Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/967

Brussel, 19 juli 2010

Voorzitters Commissie, Parlement en Europese Raad bespreken strijd tegen armoede en sociale uitsluiting met Europese religieuze leiders

Een twintigtal hoge vertegenwoordigers van het christendom, het jodendom en de islamitische godsdienst, alsook van de sikh- en hindoegemeenschap, zijn vandaag in Brussel bijeengekomen op uitnodiging van voorzitter José Manuel Barroso en onder het medevoorzitterschap van Jerzy Buzek, voorzitter van het Europees Parlement, en Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad. Samen hadden ze het over een efficiënte bestrijding van armoede en sociale uitsluiting als noodzaak voor Europees bestuur.

Dit was de zesde in een reeks jaarlijkse bijeenkomsten die in 2005 door voorzitter Barroso werd opgestart. Voor het eerst vindt de bijeenkomst plaats in het nieuwe kader van het Verdrag van Lissabon, waarvan artikel 17 stipuleert dat de Unie een "open, transparante en regelmatige dialoog" met godsdiensten, kerken en geloofsgemeenschappen moet onderhouden. De bijeenkomst van vandaag getuigt van het belang dat de Europese instellingen aan die dialoog toekennen.

Commissievoorzitter José Manuel Barroso zei: "In Europa leven meerdere miljoenen burgers aan de rand van sociale uitsluiting. Geen fraaie cijfers voor een van de rijkste regio's ter wereld! Nu Europa van deze crisis herstelt, wil ik een groeigeneratie zien die de meest kwetsbare individuen in de brede maatschappij opneemt." Hij voegde daaraan toe: "Kerken en geloofsgemeenschappen zijn belangrijke leveranciers van sociale dienstverlening in de EU-lidstaten. Als we armoede efficiënt willen bestrijden, is het essentieel dat we uit hun langdurige en brede ervaring putten."

Jerzy Buzek, de voorzitter van het Europees Parlement, voegde daaraan toe: "De belofte van een beter leven voor iedereen zonder uitzonderingen moet altijd centraal staan in het Europese project. Armoede en sociale uitsluiting bestrijden is een taak voor het partnerschap van iedereen: lokale, nationale en Europese niveaus, alsook leken en kerken. Onze eerste en voornaamste prioriteit is het herstellen van de sociale en economische zekerheid. De kerken hebben daarin een cruciale rol te spelen. Ze dragen bij met langdurige ervaring inzake sociaal werk met individuen en gemeenschappen. Die ervaring is nu, in crisistijd, kostbaarder dan ooit."

Herman Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, zei: "We weten allemaal dat dit thema voornamelijk met dakloosheid gelinkt is, met een betere toegang tot de arbeidsmarkt, met de mogelijkheid een beroep te doen op gezondheidszorg, met wat we "de materiële levensomstandigheden" kunnen noemen. Armoede en sociale uitsluiting bestrijden is echter eveneens, in wezen, de menselijke waardigheid willen herstellen, de waardigheid van zowel mannen als vrouwen. En dat is waarom ook sociale, culturele en ethische vraagstukken moeten worden behandeld."

In het kader van het Europees Jaar tegen armoede en sociale uitsluiting 2010 en het Europees platform tegen armoede gaan de Europese instellingen in dialoog met het maatschappelijke middenveld, ngo's, overheidsinstanties en andere leveranciers van sociale dienstverlening, op zoek naar nieuwe methodes, acties en partners in een poging armoede in heel Europa uit te roeien.

Het bevorderen van werkgelegenheid, inclusieve groei en sociale samenhang ligt aan de basis van de Europa 2020-strategie. Een van de in heel Europa overeengekomen doelstellingen is het aantal door armoede en sociale uitsluiting getroffen Europeanen tegen 2020 met minstens 20 miljoen te verlagen. De vooruitgang zal aan de hand van drie belangrijke indicatoren worden gemeten, namelijk armoederisico, materiële ontbering en werkloze huishoudens. Die EU-indicatoren en de regelmatige inventarisatie van de geboekte vooruitgang moeten ervoor zorgen dat de lidstaten hun verantwoordelijkheid opnemen.

Twee andere duidelijke kerndoelen van de Europa 2020-strategie weerspiegelen de noodzaak om gelijkheid en kwaliteit in het onderwijs te verbeteren: het aantal voortijdige schoolverlaters tot minder dan10% verminderen en het aantal 30- tot 34-jarigen dat tertiair of gelijkwaardig onderwijs heeft voltooid tegen 2020 met ten minste 40% optrekken.

De discussies vonden plaats in een eerlijke en open geest. De religieuze leiders uit veertien lidstaten (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Italië, Nederland, Griekenland, Roemenië, Bulgarije, Cyprus, Hongarije, Slowakije, Polen en Denemarken) drukten hun steun uit aan de Europa 2020-strategie en aan de doelstellingen op het vlak van sociale zaken en onderwijs. Ze moedigden de Europese instellingen aan de stuwkracht verder te verhogen, in het bijzonder met het oog op verbetering van de toegang tot de arbeidsmarkt, de doelgerichtheid van de sociale dienstverlening in de lidstaten en het garanderen van gelijke kansen qua toegang tot onderwijs en opleiding.

Ze onderstreepten hun engagement om een degelijke sociale dienstverlening te blijven bieden teneinde sociale samenhang te stimuleren en het gevoel van solidariteit en burgerengagement onder de Europeanen te versterken. Ze beklemtoonden dat het enkel mogelijk zal zijn de huidige crisis te boven te komen indien de mensen en de sociale rechtvaardigheid centraal staan in het beleid van de EU-lidstaten.

De volgende leden van de Europese Commissie hebben eveneens aan de bijeenkomst deelgenomen: vicevoorzitter Viviane Reding, vicevoorzitter Antonio Tajani, vicevoorzitter Maroš Šefčovič, commissaris Maria Damanaki en commissaris László Andor.

Lijst van deelnemers: zie MEMO/10/342

Link naar Europa 2020

Link naar Europees Jaar tegen armoede en sociale uitsluiting 2010

Link naar de belangrijkste cijfers i.v.m. sociale integratie

Meer over de EU-dialoog met godsdiensten, kerken en geloofsgemeenschappen


Side Bar