Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/987

Bruksela, dnia 20 lipca 2010 r.

Unijna polityka zwalczania terroryzmu: Komisja przedstawia swoje osiągnięcia i plany

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj komunikat dotyczący najważniejszych narzędzi, jakimi dysponuje Unia w ramach strategii zwalczania terroryzmu. Opisano w nim osiągnięcia oraz spodziewane wyzwania i inicjatywy, zarysowując podstawy szerszej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, planowanej na jesień.

Cecilia Malmström, europejska komisarz do spraw wewnętrznych, powiedziała: „Na szczęście liczba ataków terrorystycznych i związanych z nimi zatrzymań w UE spada, ale jednocześnie powstają nowe metody działań terrorystycznych i szerzy się terrorystyczna propaganda. Musimy zrobić wszystko, aby być w stanie sprostać tym nowym zagrożeniom. Przedstawiam dziś przegląd tego, co Unia zrobiła w tym zakresie do tej pory, oraz leżących przed nią wyzwań. Będzie to ważny element strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE, którą zaprezentuję jesienią”.

W prezentowanym dokumencie opisuje się obowiązujące środki mające na celu zapobieganie atakom terrorystycznym, ochronę przed nimi, ściganie i reagowanie, a także wysiłki na rzecz zwalczania propagandy terrorystycznej i rekrutacji, działania mające na celu uniemożliwienie ataków z wykorzystaniem środków wybuchowych oraz zapobieganie zagrożeniom chemicznym, biologicznym i jądrowym. Określono w nim również przyszłe wyzwania w takich obszarach jak radykalizacja oraz zadania w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego.

Oto niektóre przykłady osiągnięć i wyzwań na przyszłość:

  • w 2008 r. Komisja Europejska zmieniła decyzję ramową w sprawie zwalczania terroryzmu, aby uważniej przyjrzeć się różnym aspektom strategii zwalczania terroryzmu, jak np. sposobom wykorzystywania przez terrorystów Internetu do komunikacji, zbierania funduszy, szkoleń, rekrutacji i propagandy. Komisja podejmie teraz dalsze działania w tym zakresie. Jednym z planowanych środków jest przegląd istniejącej już strategii UE przeciwdziałania radykalizacji i rekrutacji. W 2011 r. zostanie opublikowany komunikat w tej sprawie;

  • Komisja opracowała plan działań UE, na który składa się 50 konkretnych działań mających na celu zmniejszenie ryzyka ataków terrorystycznych z wykorzystaniem środków wybuchowych. Został on zatwierdzony przez Radę w kwietniu 2008 r. Konieczne są jednak dalsze działania w celu zapewnienia lepszej ochrony ludzi i infrastruktury. W trakcie przygotowywania są już wnioski dotyczące poprawy kontroli dostępu do niebezpiecznych substancji w całej UE oraz zwiększenia bezpieczeństwa transportu publicznego;

  • Plan działań UE w sprawie materiałów chemicznych, biologicznych lub radiologicznych/jądrowych (CBRN), przyjęty w listopadzie 2009 r., obejmuje 130 konkretnych działań w obszarze zapobiegania incydentom z wykorzystaniem materiałów CBRN oraz wykrywania ich i reagowania na nie. Przedstawiono w nim jasny harmonogram działań państw członkowskich i instytucji UE na najbliższe lata;

  • mechanizm ochrony ludności UE gwarantuje skoordynowane działania w sytuacjach kryzysowych, w tym w przypadku ataków terrorystycznych, wykorzystując możliwości państw członkowskich. Komisja bada obecnie możliwości wzmocnienia koordynacji i współpracy w sytuacjach kryzysowych w związku z koniecznością dalszego zwiększania roli UE w obszarze zarządzania kryzysowego i na wypadek katastrof. Konieczne jest również szybkie uruchomienie klauzuli solidarności;

  • rozwijana będzie również współpraca z partnerami zewnętrznymi, szczególnie Stanami Zjednoczonymi. Agencje UE, w szczególności Europol i Eurojust, powinny nadal angażować się w ścisłą współpracę z partnerami zewnętrznymi w celu podniesienia bezpieczeństwa UE.

Dalsze kroki

Komunikat będzie podstawą strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE, która zostanie przedstawiona jesienią 2010 r.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa komisarz do spraw wewnętrznych Cecilii Malmström

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/350


Side Bar