Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/97

Brussel, 2 8 januari 2010

Klimaatverandering: De Europese Unie deelt naar aanleiding van het akkoord van Kopenhagen haar doelstellingen voor emissiereductie mee

De Europese Unie heeft vandaag officieel bevestigd dat zij het akkoord van Kopenhagen inzake klimaatverandering steunt en haar doelstellingen inzake de emissiereductie bekendgemaakt. In een gezamenlijke brief hebben het Spaanse voorzitterschap van de Raad en de Europese Commissie officieel laten weten dat de EU bereid is om zich bij het akkoord aan te sluiten en hebben zij de voor 2020 door de EU vastgestelde doelstellingen op het gebied van emissiereductie ter informatie medegedeeld. Deze cijfers zijn een eenzijdige verbintenis om de uitstoot van de EU over de gehele linie met 20% ten opzichte van het niveau van 1990 te verminderen, en een aanbod om dit percentage op 30% te brengen, mits anderen die een grote verantwoordelijkheid dragen voor de wereldwijde uitstoot, ook eerlijk in de verminderingsinspanningen delen. Op grond van het akkoord moeten kennisgevingen uiterlijk op 31 januari 2010 zijn ingediend.

Commissievoorzitter José Manuel Barroso zei hierover: “De EU is vastbesloten om snel verder te gaan met de uitvoering van het akkoord van Kopenhagen dat de weg moet effenen voor de overeenkomst dat de opwarming van de aarde niet meer mag bedragen dan 2 °C. Het akkoord is een uitgangspunt voor deze toekomstige overeenkomst, en daarom roep ik alle landen op om zich er zo snel mogelijk bij aan te sluiten en net als wij ambitieuze doelstellingen voor uitstootvermindering of acties op dat gebied bekend te maken.”

Europees milieucommissaris Stavros Dimas voegde daaraan toe: “Snelle actie is nodig om belangrijke elementen uit het akkoord operationeel te maken, zoals snelle financiering voor ontwikkelingslanden, de bestrijding van de ontbossing en de ontwikkeling en overdracht van koolstofarme technologieën.”

Akkoord van Kopenhagen

Het akkoord van Kopenhagen was de voornaamste uitkomst van de VN-conferentie over klimaatverandering die van 7 tot en met 19 december 2009 in Kopenhagen is gehouden. Het akkoord, dat 2½ bladzijden besloeg, is op de laatste dag van de conferentie overeengekomen tussen de leiders van zo'n 28 ontwikkelde en ontwikkelingslanden en de Europese Commissie. Deze landen zijn verantwoordelijk voor meer dan 80% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Daarop nam de conferentie nota van het akkoord van Kopenhagen. Het secretariaat van de VN-conferentie over klimaatverandering heeft de partijen gevraagd om uiterlijk op 31 januari te laten weten of zij zich bij het akkoord van Kopenhagen willen aansluiten. In het akkoord is dezelfde termijn vastgesteld voor de ontwikkelde landen om hun doelstellingen op het gebied van emissiereductie mee te delen en voor de ontwikkelingslanden om mee te delen welke acties zij van plan zijn te ondernemen om hun CO 2 -uitstoot te beperken.

EU-kennisgeving

In de brief van de Commissie en het voorzitterschap van de Raad bevestigt de EU opnieuw dat zij via een onderhandelingsproces de strategische doelstelling willen bereiken die inhoudt dat de gemiddelde temperatuursstijging wereldwijd tot minder dan 2 °C boven het pre-industriële niveau wordt beperkt. In het akkoord van Kopenhagen wordt ingestemd met het wetenschappelijke standpunt dat de opwarming van de aarde onder de 2 °C moet worden gehouden om een gevaarlijke klimaatverandering af te wenden, maar het bevat geen enkel concreet wereldwijd streefcijfer voor emissiereductie om die doelstelling te halen.

In de brief wordt het standpunt van de EU herhaald dat, om de opwarming tot minder dan 2 °C te beperken, de wereldwijde uitstoot nog tot uiterlijk 2020 mag groeien, waarna die tegen 2050 tot ten minste 50% onder het niveau van 1990 moet zijn gedaald. Hiertoe, zo gaat de brief verder, moeten de ontwikkelde landen als groep overeenkomstig de bevindingen van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) hun uitstoot tegen 2020 verlagen tot 25-40% onder het niveau van 1990 en moeten de ontwikkelingslanden in aanzienlijke mate onder het huidige voorspelde emissiegroeipercentage blijven, in de orde van grootte van 15-30% tegen 2020.

Hieruit blijkt dat de EU en de lidstaten vastbesloten zijn om de onderhandelingen voort te zetten, teneinde zo snel mogelijk in het kader van de VN overeenstemming te bereiken over een wettelijk bindende internationale overeenkomst voor de periode na 1 januari 2013, wanneer de eerste verplichtingsperiode van het Kyoto-protocol afloopt.

Doelstellingen van de EU op het gebied van de uitstoot

In de brief staat dat de EU heeft toegezegd de uitstoot eenzijdig te gaan verminderen met 20% tegen 2020 ten opzichte van het niveau van 1990, een door de gehele economie te leveren inspanning, en dat deze vermindering van de uitstoot nog eens tot 30% wordt verhoogd als aan de door de Europese Raad afgesproken voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn dat andere ontwikkelde landen zich voor de periode na 2012 tot een vergelijkbare vermindering van de uitstoot moeten verplichten en dat de ontwikkelingslanden in behoorlijke mate bijdragen, in overeenstemming met hun verantwoordelijkheden en hun mogelijkheden.

Volgende fasen

De staatshoofden en regeringsleiders zullen de situatie die na Kopenhagen is ontstaan, tijdens de informele Europese Raad van 11 februari beoordelen.

De volgende ronde van VN-onderhandelingen vindt gedurende twee weken in mei en juni plaats.


Side Bar