Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/97

V Bruselu, dne 2 8. ledna 2010

Změna klimatu: Evropská unie oznamuje na základě Kodaňské dohody cílové hodnoty EU pro snižování emisí

Evropská unie dnes oficiálně potvrdila svou podporu Kodaňské dohodě o klimatické změně a předložila své závazky na snížení cílových hodnot emisí. Evropská komise ve společném dopise španělského předsednictví Rady oficiálně vyhlásila ochotu EU připojit se k dohodě a předložila informace o cílech v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, které si EU stanovila pro rok 2020. Ty spočívají v jednostranném závazku snížit celkové emise v EU o 20 % v porovnání se stavem z roku 1990 a podmínečné nabídce zvýšit tento závazek na 30 %, jestliže se ostatní hlavní producenti emisí dohodnou, že se budou odpovídajícím způsobem podílet na snížení v celosvětovém měřítku. Podle dohody se oznámení mají předkládat do 31. ledna 2010.

Předseda Komise José Manuel Barroso prohlásil: „EU je rozhodnuta při provádění Kodaňské dohody postupovat rychle, aby bylo dosaženo pokroku na cestě k uzavření dohody, jíž je zapotřebí k udržení celosvětového oteplovaní pod 2 °C. Dohoda tvoří základ, na němž lze tuto budoucí dohodu budovat, a proto vyzývám všechny země, aby se k ní tak jako my připojily a vyhlásily ambiciózní cíle emisí nebo opatření k jejich dosažení.“

Evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas uvedl: „Je třeba začít co nejdříve realizovat klíčové prvky dohody, např. urychleně poskytnout finanční prostředky rozvojovým zemím, bojovat proti odlesňování a vyvíjet a šířit nízkouhlíkové technologie.“

Kodaňská dohoda

Kodaňská dohoda byla hlavním výsledkem konference OSN o změně klimatu, která se konala v Kodani od 7. do 19. prosince 2009. Dohodu o rozsahu dvě a půl strany dojednali poslední den konání konference vedoucí představitelé 28 vyspělých a rozvojových zemí a Evropské komise. Tyto země jsou zodpovědné za více než 80 % celosvětových emisí skleníkových plynů. Konference poté Kodaňskou dohodu vzala na vědomí. Sekretariát úmluvy OSN o změně klimatu vyzval strany, aby do 31. ledna oznámily, zda se chtějí ke Kodaňské dohodě připojit. Dohoda stanoví stejné datum pro předložení cílů snížení emisí pro vyspělé země a pro oznámení opatření vedoucích ke zmírnění emisí pro rozvojové země.

Oznámení EU

V dopise Komise a předsednictví Rady potvrzuje EU svůj závazek podílet se na jednání vedoucím k dosažení strategického cíle omezit růst celosvětové průměrné teploty na méně než 2 °C nad předindustriální úroveň. Kodaňská dohoda uznává vědecký názor, že globální oteplování je třeba udržet pod 2 °C, aby se zabránilo nebezpečným klimatickým změnám, neobsahuje však žádné cíle pro snížení emisí v celosvětovém měřítku nezbytné pro dodržení této hranice.

Dopis rovněž potvrzuje stanovisko EU, že má-li být dodržen limit 2 °C, je třeba, aby celosvětové emise dosáhly maxima nejpozději v roce 2020, snížily se do roku 2050 o 50 % pod úroveň roku 1990 a poté dále klesaly. Za tímto účelem a v souladu se zjištěními Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) by vyspělé země jako celek měly do roku 2020 snížit své emise o 25–40 % pod úroveň roku 1990 a rozvojové země by měly dosáhnout významného zpomalení předpokládaného tempa nárůstu emisí, aby do roku 2020 docílily rozpětí 15–30 %, uvádí se dále v dopise.

Důraz je kladen na pevné odhodlání EU a členských států pokračovat v jednáních s cílem uzavřít co nejdříve v rámci OSN právně závaznou mezinárodní dohodu na období od 1. ledna 2013, kdy skončí první kontrolní období Kjótského protokolu.

Cíle EU pro snižování emisí

V dopise se konstatuje, že EU je odhodlána do roku 2020 splnit svůj nezávisle stanovený cíl snížení emisí v celém hospodářství o 20 % ve srovnání s hodnotami roku 1990 a že tento závazek může být podle podmínek schválených Evropskou radou zvýšen na 30 %. Tyto podmínky stanoví, že v rámci celosvětové a celkové dohody na období po roce 2012 se ostatní vyspělé země zavážou ke srovnatelnému snížení emisí a rozvojové země se na tomto úsilí budou podílet úměrně podle své zodpovědnosti a svých schopností.

Další kroky

Čelní představitelé států a vlád posoudí vývoj situace po konferenci v Kodani na neformálním zasedání Evropské rady 11. února.

Další kolo jednání OSN se uskuteční v průběhu dvou týdnů v květnu a červnu.


Side Bar