Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/987

Brüssel, 20. juuli 2010

ELi terrorismivastase võitluse poliitika: komisjon tutvustab peamisi saavutusi ja edasisi ülesandeid

Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise, milles kirjeldatakse ELi terrorismivastase strateegia peamisi vahendeid. Teatises kirjeldatakse saavutusi ning tulevikuülesandeid ja algatusi, mis on aluseks sellesse sügisesse kavandatud laiaulatuslikumale sisejulgeoleku strateegiale.

Cecilia Malmström, ELi siseasjade volinik nentis: „Õnneks on terrorirünnakute ja terrorismiga seotud vahistamiste arv ELis vähenemas, kuid samal ajal arenevad ja võtavad uue kuju terrorismimeetodid ja -propaganda. Me peame nendeks uuteks ohtudeks valmis olema. Täna annan ma kõikehõlmava ülevaate ELi senise tegevuse ja uute ülesannete kohta. See on oluline osa ELi sisejulgeoleku strateegiast, mis esitatakse sügisel.”

Ülevaates loetletakse olemasolevad meetmed terrorismi vältimiseks, kaitseks selle vastu ning valdkonnas toimuvaks jälitustööks ja terrorismile reageerimiseks. Teatises rõhutatakse terrorismipropaganda ja värbamise vastu võitlemisel tehtud jõupingutusi, meetmeid lõhkeainete ja keemia-, bioloogiliste või tuumarelvade abil toimepandavate rünnakute vältimiseks. Samuti määratakse teatises kindlaks tulevikuülesanded sellistes valdkondades nagu radikaliseerumine, kriisiohjamine ja kriisidele reageerimisega seotud tegevus.

Järgnevalt on esitatud mõned näited saavutuste ja eesmärkide kohta:

  • 2008. aastal muutis Euroopa Komisjon raamotsust terrorismivastase võitluse kohta, et oleks võimalik paremini jälgida terrorismivastase võitluse strateegia eri aspekte, nagu seda, kuidas terroristid kasutavad internetti suhtlemiseks, vahendite hankimiseks, väljaõppeks, värbamiseks ja propagandaks. Komisjon kiirendab nüüd tegevust selles valdkonnas. Üks tulevikus võetavaid meetmeid on juba olemasoleva radikaliseerumise ja värbamise vastase ELi strateegia läbivaatamine. Komisjoni teemakohane teatis esitatakse 2011. aastal.

  • Komisjon on töötanud välja ELi tegevuskava, mis sisaldab 50 konkreetset meedet, mille abil vähendatakse lõhkeainete abil toimepandavate terrorirünnakute ohtu. Nõukogu kiitis tegevuskava heaks 2008. aasta aprillis. Siiski on inimeste ja infrastruktuuri kaitsmisel tööd veel küllaga. Menetluses on ettepanekud, mille abil oleks kogu ELis võimalik kontrollida juurdepääsu ohtlikele lähteainetele ja parandada ühistranspordi turvalisust.

  • Keemilisi, bioloogilisi, radioloogilisi ja tuumamaterjale käsitlev ELi tegevuskava kiideti heaks 2009. aasta novembris ja sisaldab 130 erimeedet nimetatud materjalidega seotud juhtumite vältimiseks, avastamiseks ja neile reageerimiseks. Dokumendis esitatakse liikmesriikide ja ELi institutsioonide jaoks täpne ajakava järgnevateks aastateks.

  • Liikmesriikide suutlikkusele tugineva ELi kodanikukaitse mehhanismiga tagatakse kooskõlastatud reageerimine kõikidele kriisidele, sealhulgas terrorirünnakutele. Komisjon otsib nüüd viise kriiside koordineerimise ja neile reageerimise täiustamiseks, kuna ELi rolli kriisiohjamises ja katastroofide tagajärgede likvideerimises tuleb veelgi tugevdada. Sel põhjusel tuleb kiiresti hakata rakendama solidaarsusklauslit.

  • Lisaks arendatakse koostööd välispartneritega, eelkõige Ameerika Ühendriikidega. Välispartneritega tehtavasse koostöösse tuleks endiselt aktiivselt kaasata ELi ameteid, eelkõige Europoli ja Eurojusti, sest see tugevdab ELi julgeolekut.

Edasine tegevus

Ülevaadet kasutatakse laiaulatuslikus sisejulgeoleku strateegias, mis esitatakse 2010. aasta sügisel.

Lisateave

Siseküsimuste voliniku Cecilia Malmströmi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/350


Side Bar