Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/97

Bryssel, 28. tammikuuta 2010

Ilmastonmuutos: EU ilmoittaa päästövähennystavoitteensa Kööpenhaminassa sovitun mukaisesti

Euroopan unioni ilmoitti tänään virallisesti tukevansa Kööpenhaminassa aikaansaatua ilmastonmuutosta koskevaa sopimusta ja esitti sitoumuksensa päästövähennystavoitteiksi. Yhteisessä kirjeessä neuvoston puheenjohtajana toimivan Espanjan kanssa Euroopan komissio ilmoitti, että EU osallistuu sopimukseen ja toimitti tiedot EU:n sovituista tavoitteista kasvihuonekaasujen vähentämiseksi vuoteen 2020 mennessä. EU on sitoutunut yksipuolisesti vähentämään EU:n kokonaispäästöjä 20 prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna. Lisäksi se on ilmoittanut nostavansa vähennystavoitteen 30 prosenttiin, jos muut suuret päästöjen aiheuttajat sitoutuvat hoitamaan oman osuutensa maailmanlaajuisista vähennyksistä. Sopimuksen mukaan ilmoitukset on toimitettava 31. tammikuuta 2010 mennessä.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi seuraavaa: ”EU pyrkii päättäväisesti panemaan täytäntöön Kööpenhaminan sopimuksen, jotta voidaan edistyä kohti ilmastosopimusta, jonka avulla maapallon lämpeneminen voidaan rajoittaa kahteen celsiusasteeseen. Kööpenhaminan sopimus tarjoaa perustan tälle tulevalle sopimukselle. Kehotan sen vuoksi kaikkia maita osallistumaan tähän sopimukseen ja ilmoittamaan kirjattavaksi kunnianhimoiset päästötavoitteet tai toimet, kuten me olemme tehneet."

Ympäristökomissaari Stavros Dimas totesi seuraavaa: ”Tarvitaan nopeita toimia, jotta voidaan toteuttaa sopimuksen keskeiset osat, kuten pikastarttirahoitus kehitysmaille, metsäkadon estäminen sekä vähähiilisen tekniikan kehittäminen ja siirto."

Kööpenhaminan sopimus

Kööpenhaminan sopimus oli Kööpenhaminassa 7.–19. joulukuuta 2009 pidetyn YK:n ilmastokokouksen merkittävin anti. Tämä kahden ja puolen sivun teksti saatiin aikaan kokouksen viimeisenä päivänä. Siitä neuvottelivat noin 28 kehitys- ja teollisuusmaan johtajat sekä Euroopan komissio. Nämä maat aiheuttavat noin 80 prosenttia kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä maailmassa. Kokouksessa sopimus ”merkittiin tiedoksi”. Tämän jälkeen YK:n ilmastosopimuksen sihteeristö kehotti sopimuspuolia ilmoittamaan 31. tammikuuta mennessä siitä, haluavatko ne osallistua Kööpenhaminan sopimukseen. Teollisuusmaiden on samaan määräaikaan mennessä ilmoitettava päästövähennystavoitteensa ja kehitysmaiden toimensa päästöjen hillitsemiseksi.

EU:n ilmoitus

Komission ja neuvoston p uheenjohtajana toimivan maan kirjeessä EU vahvistaa sitoumuksensa neuvotteluprosessiin, jonka avulla pyritään saavuttamaan strateginen tavoite siitä, että maapallon keskimääräistä lämpötilaa ei saa päästää nousemaan yli kahta celsiusastetta esiteolliseen aikaan nähden. Kööpenhaminan sopimuksessa tunnustetaan se tieteellinen näkemys, että vaarallisen ilmastonmuutoksen estämiseksi ilmaston lämpeneminen ei saa ylittää kahta celsiusastetta, mutta sopimus ei sisällä yleisiä päästöjenvähennystavoitteita, joilla tämä voitaisiin taata.

Kirjeessä vahvistetaan EU:n kanta, jonka mukaan lämpötilan nousun pitäminen alle kahden celsiusasteen edellyttää sitä, että päästöt ohittavat huippunsa viimeistään vuoteen 2020 mennessä, päästöjä vähennetään vähintään 50 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä ja tämän jälkeen päästöjä vähennetään edelleen. Kirjeessä todetaan, että mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja YK:n hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) tutkimustulosten mukaisesti teollisuusmaiden olisi ryhmänä vähennettävä päästöjään 25–40 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja kehitysmaiden päästöjen olisi jäätävä huomattavasti – noin 15–30 prosenttia – alle päästöjen kasvua koskevien tämänhetkisten ennusteiden.

Kirjeessä korostetaan, että EU ja jäsenvaltiot ovat täysin sitoutuneita jatkamaan neuvotteluja, jotta YK:n puitteissa voidaan mahdollisimman nopeasti saada aikaan oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus, jota voitaisiin soveltaa 1. tammikuuta 2013 jälkeen, kun Kioton pöytäkirjan ensimmäinen sitoumuskausi päättyy.

EU:n päästötavoitteet

Kirjeessä todetaan, että EU on sitoutunut yksipuolisesti tavoitteeseen päästöjen vähentämisestä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon nähden ja että tavoite voitaisiin nostaa 30 prosenttiin Euroopan neuvoston sopimien edellytysten täyttyessä. Edellytyksenä on, että osana vuoden 2012 jälkeistä maailmanlaajuista ja kattavaa sopimusta muut teollisuusmaat sitoutuvat vertailukelpoisiin päästövähennyksiin ja että kehitysmaat osallistuvat tavoitteiden saavuttamiseen asianmukaisella tavalla vastuunsa ja valmiuksiensa mukaan.

Jatkotoimet

Valtioiden ja hallitusten päämiehet arvioivat Kööpenhaminan jälkeistä tilannetta Eurooppa-neuvoston epävirallisessa kokouksessa 11. helmikuuta.

YK:n neuvottelut jatkuvat kahden viikon ajan touko-kesäkuussa.


Side Bar