Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/987

Brussel, 20 juli 2010

EU-terrorismebestrijdingsbeleid – Commissie schetst belangrijkste resultaten en opgaven

De Europese Commissie heeft vandaag een mededeling goedgekeurd waarin zij de balans opmaakt van de belangrijkste instrumenten in het kader van de EU-terrorismebestrijdingsstrategie. In de mededeling komen niet alleen de behaalde resultaten aan de orde, maar ook de nieuwe uitdagingen en initiatieven. Zo wordt de grondslag gelegd voor een bredere interne-veiligheidsstrategie, die dit najaar gestalte moet krijgen.

Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken, verklaarde: "Gelukkig neemt zowel het aantal terroristische aanvallen als het aantal arrestaties in de EU af. De terroristische aanpak en propaganda zijn echter voortdurend in ontwikkeling. Wij moeten ervoor zorgen dat we deze nieuwe gevaren het hoofd kunnen bieden. Vandaag presenteer ik een uitgebreid overzicht van wat de EU tot dusver heeft bereikt en welke opgaven ons wachten. Deze balans wordt een belangrijk onderdeel van de interne-veiligheidsstrategie van de EU, die ik dit najaar zal presenteren."

Enerzijds bestaat de mededeling uit een inventarisatie van de bestaande terreurbestrijdingsmaatregelen gericht op voorkoming, bescherming, vervolging en reactie. Hierbij gaat het met name om het bestrijden van terroristische propaganda en werving, het voorkomen van aanslagen met explosieven en het afwenden van chemische, biologische en nucleaire dreiging. Anderzijds wordt in de mededeling ingegaan op nieuwe vraagstukken als radicalisering en crisisbeheer en -aanpak.

Voorbeelden van de geboekte resultaten en de nieuwe opgaven:

  • in 2008 wijzigde de Europese Commissie het kaderbesluit inzake terrorismebestrijding om verschillende aspecten van de terrorismebestrijdingsstrategie nader uit te werken, zoals de wijze waarop terroristen gebruikmaken van internet voor communicatie, fondsenwerving, training, werving en propaganda. De Commissie wil de maatregelen op dit gebied nu opvoeren. Een van de nieuwe maatregelen betreft de herziening van de EU-strategie om het huidige proces van radicalisering en werving te keren. In 2011 zal hierover een mededeling worden uitgebracht;

  • de Commissie heeft een EU-actieplan met 50 concrete maatregelen ontwikkeld om het risico van terroristische aanslagen met explosieven zo veel mogelijk te beperken. Dit actieplan werd in april 2008 goedgekeurd door de Raad. Er moet echter meer gebeuren om mensen en infrastructuur beter te beschermen. Voorstellen om de toegang tot gevaarlijke stoffen scherper te controleren en de veiligheid van het openbaar vervoer te verbeteren zijn in voorbereiding;

  • het EU-actieplan voor chemisch, biologisch en radiologisch/nucleair materiaal (CBRN), dat in november 2009 is goedgekeurd, omvat 130 specifieke maatregelen op het gebied van het voorkomen en opsporen van en het reageren op CBRN-incidenten. Het plan biedt de lidstaten en de instellingen van de EU een duidelijk agenda voor de komende jaren;

  • het EU-mechanisme voor civiele bescherming waarborgt een gecoördineerde reactie op elke crisis, met inbegrip van terroristische aanslagen, door een beroep te doen op de capaciteiten van de lidstaten. De Commissie onderzoekt momenteel hoe zij de snelle coördinatie en samenwerking bij crises kan verbeteren, aangezien de EU haar rol op het gebied van crisis- en rampenbeheer verder moet ontwikkelen. Ook moet de solidariteitsclausule nu snel operationeel worden gemaakt;

  • ten slotte moet de samenwerking met externe partners, in het bijzonder met de Verenigde Staten, worden uitgebouwd. EU-agentschappen, met name Europol en Eurojust, dienen nauw betrokken te blijven bij de samenwerking met externe partners om de veiligheid in de EU te verbeteren.

Volgende stappen

Deze beschrijving van de stand van zaken wordt verwerkt in een overkoepelende interne-veiligheidsstrategie, die gepland is voor het najaar van 2010.

Meer informatie

Homepage van Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/350


Side Bar