Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/987

Bruxelles, den 20. juli 2010

EU's terrorbekæmpelsespolitik: Europa-Kommissionen fremlægger de vigtigste resultater og skitserer fremtidige udfordringer

Europa-Kommissionen vedtog i dag en meddelelse, som beskriver de vigtigste instrumenter, der indgår i EU's strategi for terrorbekæmpelse. Meddelelsen redegør for de opnåede resultater og forventede fremtidige udfordringer og initiativer og lægger fundamentet til en bredere intern sikkerhedsstrategi, som efter planen fremlægges i efteråret.

EU's kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström, erklærede: "Lykkeligvis kan der registreres en generel nedgang i antallet af terrorrelaterede angreb og ‑arrestationer i EU, men samtidig er terroristernes metoder og propaganda under udvikling og antager nye former. Vi må sikre os, at vi er i stand til at imødegå disse nye trusler. Jeg fremlægger i dag en samlet redegørelse for den indsats, EU indtil videre har gjort, og for de udfordringer, der stadig ligger forude. Dette vil udgøre en vigtig del af EU's interne sikkerhedsstrategi, som jeg fremlægger i efteråret."

Der gøres status over de eksisterende foranstaltninger til forebyggelse af, beskyttelse mod, efterforskning af og beredskab over for terrortrusler, og der fokuseres på foranstaltninger over for terrorristernes propaganda og rekruttering, tiltag til forebyggelse af angreb med sprængstoffer og af kemiske, biologiske og nukleare trusler. Meddelelsen beskriver også fremtidige udfordringer på områder som f.eks. radikalisering samt kriseforvaltning og -beredskab.

I det følgende beskrives nogle af de opnåede resultater og de udfordringer, der aftegner sig:

  • Europa-Kommissionen ændrede i 2008 rammeafgørelsen om bekæmpelse af terrorisme af hensyn til forskellige aspekter i strategien til terrorbekæmpelse, f.eks. den måde, hvorpå terroristerne benytter internettet til kommunikation, tilvejebringelse af økonomiske midler, uddannelse, rekruttering og propaganda. Europa-Kommissionen vil nu styrke sine foranstaltninger på dette område. En af de fremtidige foranstaltninger er en revision af den nuværende EU-strategi over for radikalisering og rekruttering. Europa-Kommissionen vil offentliggøre en meddelelse herom i 2011.

  • Europa-Kommissionen har udarbejdet en EU-handlingsplan med 50 konkrete foranstaltninger, der skal formindske risikoen for terrorangreb med anvendelse af sprængstoffer. Den blev godkendt af Rådet i april 2008. Der er imidlertid behov for at gøre en større indsats for at sikre bedre beskyttelse af borgere og infrastrukturer. Der er forslag under forberedelse til forbedring af EU's kontrol med adgang til farlige stoffer og af sikkerheden inden for den offentlige transport.

  • EU's handlingsplan vedrørende kemiske, biologiske eller radiologiske/nukleare materialer (CBRN), der blev vedtaget i november 2009, omfatter 130 specifikke tiltag inden for forebyggelse, påvisning og beredskab vedrørende CBRN-hændelser. Den fastsætter en klar dagsorden for medlemsstaterne og EU-institutionerne for de kommende år.

  • EU's civilbeskyttelsesordning sikrer et koordineret beredskab over for enhver krise, herunder terrorangreb, gennem anvendelse af medlemsstaternes ressourcer. Europa-Kommissionen undersøger nu, hvordan man kan styrke hurtige procedurer for krisekoordinering og -samarbejde, eftersom der vil være behov for at forstærke EU's indsats i forbindelse med krise- og katastrofestyring. Der er også behov for hurtigt at gøre solidaritetsklausulen operationel.

  • Der vil endelig ske en yderligere udbygning af samarbejdet med eksterne partnere, navnlig USA. EU-organer, især Europol og Eurojust, bør fortsat deltage aktivt i samarbejdet med eksterne partnere for at styrke sikkerheden i EU.

Næste skridt

Denne status vil indgå i en overordnet intern sikkerhedsstrategi, som skal være klar i efteråret 2010.

Yderligere oplysninger

Hjemmesiden for kommissæren for indre anliggender, Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/350


Side Bar