Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/987

Briuselis, 2010 m. liepos 20 d.

ES kovos su terorizmu politika. Komisija išdėsto pagrindinius laimėjimus ir ateities uždavinius

Šiandien Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriame apžvelgiamos pagrindinės ES kovos su terorizmu strategijos priemonės. Komunikate, kuriuo remiantis rudenį bus paskelbta platesnė vidaus saugumo strategija, išdėstomi laimėjimai ir numatyti ateities uždaviniai ir iniciatyvos.

Už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Bendras teroristinių išpuolių ir teroristų areštų skaičius ES, laimei, mažėja, tačiau teroristų taikomi metodai ir propaganda nuolat kinta ir įgauna naujų pavidalų. Turime būti pasirengę įveikti šiuos naujus pavojus. Šiandien teikiamame komunikate išsamiai apžvelgiama, ką ES padarė iki šiol ir kokie uždaviniai jos laukia. Ši apžvalga bus svarbi rengiant ES vidaus saugumo strategiją, kuri bus pateikta rudenį.“

Šioje apžvalgoje nurodomos esamos su terorizmo grėsmėmis susijusios prevencijos, apsaugos, persekiojimo ir reagavimo priemonės, kuriomis grindžiami kovos su terorizmo propaganda ir teroristų verbavimu veiksmai, taip pat priemonės išvengti teroristinių išpuolių naudojant sprogmenis ir užkirsti kelią cheminiams, biologiniams ir branduoliniams pavojams. Komunikate taip pat nustatomi ateities uždaviniai kovos su radikalizmo plitimu, krizių valdymo ir reagavimo į jas srityse.

Toliau pateikiami keli laimėjimų ir nustatytų uždavinių pavyzdžiai:

  • 2008 m. Europos Komisija iš dalies pakeitė Pamatinį sprendimą dėl kovos su terorizmu, siekdama įdėmiau išnagrinėti įvairius kovos su terorizmu strategijos aspektus, pavyzdžiui, dėl interneto naudojimo teroristų ryšiams palaikyti, lėšoms rinkti, taip pat mokymui ir verbavimui bei propagandai skleisti. Dabar Komisija sustiprins veiksmus šioje srityje. Viena iš būsimų priemonių – peržiūrėti esamą ES kovos su radikalizmo skatinimu ir verbavimu strategiją. 2011 m. bus pateiktas komunikatas šiuo klausimu.

  • Komisija parengė ES veiksmų planą, kuriame numatyta 50 konkrečių veiksmų, skirtų teroristų išpuolių naudojant sprogmenis pavojui mažinti. Taryba jį patvirtino 2008 m. balandžio mėn. Vis dėlto dar daug ką reikia padaryti, kad žmonės ir infrastruktūra būtų geriau apsaugoti. Parengta pasiūlymų pavojingų medžiagų naudojimo ES kontrolei sustiprinti ir viešojo transporto saugumui pagerinti.

  • 2009 m. lapkričio mėn. patvirtintą ES kovos su cheminėmis, biologinėmis ir radiologinėmis bei branduolinėmis (ChBRB) grėsmėmis veiksmų planą sudaro 130 konkrečių veiksmų dėl ChBRB incidentų prevencijos, aptikimo ir reagavimo į juos. Jame valstybėms narėms ir ES institucijoms nustatoma aiški ateities veiksmų darbotvarkė.

  • ES civilinės saugos mechanizmu užtikrinami suderinti reagavimo į bet kokią krizę, įskaitant teroristinius išpuolius, veiksmai panaudojant valstybių narių gebėjimus. Dabar Komisija svarsto, kaip sustiprinti greitojo reagavimo (koordinavimo ir bendradarbiavimo) veiksmus ištikus krizei, kad toliau būtų plėtojamas ES vaidmuo valdant krizes ir nelaimes. Taip pat būtina užtikrinti solidarumo sąlygos vykdymą.

  • Galiausiai bus toliau plėtojamas bendradarbiavimas su išorės partneriais, visų pirma Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. ES agentūros, visų pirma Europolas ir Eurojustas, turėtų ir toliau aktyviai bendradarbiauti su išorės partneriais, kad būtų stiprinamas ES saugumas.

Tolesni veiksmai

Remiantis šia apžvalga iki 2010 m. rudens turės būti parengta išsami vidaus saugumo strategija.

Daugiau informacijos

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilijos Malmström svetainė:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/350


Side Bar