Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/987

Bryssel den 20 juli 2010

EU:s terrorismbekämpning – kommissionen sammanfattar framsteg och kommande utmaningar

Europeiska kommissionen antog idag ett meddelande om EU:s strategi för terrorismbekämpning. I meddelandet redogör kommissionen för de viktigaste redskapen som utvecklats inom området samt för de framsteg som gjorts hittills och de utmaningar och initiativ som förväntas framöver. Syftet är att lägga en grund för den bredare strategi för den inre säkerheten som enligt planerna kommer att presenteras under hösten.

Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för inrikes frågor, gjorde följande uttalande: "Vi har lyckligtvis kunnat konstatera att antalet terrorattacker och fall där polisen anhållit personer i samband med planering av sådana brott har minskat inom EU under de senaste åren. Samtidigt måste vi dock vara uppmärksamma på att de metoder och den propaganda som terrorister använder ständigt förändras, och vi måste vara redo att möta också dessa nya former av hot. Det meddelande vi idag presenterar är en omfattande genomgång av de åtgärder vi har vidtagit hittills och de utmaningar som ligger framför oss. Det kommer också att utgöra en viktig byggsten för den EU-strategi för den inre säkerheten som kommer att lanseras i höst.”

Vi har analyserat de åtgärder som hittills har vidtagits för att förebygga terrorism, skydda medborgarna, följa upp terrorbrott rättsligt samt bemöta terrorhot. Särskild vikt har lagts vid insatserna för att bekämpa terroristpropaganda och rekrytering av terrorister samt arbetet för att förhindra attacker med sprängmedel och förebygga kemiska, biologiska och nukleära hot. I meddelandet diskuteras också kommande utmaningar, t.ex. problemet med radikalisering och arbetet med krishantering och snabbinsatsförmåga.

Följande framsteg och utmaningar hör till de som tas upp i kommissionens meddelande:

  • År 2008 tog kommissionen initiativ till ett antal ändringar i rambeslutet om bekämpande av terrorism. Syftet var att närmare belysa vissa detaljer i strategin för terrorismbekämpning, t.ex. hur terrorister använder sig av Internet för kommunikation, finansiering, utbildning, rekrytering och propaganda. Kommissionen kommer att förstärka sina åtgärder inom dessa områden ytterligare, och den befintliga EU-strategin för att förhindra radikalisering och rekrytering av terrorister kommer att ses över. Ett meddelande i detta ämne planeras för 2011.

  • Kommissionen har utarbetat en EU-handlingsplan med 50 konkreta åtgärder för att minimera risken för terroristattacker med sprängämnen, vilken godtogs av rådet i april 2008. Det krävs emellertid ytterligare åtgärder för att bättre skydda människor och infrastruktur, och det planeras bland annat förslag om ett gemensamt EU-system för att kontrollera och begränsa tillgången till farliga ämnen och stärka skyddsnivån inom kollektivtrafiken.

  • EU:s handlingsplan om kemiskt, biologiskt, radiologiskt och nukleärt material (CBRN) antogs i november 2009, och består av 130 konkreta åtgärder för att förebygga incidenter med sådana ämnen, spåra risker och vidta åtgärder om sådana incidenter ändå inträffar. Genom handlingsplanen skapas en tydlig dagordning för medlemsstaternas och EU-institutionernas arbete inom detta område de närmaste åren.

  • Genom att mobilisera medlemsstaternas resurser kan EU:s civilskyddsmekanism fungera som en garant för en samlad insats vid alla typer av kriser, inklusive terroristattacker. Med tanke på behovet av att vidareutveckla EU:s roll vid hanteringen av katastrofer och kriser studerar kommissionen nu möjligheterna att ytterligare förbättra samordningen och samarbetet i krissituationer. Det är också viktigt att den s.k. solidaritetsklausulen snabbt kan omsättas i praktiken.

  • Samarbetet med tredje part, inte minst USA, bör också utvecklas ytterligare. För att bidra till högsta möjliga säkerhetsnivå inom EU bör dess byråer, särskilt Europol och Eurojust, även fortsättningsvis inta en aktiv roll i samarbetet med tredje part.

Nästa steg

Den genomgång som nu presenteras kommer att utgöra en del av grunden för den bredare strategi för inre säkerhet som planeras för hösten 2010.

Mer information

Mer information finns på Cecilia Malmströms hemsida

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/350


Side Bar