Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/967

Bryssel den 19 juli 2010

Barroso, van Rompuy och Buzek diskuterar kampen mot fattigdom och socialt utanförskap med Europas religiösa ledare

I Bryssel möttes idag ett tjugotal högt uppsatta representanter för kristendomen, judendomen och islam samt för sikher och hinduer. Det var kommissionens ordförande José Manuel Barroso som bjudit in till mötet, som han ledde tillsammans med Europaparlamentets talman Jerzy Buzek och Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy. Där diskuterades hur man bäst kan bekämpa fattigdom och socialt utanförskap, vilket är en central fråga för EU:s beslutsfattare.

Detta var det sjätte årliga mötet sedan ordförande Barroso tog initiativ till ett första möte 2005. Det är det första av sitt slag sedan Lissabonfördraget trädde i kraft. Enligt fördragets artikel 17 ska unionen upprätthålla en ”öppen, tydlig och regelbunden dialog” med kyrkor och religiösa sammanslutningar. Dagens möte visar att EU:s institutioner tar denna dialog på allvar.

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande sa följande: ”I Europa lever många miljoner invånare i utkanten av samhället. Det är ett dåligt resultat för en av världens rikaste regioner! När Europa återhämtat sig från den nuvarande krisen vill jag se en tillväxt som gör det möjligt för de mest sårbara individerna att helt och hållet inkluderas i samhället.” Han tillade: ”Kyrkor och religiösa samfund har en stor roll i att tillhandahålla sociala tjänster i EU:s medlemsländer. Om vi vill kunna bekämpa fattigdomen effektivt är det viktigt att vi lär oss från deras långa och omfattande erfarenhet.”

Jerzy Buzek, Europaparlamentets talman tillade: ”Löftet om ett bättre liv för alla utan undantag måste alltid stå i första rummet för det europeiska projektet. Kampen mot fattigdom och socialt utanförskap är en uppgift som kräver samarbete på alla nivåer, lokalt, nationellt och på EU-nivå, och både lekmän och kyrkor måste engageras. Vår viktigaste prioritering är att återupprätta social och ekonomisk trygghet. Här spelar kyrkorna en avgörande roll. De kan bidra med sin långa erfarenhet av socialt arbete både med enskilda individer och inom olika samfund. Den erfarenheten har aldrig varit så värdefull som i dag i dessa kristider.”

Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande sa: ”Vi vet alla att denna fråga främst sammanhänger med hemlöshet, bättre tillgång till arbetsmarknaden, möjligheten att ansöka om hälso- och sjukvårdstjänster, dvs. det som kan kallas “materiella levnadsvillkor”. Men i kampen mot fattigdom och socialt utanförskap är det också i grund och botten fråga om viljan att återupprätta mänsklig värdighet, såväl för kvinnor som för män. Därför bör sociala, kulturella och etiska frågor också beaktas.”

Genom det europeiska året för kampen mot fattigdom och social utestängning 2010 och den europeiska plattformen mot fattigdom har EU-institutionerna inlett en dialog med det civila samhället, icke-statliga organisationer, myndigheter och andra som tillhandahåller sociala tjänster för att finna nya infallsvinklar, arbetsområden och partner i ett europeiskt samarbete för att få bukt med fattigdomen.

Arbete för ökad sysselsättning, en tillväxt där alla inkluderas och social sammanhållning är centralt för Europa 2020-strategin. Ett av de mål man kommit överens om på EU-nivå är att minska antalet EU-invånare som drabbats av fattigdom och social utestängning med minst 20 miljoner fram till år 2020. Framstegen kommer att bedömas med hjälp av tre indikatorer, närmare bestämt risk för fattigdom, materiell fattigdom och hushåll där ingen arbetar. Dessa EU-indikatorer och en regelbunden bedömning av framsteg kommer att försäkra att medlemsländerna tar sitt ansvar.

Två andra överordnade mål i Europa 2020-strategin handlar om jämlikhet och kvalitet i utbildningen: Man vill minska den andel ungdomar som slutar skolan i förtid till mindre än 10 % och öka den andel av befolkningen i åldrarna 30–34 som har avslutad högre utbildning till minst 40 % fram till år 2020.

Diskussionerna fördes i en anda av öppenhet och rättframhet. De religiösa ledarna från fjorton EU-länder (Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Italien, Nederländerna, Grekland, Rumänien, Bulgarien, Cypern, Ungern, Slovakien, Polen och Danmark) uttryckte sitt stöd för Europa 2020-strategin och dess sociala och utbildningsmässiga mål. De uppmuntrade de europeiska institutionerna att lägga ytterligare kraft bakom strategin, speciellt då det gäller förbättrat tillträde till arbetsmarknaden, större fokus på sociala tjänster i medlemsländerna och att säkerställa lika möjligheter för tillträde till utbildning.

De betonade också sitt fortsatta engagemang för att öka den sociala sammanhållningen, solidariteten och samhällsengagemanget bland EU:s invånare. Vidare framhöll de att det bara är möjligt att klara den nuvarande krisen genom att individen och den sociala rättvisan sätts i första rummet i EU-politiken.

Följande ledamöter av Europeiska kommissionen deltog också i mötet: Vice ordförande Viviane Reding, vice ordförande Antonio Tajani, vice ordförande Maroš Šefčovič, kommissionsledamot Maria Damanaki och kommissionsledamot László Andor.

Deltagarförteckning: se MEMO/10/342

Länk till Europa 2020-strategin

Länk till Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning 2010

Länk till nyckeltal om social delaktighet

Mer information om EU:s dialog med kyrkor och religiösa sammanslutningar


Side Bar