Lithuania

No

Yes

Yes

Luxembourg

Yes

Yes

Yes

Malta

No

Yes

Yes

The Netherlands

Yes

Yes

Yes

Poland

Yes

Yes

Yes

Portugal

No

Yes

Yes

Romania

No

Yes

Yes

Slovakia

Yes

No

Yes

Slovenia

No

No

Yes

Spain

Yes

No

Yes

Sweden

Yes

No

Yes

United Kingdom

Yes

No

Yes

Indicative model Letter of Rights for suspected and accused persons on arrest:

If you are arrested by the police you have the following rights:

A. to be informed of what offence you are suspected

B. to the assistance of a lawyer

C. to an interpreter and translation of documents, if you do not understand the language

D. to know for how long you can be detained

You are entitled to keep this Letter of Rights with you during your detention.

A. Information on the suspicion

 • You have the right to know why you are suspected of having committed a criminal offence immediately after deprivation of liberty, even if the police do not question you.

 • You or your lawyer can ask to see the parts of the case-file relating to your arrest and detention or be informed about their content in detail.

B. Help of a lawyer

 • You have the right to speak to a lawyer before the police start questioning you.

 • If you ask to speak to a lawyer, it does not make you look like you have done anything wrong.

 • The police must help you to get in touch with a lawyer.

 • The lawyer is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You have the right to speak with a lawyer in private, both at the police station and/or on the telephone.

 • If you are not able to pay for a lawyer the police have to provide you with information about free or partially free legal assistance.

C. Help of an interpreter

 • If you do not speak or understand the language, an interpreter will be called for you. The interpreter is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You can also ask for an interpreter to help you to talk to your lawyer.

 • The help of an interpreter is free of charge.

 • You have the right to receive a translation of any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody. You may also ask to have other essential documents in the investigation translated.

D. How long can you be deprived of your liberty?

 • If you are not released, you must be brought before a judge within * 2hours after you have been deprived of your liberty.

 • The judge must then hear you and can decide whether you are to be kept in custody or released. You have the right to receive a translation of the judge's decision if he decides that you will remain in custody.

 • You have the right to ask for your release at any time. Your lawyer can advise you on how to proceed.

1 :

This refers to written information not containing a detailed explanation of the rights in every day language. It may also not be given systematically but only for example if the suspected person actually requests it. It may also not be translated into other languages.

2 :

To be completed by the Member State authorities in accordance with national rules and the ECHR.


Side Bar