Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/967

V Bruseli 19. júla 2010

Predsedovia Komisie, Parlamentu a Európskej rady diskutujú s vedúcimi náboženskými predstaviteľmi o boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Na pozvanie predsedu Komisie Josého Manuela Barrosa sa dnes v Bruseli na stretnutí, ktorému spolupredsedali predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek a predseda Európskej rady Herman van Rompuy, zišlo okolo dvadsať vysokých predstaviteľov kresťanského, židovského a islamského náboženstva, ako aj sikhských a hinduistických spoločenstiev. Diskutovalo sa o účinných spôsoboch boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu ako nevyhnutného predpokladu európskej správy vecí verejných.

Išlo o v poradí šieste výročné stretnutie, ktoré v roku 2005 inicioval predseda Barroso. Po prvý raz sa stretnutie nieslo v novom duchu vytvorenom Lisabonskou zmluvou, ktorej článok 17 stanovuje, že Únia udržiava „otvorený, transparentný a pravidelný dialóg“ s náboženskými skupinami, cirkvami a spoločenstvami veriacich. Dnešné stretnutie potvrdzuje dôležitosť, akú Európske inštitúcie pripisujú tomuto dialógu.

Predseda Komisie José Manuel Barroso uviedol: „V Európe žije niekoľko miliónov občanov na hranici sociálneho vylúčenia. Pre jeden z najbohatších regiónov sveta je to úbohé svedectvo! Teraz, keď sa Európa spamätáva z krízy, by som chcel vidieť vytváranie rastu, aby aj najzraniteľnejšie skupiny mohli byť zaradené do väčšinovej spoločnosti.“ Zároveň dodal: „Cirkvi a náboženské spoločenstvá patria k významným poskytovateľom sociálnych služieb v členských štátoch EÚ. Ak chceme účinne bojovať proti chudobe, musíme nutne čerpať z ich dlhodobých a rozsiahlych skúseností.“

Predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek dodal: „Jadrom európskeho projektu musí byť vždy možnosť lepšieho života pre všetkých bez výnimky. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je úloha, ktorá si vyžaduje partnerskú spoluprácu na všetkých úrovniach (miestnej, vnútroštátnej, európskej), či už laikov alebo cirkvi. Našou prvou a najdôležitejšou prioritou je obnoviť sociálnu a hospodársku istotu. Cirkvi zohrajú v tomto smere kľúčovú úlohu. Prispievajú svojimi dlhodobými skúsenosťami v sociálnej práci s jednotlivcami a spoločenstvami. Táto skúsenosť nemala ešte nikdy takú hodnotu ako dnes v čase krízy.“

Predseda Európskej rady Herman Van Rompuy povedal: „Všetci dobre vieme, že táto otázka sa viaže najmä na bezdomovstvo, lepší prístup na trh práce, možnosť uchádzať sa o zdravotnícke služby, teda na to, čo možno v skutočnosti nazvať ,materiálnymi podmienkami života‘. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je však v podstate aj snaha o obnovenie ľudskej dôstojnosti, dôstojnosti mužov aj žien. Preto by sa mali taktiež brať do úvahy spoločenské, kultúrne a etické otázky.“

V rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 a Európskej platformy boja proti chudobe sa európske inštitúcie zapájajú do dialógu s občianskou spoločnosťou, mimovládnymi organizáciami, orgánmi verejnej správy a inými poskytovateľmi sociálnych služieb, aby našli nové prístupy, akcie a partnerov v celoeurópskom úsilí o odstránenie chudoby.

Podpora zamestnanosti, inkluzívny rast a sociálna súdržnosť sú jadrom stratégie Európa 2020. Jedným z cieľov dohodnutých v rámci celej EÚ je znížiť do roku 2020 počet Európanov vystavených chudobe a sociálnemu vylúčeniu o minimálne 20 miliónov. Pokrok sa bude merať na základe troch hlavných ukazovateľov, a to rizika chudoby, materiálneho nedostatku a domácností nezamestnaných. Týmito ukazovateľmi na úrovni EÚ a pravidelným sledovaním dosiahnutého pokroku sa zaistí zodpovednosť členských štátov.

Na potrebu zlepšiť rovnosť a kvalitu vo vzdelávaní poukazujú dva ďalšie hlavné ciele stratégie Európa 2020: znížiť do roku 2020 mieru predčasného ukončenia štúdia na menej ako 10 % a zvýšiť podiel ľudí vo veku 30 – 34 rokov, ktorí ukončili terciárne alebo rovnocenné vzdelanie, aspoň na 40 %.

Diskusie sa viedli v úprimnom a otvorenom duchu. Svoju podporu stratégii Európa 2020 a jej cieľom v sociálnej a vo vzdelávacej oblasti vyjadrili vedúci náboženskí predstavitelia zo štrnástich členských štátov (Francúzska, Spojeného kráľovstva, Nemecka, Belgicka, Talianska, Holandska, Grécka, Rumunska, Bulharska, Cypru, Maďarska, Slovenska, Poľska a Dánska). Zároveň vyzvali európske inštitúcie, aby naďalej zvyšovali svoje úsilie, najmä s cieľom zlepšiť prístup na trh práce, lepšie zamerať sociálne služby v členských štátoch a zabezpečiť rovnaké príležitosti, pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave.

Podčiarkli takisto svoje vytrvalé odhodlanie posilňovať sociálnu súdržnosť a zvyšovať zmysel pre solidaritu a občiansku angažovanosť Európanov. Zdôraznili taktiež, že prekonanie súčasnej krízy bude možné len vtedy, keď v centre európskych politík budú ľudia a sociálna spravodlivosť.

Na stretnutí sa zúčastnili aj títo členovia Európskej komisie: podpredsedníčka Viviane Redingová, podpredseda Antonio Tajani, podpredseda Maroš Šefčovič, komisárka Maria Damanakiová a komisár László Andor.

Zoznam účastníkov: pozri MEMO/10/342.

Odkaz na Európa 2020.

Odkaz na 2010 − Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Odkaz na kľúčové číselné údaje o sociálnom začlenení.

Viac informácií o dialógu EÚ s náboženskými skupinami, cirkvami a spoločenstvami veriacich.


Side Bar