Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT

IP/10/985

Bryssel 20 Heinäkuu 2010

Kilpailunrajoitukset: Euroopan komissio antaa ensimmäisessä "hybridi" kartellisovintomenettelyssä €175 647 000 euron sakot eläinrehufosfaattien tuottajille hinta- ja markkinoidenjako kartellissa

Euroopan komissio on tehnyt ensimmäisen ratkaisun kartelli tapauksessa hybridi-tilanteessa, jossa sekä sovintomenettelyä että tavanomaista menettelyä noudatettiin. Se on antanut yhteensä €175 647 000 euron suuruiset sakot eläinrehufosfaattien tuottajille yli kolme vuosikymmentä kestäneestä kartellista joka kattoi suuren osan Euroopan talousalueen (ETA) alueella. Kaikki paitsi yksi yritys sopivat asian komission kanssa ja sen vuoksi saivat kukin 10% alennuksen sakoista. Eläinrehufosfaatit ovat kemiallisia yhdisteitä, joita käytetään nautojen, sikojen, siipikarjan, kalan ja lemmikkien rehuissa.

"Jänneterästapauksen jälkeen olen jälleen yllättynyt siitä, että tärkeimmät eläinrehun keskeisen raaka-aineen tuottajat ovat hyväksikäyttäneet olennaista osaa Euroopan eläinrehumarkkinoista lähes 35 vuotta" sanoi Joaquín Almunia, komission kilpailupolitiikasta vastaava varapuheenjohtaja, ja lisäsi: "samalla kun yritykset, jotka tekevät yhteistyötä komission kanssa mukaan lukien sovintomenettelyssä, voivat luottaa sakoista vapauttamiseen tai sakon määrän alentamista, ei pitäisi olla epäilystäkään meidän päättäväisyydestä paljastaa ja rangaista kartellin jäseniä".

Komissio antoi tänään yhteensä €175 647 000 euron suuruiset sakot ensimmäisessä "hybridissä" kartellipäätöksessä. Komissio teki täten kaksi päätöstä: yksinkertaistetun päätöksen koskien niitä yrityksiä jotka olivat sopineet komission kanssa ja myöntäneet osallisuutensa kartellissa ja, toisaalta, standardipäätöksen koskien yhtä yritystä joka päätti olla sopimatta ja jonka osalta sovellettiin tavanomaista menettelyä.

Komissio sai ensimmäistä kertaa tietoa kartellista vuonna 2003 kun Kemira, yksi kartellin jäsenistä haki sakoista vapauttamista. Komission tänään antama päätös toteaa että kartelli oli olemassa maaliskuusta 1969 aina helmikuuhun 2004, vaikka kaikki osapuolet eivät olleet kartellissa mukana koko tätä aikaa. Kartellin osapuolet pitivät yllä markkinoidenjako- ja hintakartellia, joka kattoi suurimman osan EU-aluetta ja myöhemmin myös suuren osan ETA-alueella. Tätä varten ne jakoivat keskenään markkinaosuuksia, rehufosfaattien myyntikiintiöitä ja asiakkaita sekä tarvittaessa koordinoivat hintoja ja myyntiehtoja. Tällainen yhteensovittaminen on luonteeltaan yksi vakavimpia Euroopan unionista toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan rikkomuksia.

Kartellijärjestelyt, jotka tunnettiin nimellä 'Club ", CEPA (Centre d'Etude des fosfaatit alimentaires) tai myöhemmin Super CEPA osoittautuivat kestäviksi ja pystyivät mukautumaan eri teollisuus- ja markkinaolosuhteisiin vuosien varrella. Koko kartelliajanjakson ajan yritykset olivat tiiviisti yhteydessä ja tapasivat säännöllisesti koordinoidakseen hintojen valvontaa ja markkinoiden jakamista koskevin sopimuksin sekä koko Euroopan tasolla että jäsenmaiden tasolla.

Sovintomenettelyt, jotka perustuvat komission 30 päivänä kesäkuuta 2008 annettuun asetukseen (EY) N:o 622/2008, aloitettiin kaikkien yritysten kanssa. Sen jälkeen kun komissio oli esittänyt osapuolille sakkojen määrän vaihteluvälin, yksi yritys, Timab Industries SA / Compagnie Financière et de Participation Roullier, päätti keskeyttää sovintoon tähtäävät keskustelut. Näin kyseisestä yrityksestä tuli ainoa osapuoli tavanomaisessa menettelyssä. Komission sovintomenettelyä koskevan 2 päivänä heinäkuuta 2008 annetun tiedonannon 32 kohdan mukaisesti kaikkien sovintopäätöksen vastaanottajien sakkoa alennetaan 10 prosenttia.

Oheisessa taulukossa esitettään kullekin konsernille määrättyjen sakkojen kokonaismäärä. On mahdollista, että konserneihin kuuluvat yksittäiset yritykset vastaavat joko koko määrätystä sakosta tai sen osasta. Eläinrehukartellin selvitys koski kaikkiaan 13 yritystä:

Konsernit

Sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevan tiedonannon nojalla myönnetty alennus

Sovintomenettelyä koskevan tiedonannon nojalla myönnetty alennus

Lopullinen sakko (euroa)

1.

Yara Phosphates Oy (FI)

Yara Suomi Oy (FI)

Kemira Oyj (FI)

100%

0

2.

Tessenderlo Chemie NV (B)

50%

10%

83 752 000

3.

Ercros SA ja Ercros Industrial SA (ES)

10%

14 850 000

4.

Quimitécnica.com - Comércio e Indústria Química SA (PT)

José de Mello SGPS SA (PT)

25%

10%

2 795 000*

5.

FMC Foret SA (ES)

FMC Chemicals Netherlands BV (NL)

FMC Corporation (USA)

10%

14 400 000

6.

Timab Industries SA (FR)

Compagnie Financière et de Participation Roullier (CFPR ") (FR)

5%

59 850 000

* Quimitécnica.com - Comércio e Indústria on vastuussa sakon määrästä €1 750 905 euroon asti.

Komissio on ottanut sakkoja määrittäessään huomioon yritysten myynnin kyseisillä markkinoilla, rikkomuksen hyvin vakavan laadun, kartellin maantieteellisen laajuuden ja sen pitkän keston.

Kartellin erittäin pitkä keston takia joidenkin yritysten sakot olisivat ylittäneet laillisen enimmäismäärän, joten niiden sakkoja alennettiin lailliseen enimmäismäärään joka on 10 prosenttia vuoden 2009 liikevaihdosta.

Komission myönsi Kermira/Yaralle sakkoimmuniteetin sekä sen lisäksi alensi sakkoja vuonna 2002 annetun sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevan tiedonannon nojalla tehdyn yhteistyön vuoksi (ks IP/02/247 ja MEMO 02/23 ) seuraavasti: Tessenderlo (50%), Quimitécnica/José de Mello (25%) ja Timab Industries SA/CFPR ( 5%).

Kaksi yritystä on vedonnut vuoden 2006 sakkoja koskevien suuntaviivojen 35 kohdan perusteella kyvyttömyyteen maksaa. Näiden hakemusten perusteellisessa arvioinnissa komission on tarkastellut viimevuosien tilinpäätöksiä, suunnitelmia kuluvalle ja tuleville vuosille, taloudellista vahvuutta kuvaavia tunnuslukuja, tuottavuutta, vakavaraisuutta sekä yritysten suhteita ulkoisiin rahoituskumppaneihin ja osakkeenomistajiin. Lisäksi komissio tarkasteli kunkin yrityksen yhteiskunnallista ja taloudellista tilannetta ja arvioi, minkä verran yrityksen varallisuus todennäköisesti laskisi, jos se joutuisi selvitystilaan sakkojen seurauksena. Tämän arvioinnin tuloksena komissio hyväksyi yhden maksukyvyttömyyttä koskevan hakemuksen ja myönsi noin 70 prosentin alennuksen määräämistään sakoista.

Tausta

Komission aloitti tutkimuksensa yllätystarkastuksilla helmikuussa 2004. Kuudelle kartelliin osallistuneelle konsernille lähetettiin marraskuussa 2009 väitetiedoksianto.

Sovintomenettely perustuu Asetuksen 1/2003 (asetus kilpailusääntöjen uudenaikaistamisesta) 7 ja 23 kohtiin.

Yritykset, jotka ensimmäisenä paljastavat kartelleja komissiolle saavat immuniteetin sakoista komission vuonna 2002 antaman sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevan tiedonannon nojalla. Yritykset, jotka tekevät yhteistyötä tutkimuksessa, voivat saada merkittäviä sakkovähennyksiä.

Sakot perustuvat komission sakkojen laskentaa koskeviin vuonna 2006 päivitettyihin suuntaviivoihin.


Side Bar