Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/967

Bruksela, dnia 19 lipca 2010 r.

Przewodniczący Komisji, Parlamentu i Rady Europejskiej rozmawiają z europejskimi przywódcami duchowymi na temat walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Około dwudziestu wysokich rangą przedstawicieli chrześcijaństwa, judaizmu, islamu, a także wspólnoty sikhów i hinduistów spotkało się dziś w Brukseli na zaproszenie przewodniczącego José Manuela Barrosa, przy udziale przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka oraz przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana van Rompuya. Rozmowy dotyczyły skutecznych sposobów zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego, jako kluczowych zadań polityki europejskiej.

Było to szóste z serii spotkań tego rodzaju zapoczątkowanych przez przewodniczącego Barrosa w 2005 r. Po raz pierwszy spotkanie odbyło się w nowych warunkach, ukształtowanych traktatem lizbońskim, który w art. 17 stanowi, że Unia prowadzi „otwarty, przejrzysty i regularny dialog” z religiami, kościołami i wspólnotami wyznaniowymi. Dzisiejsze spotkanie jest świadectwem wagi, jaką instytucje europejskie przykładają do tego dialogu.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso stwierdził: „W Europie kilka milionów obywateli żyje na progu wykluczenia społecznego. Źle to świadczy o jednym z najbogatszych regionów świata. Gdy Europa wyjdzie z obecnego kryzysu, chciałbym być świadkiem wzrostu, który pozwoli włączyć grupy społeczne znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji do głównego nurtu życia społecznego”. Dodał także: „Kościoły i wspólnoty religijne są ważnym źródłem usług społecznych w państwach członkowskich UE. Jeśli chcemy skutecznie zwalczać ubóstwo, powinniśmy czerpać z ich wieloletnich, szeroko zakrojonych doświadczeń”.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek dodał: „Obietnica lepszego życia dla wszystkich bez wyjątku musi pozostać ideą przewodnią integracji europejskiej. Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego to zadanie, którego realizacja wymaga udziału wszystkich podmiotów, na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, zarówno wśród ludzi świeckich, jak i ludzi kościoła. Naszym absolutnym priorytetem jest przywrócenie bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego. Kościoły mają do odegrania ważną rolę w tym względzie. Mogą służyć wieloletnim doświadczeniem w pracy społecznej skierowanej zarówno do pojedynczych osób, jak i całych społeczności. Doświadczenie to nigdy nie było cenniejsze niż teraz, w czasie kryzysu”.

Przewodniczący Rady Europejskiej Herman van Rompuy stwierdził: „Wszyscy wiemy, że kwestia ta jest związana przede wszystkim z bezdomnością, lepszym dostępem do rynku pracy, możliwością korzystania z opieki zdrowotnej, a więc z tak zwanymi materialnymi warunkami życia. Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego to także w istocie chęć przywrócenia godności ludzkiej, należnej zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Dlatego też należy wziąć również pod uwagę kwestie społeczne, kulturowe i etyczne”.

W ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010 oraz Europejskiego programu walki z ubóstwem instytucje europejskie prowadzą dialog ze społeczeństwem obywatelskim, organizacjami pozarządowymi, władzami publicznymi oraz innymi podmiotami zapewniającymi usługi społeczne, pragnąc wskazać nowe strategie i działania oraz znaleźć nowych partnerów w ramach ogólnoeuropejskich starań o wyeliminowanie ubóstwa.

Wspieranie zatrudnienia, rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz spójności społecznej jest kluczowym elementem strategii „Europa 2020”. Jednym z uzgodnionych przez UE celów jest zmniejszenie do 2020 r. o co najmniej 20 milionów liczby Europejczyków narażonych na ubóstwo i wykluczenie społeczne. Postępy w tym zakresie będą mierzone na podstawie trzech głównych wskaźników, którymi są: zagrożenie ubóstwem, deprywacja materialna oraz gospodarstwa domowe bez osób pracujących. Wskaźniki wyznaczone przez UE oraz regularne monitorowanie postępów zapewnią odpowiedzialność państw członkowskich.

Pozostałe dwa najważniejsze cele strategii „Europa 2020” dotyczą konieczności poprawy równości w zakresie edukacji i jej jakości – chodzi tu o zmniejszenie liczby uczniów przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10% oraz zwiększenie do 2020 r. odsetka osób w wieku 30-34 lat, które zdobyły wykształcenie wyższe lub równorzędne do co najmniej 40%.

Dyskusje odbywały się w atmosferze szczerości i otwartości. Przywódcy duchowi z czternastu państw członkowskich (Francji, Zjednoczonego Królestwa, Niemiec, Belgii, Włoch, Niderlandów, Grecji, Rumunii, Bułgarii, Cypru, Węgier, Słowacji, Polski i Danii) wyrazili poparcie dla strategii „Europa 2020” i jej celów społecznych i edukacyjnych. Zachęcili oni instytucje europejskie do nasilenia starań, przede wszystkim pod względem zwiększenia dostępu do rynku pracy, lepszego ukierunkowania usług społecznych w państwach członkowskich oraz zapewnienia równych szans pod względem dostępu do edukacji i szkoleń.

Podkreślili dalsze zobowiązanie do zwiększania spójności społecznej i budowania poczucia solidarności i zaangażowania obywatelskiego wśród Europejczyków Zaznaczyli, że pokonanie obecnego kryzysu będzie możliwe tylko wtedy, gdy obywatele i sprawiedliwość społeczna staną się najważniejszymi elementami polityki europejskiej.

W spotkaniu uczestniczyli także następujący członkowie Komisji Europejskiej: wiceprzewodnicząca Viviane Reding, wiceprzewodniczący Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič, komisarz Maria Damanaki oraz komisarz László Andor.

Lista uczestników: zob. MEMO/10/342

Link do strategiiEuropa 2020

Link do strony dotyczącej Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010

Link do najważniejszych danych liczbowych dotyczących włączenia społecznego

Więcej informacji na temat dialogu UE z religią, kościołami i wspólnotami wyznaniowymi


Side Bar