Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 97

Bryssel den 28 januari 2010

K limatförändringen: EU anmäler sina mål för utsläppsminskningar efter Köpenhamnsavtalet

I dag fastlade Europeiska unionen formellt sitt stöd till Köpenhamnsavtalet om klimatförändringen. EU ser avtalet, och lade fram sina åtaganden om utsläppsminskningar. I en gemensam skrivelse med rådets spanska ordförandeskap anmälde Europeiska kommissionen formellt EU:s beredskap att ansluta sig till avtalet, och lade till information fram de mål för utsläppsminskningar som EU fastställt för 2020. Målen omfattar ett unilateralt åtagande att minska EU:s sammanlagda utsläpp med 20 % mot 1990 års nivåer, och ett villkorat erbjudande att göra ytterligare minskningar till 30 % förutsatt att andra stora utsläppsländer går med på att ta på sig en rättvis del av den globala satsningen för att minska utsläppen. Enligt avtalet ska anmälningarna lämnas in senast den 31 januari 2010.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso kommenterade detta: "EU är fast beslutet att snabbt driva på genomförandet av Köpenhamnsavtalet för att nå fram emot det avtal som vi behöver för att hålla den globala uppvärmningen under 2°C. Avtalet utgör en grund för ett sådant framtida avtal, och därför vill jag uppmana alla länder att ansluta sig till det och att anmäla ambitiösa utsläppsmål eller andra åtgärder som kan tas med i avtalet, så som vi gör."

EU:s miljökommissionär, Stavros Dimas, kommenterade: "Det krävs snabba insatser för att i praktiken genomföra viktiga aspekter av fördraget, som snabb startfinansiering för utvecklingsländer, bekämpning av avskogningen och utveckling och överföring av teknik med låga koldioxidutsläpp."

Köpenhamnsavtalet

Köpenhamnsavtalet var det viktigaste resultatet av FN:s klimatförändingskonferens i Köpenhamn den 7–19 december 2009. det två och en halv sidor långa avtalet förhandlades fram sista dagen av ledarna för ungefär 28 industri- och utvecklingsländer samt Europeiska kommissionen. Dessa länder står för över 80 % av världens växthusgasutsläpp. Konferensen noterade därefter Köpenhamnsavtalet. Sekretariatet för FN:s klimatförändringskonvention uppmanade parterna att senast den 31 januari anmäla om de ville ansluta sig till Köpenhamnsavtalet. I avtalet sätts samma datum för industriländer som vill anmäla sina mål för utsläppsminskningar, och för utvecklingsländer som vill anmäla åtgärder för att begränsa sina utsläpp.

EU :s anmälan

I skrivelsen från kommissionen och EU:s ordförandeskap bekräftar EU återigen sitt åtagande att delta i en förhandlingsprocess för att uppnå det strategiska målet att begränsa ökningen av den globala genomsnittstemperaturen till högst 2°C över förindustriella nivåer. I Köpenhamnsavtalet accepteras forskningens ståndpunkt att den globala uppvärmningen bör hållas under 2°C om man vill undvika farliga klimatförändringar, men det sätts inga globala mål för utsläppsminskningar för att respektera denna gräns.

I skrivelsen upprepas EU:s synpunkt att det för att hålla uppvärmningen under 2°C krävs att de globala utsläppen når sin topp senast 2020 och sedan minskas med minst 50 % under 1990 års nivåer till 2050 och därefter fortsätter att sjunka. Därför, och i överensstämmelse med de resultat som FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (IPCC) kommit fram till, bör industriländerna som grupp minska sina utsläpp till 25-40 % under 1990 års nivåer till 2020, och utvecklingsländerna bör försöka uppnå en kraftig avvikning från de nuvarande prognoserna för utsläppsökningar, i storleksordningen 15-30 % till 2020, står det vidare i skrivelsen.

I skrielsen bekräftas också EU:s och medlemsstaternas åtagande att fortsätta att förhandla för att så snart som möjligt inom FN:s ramar uppnå ett rättsligt bindande internationellt avtal för den period som börjar den 1 januari 2013, när Kyotoprotokollets första åtagandeperiod löper ut.

EU:s utsläppsmål

I skrivelsen fastställs att EU har åtagit sig att på egen hand över hela sitt näringsliv minska utsläppen med 20 % till 2020, jämfört med 1990 års nivåer, och att detta kan ökas till 30 % på de villkor som Europeiska rådet kommit överens om. Dessa villkor innebär att andra industriländer inom ramen för ett omfattande och globalt avtal för perioden efter 2012 åtar sig att göra liknande utsläppsminskningar, och att utvecklingsländerna bidrar i tillräcklig omfattning i enlighet med sitt ansvar och sin kapacitet.

Nästa steg

Stats- och regeringscheferna kommer att analysera situationen efter Köpenhamnsmötet vid Europeiska rådets informella möte den 11 februari.

Nästa omgå ng i FN:s förhandlingar kommer att gå av stapeln under två veckor i maj-juni.


Side Bar