Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/987

V Bruseli 20. júla 2010

Politika EÚ proti terorizmu: Komisia informuje o dosiahnutých výsledkoch a budúcich výzvach

Európska komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom sa bilancuje stav najdôležitejších zavedených nástrojov protiteroristickej stratégie EÚ. V oznámení sa uvádzajú výsledky a predpokladané budúce výzvy a iniciatívy, ktoré tvoria základ širšej stratégie vnútornej bezpečnosti plánovanej na túto jeseň.

Európska komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová vyhlásila: „Celkový počet teroristických útokov a zatknutých osôb v rámci EÚ sa chvalabohu znižuje; zároveň sa však teroristické metódy a teroristická propaganda neustále vyvíjajú a nadobúdajú nové formy. Musíme mať istotu, že budeme schopní čeliť týmto novým hrozbám. Dnes predkladám komplexný prehľad toho, čo EÚ doteraz vykonala a ktoré výzvy zostávajú pred nami naďalej. Bude to významná súčasť stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ, ktorú predložím na jeseň.“

V rámci bilancovania sa hodnotia existujúce opatrenia na prevenciu, ochranu, stíhanie a reakciu, ktoré súvisia s teroristickými hrozbami, pričom sa vyzdvihuje úsilie bojovať proti teroristickej propagande a náboru teroristov, ako aj opatrenia, ktorými sa má zamedziť útokom s použitím výbušnín, a predchádzanie chemickým biologickým a jadrovým hrozbám. V oznámení sú uvedené aj budúce výzvy v oblastiach, ako je radikalizácia, ako aj výzvy v oblasti krízového riadenia a reakcie na krízy.

V nasledujúcej časti sú uvedené niektoré príklady dosiahnutých výsledkov a zistených problematických oblastí:

  • V roku 2008 Európska komisia zmenila a doplnila rámcové rozhodnutie o boji proti terorizmu s cieľom bližšie sa zamerať na rozličné aspekty protiteroristickej stratégie, napríklad na spôsoby, ako teroristi využívajú internet na komunikáciu, získavanie finančných prostriedkov, výcvik, nábor a propagandu. Komisia teraz pristúpi k intenzívnym opatreniam v tejto oblasti. Jedným z budúcich opatrení je znovu posúdiť existujúcu stratégiu EÚ zameranú proti radikalizácii a náboru. Oznámenie o tejto otázke sa plánuje na rok 2011.

  • Komisia vypracovala akčný plán EÚ zahŕňajúci 50 konkrétnych akcií na minimalizáciu rizika teroristických útokov s výbušninami. Rada ho schválila v apríli 2008. V záujme lepšej ochrany ľudí a infraštruktúry však treba urobiť viac. Pripravujú sa návrhy na zlepšenie kontroly prístupu k nebezpečným látkam a na zvýšenie bezpečnosti verejnej dopravy v rámci celej EÚ.

  • Akčný plán EÚ o chemických, biologických alebo rádiologických/jadrových (CBRN) materiáloch, prijatý v novembri 2009, pozostáva zo 130 konkrétnych akcií v oblasti prevencie, zisťovania a reakcie v súvislosti s incidentmi spojenými s CBRN. Určuje jasný program pre členské štáty a inštitúcie EÚ na nastávajúce roky.

  • Mechanizmus civilnej ochrany EÚ zabezpečuje koordinovanú reakciu na akúkoľvek krízu vrátane teroristických útokov, pričom využíva schopnosti členských štátov. Komisia v súčasnosti skúma možnosti posilnenia rýchlej krízovej koordinácie a spolupráce, keďže úlohu EÚ v riadení krízových situácií a katastrof bude potrebné ďalej rozvinúť. Takisto je potrebné urýchlene zabezpečiť vykonávanie doložky o solidarite.

  • Napokon je potrebné ďalej rozvíjať spoluprácu s vonkajšími partnermi, najmä so Spojenými štátmi. Agentúry EÚ, najmä Europol a Eurojust, by mali byť v záujme posilnenia bezpečnosti EÚ naďalej bezprostredne zapojené do spolupráce s vonkajšími partnermi.

Ďalšie kroky

Toto bilancovanie bude súčasťou celkovej stratégie vnútornej bezpečnosti, ktorá je naplánovaná na jeseň 2010.

Ďalšie informácie

Domovská stránka komisárky pre vnútorné záležitosti Cecilie Malmströmovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/350


Side Bar