Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/967

2010 m. liepos 19 d., Briuselis

Komisijos, Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkai su Europos religiniais vadovais svarsto kovos su skurdu ir socialine atskirtimi klausimą

Šiandien Komisijos Pirmininko Jose Manuelio Barroso kvietimu įvyko maždaug dvidešimties vadovaujančių krikščionių, žydų ir musulmonų religijų, taip pat sikų ir indų bendruomenių atstovų susitikimas, kuriam pirmininkavo Europos Parlamento Pirmininkas Jerzy Buzekas ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas van Rompuy. Jie svarstė Europos valdymui būtinos veiksmingos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi būdus.

Tai šeštasis iš Komisijos Pirmininko J. M. Barroso 2005 m. pradėtų metinių susitikimų. Pirmą kartą susitikimas vyksta įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kurios 17 straipsnyje numatyta, kad Sąjunga palaiko „atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą“ su religijų, bažnyčių ir bendruomenių atstovais. Šiandienos susitikimas liudija, koks svarbus šis dialogas Europos institucijoms.

Komisijos Pirmininkas Jose Manuelis Barroso tvirtino: „Keliems milijonams Europos piliečių gresia socialinė atskirtis. Liūdna, juk Europa – vienas turtingiausių pasaulio regionų! Norėčiau, kad, Europai atsigaunant po krizės, ekonomikos augimą pažinusi karta pačius pažeidžiamiausius priimtų į pagrindines visuomenės gretas.“ Ir pridūrė: „Bažnyčios ir religinės bendruomenės – svarbios socialinių paslaugų teikėjos ES valstybėse narėse. Norint veiksmingai kovoti su skurdu, būtina pasimokyti iš jų ilgametės, įvairialypės patirties.“

Europos Parlamento Pirmininkas Jerzy Buzekas pridūrė: „Europos projekto šerdis visuomet turi būti geresnio gyvenimo visiems be išimčių perspektyva. Kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi reikia bendradarbiauti visais lygmenimis: vietiniu, nacionaliniu, europiniu, pasaulietiniu ir religiniu. Pats didžiausias mūsų prioritetas – atkurti socialinį ir ekonominį saugumą. Bažnyčios vaidmuo šioje srityje yra nepaprastai svarbus, nes ji turi ilgametę socialinio darbo su pavieniais žmonėmis ir bendruomenėmis patirtį. Ši patirtis dar niekada nebuvo tokia vertinga kaip šiais krizės laikais.“

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas van Rompuy teigė: „Visi žinome, kad šis klausimas daugiausia susijęs su benamiais, geresnėmis sąlygomis patekti į darbo rinką, galimybe naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir, be abejo, tuo, ką galima pavadinti materialinėmis gyvenimo sąlygomis. Tačiau iš esmės kovai su skurdu ir socialine atskirtimi reikalingas pasiryžimas grąžinti orumą žmonėms – tiek vyrams, tiek moterims. Štai kodėl reikėtų taip pat atsižvelgti į visuomeninius, kultūrinius ir etinius klausimus.“

Kadangi 2010-ieji – kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai, per Europos skurdo forumą Europos institucijos užmezga dialogą su pilietine visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, viešosios valdžios institucijomis ir kitais socialinių paslaugų teikėjais, siekdamos rasti naujų metodų, veiklos sričių ir partnerių skurdui šalinti visos Europos mastu.

Svarbiausias strategijos „Europa 2020“ aspektas – užimtumo, integracinio augimo ir socialinės sanglaudos rėmimas. Vienas iš ES mastu sutartų tikslų – iki 2020 m. bent dvidešimčia milijonų sumažinti skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių europiečių skaičių. Pažanga bus vertinama remiantis trimis pagrindiniais rodikliais: ant skurdo ribos gyvenančiųjų skaičiumi, materialiniais nepritekliais ir bedarbių šeimomis. Šie ES rodikliai ir reguliarus pažangos stebėjimas sudarys valstybių narių atskaitomybės pagrindą.

Kitu du pagrindiniai strategijos „Europa 2020“ tikslai atspindi būtinybę padidinti švietimo srities lygybę ir kokybę: iki 2020 m. sumažinti mokyklos nebaigusiųjų skaičių iki mažesnio nei 10 % lygio ir padidinti aukštąjį ar lygiavertį išsilavinimą įgijusių 30–34 m. amžiaus asmenų dalį bent iki 40 %.

Svarstymas buvo nuoširdus ir atviras. Religiniai vadovai iš keturiolikos valstybių narių (Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Belgijos, Italijos, Nyderlandų, Graikijos, Rumunijos, Bulgarijos, Kipro, Vengrijos, Slovakijos, Lenkijos ir Danijos) išreiškė paramą strategijai „Europa 2020“ ir jos socialiniams bei švietimo tikslams. Jie paragino Europos institucijas suteikti šiai veiklai dar didesnį impulsą, visų pirma siekiant pagerinti sąlygas patekti į darbo rinką, geriau orientuoti socialinių paslaugų teikimą valstybėse narėse ir užtikrinti lygias prieigos prie švietimo ir mokymosi galimybes.

Jie pažymėjo, kad yra pasiryžę ir toliau teikti kokybiškas socialines paslaugas, siekdami sustiprinti socialinę sanglaudą ir padidinti europiečių solidarumą bei pilietiškumą. Jie pabrėžė, kad įveikti dabartinę krizę bus įmanoma tik tuomet, kai didžiausias dėmesys Europos politikoje bus skiriamas žmonėms ir socialiniam teisingumui.

Susitikime taip pat dalyvavo šie Europos Komisijos nariai: pirmininko pavaduotoja Viviane Reding, pirmininko pavaduotojas Antonio Tajanis, pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius, Komisijos nariai Maria Damanaki ir Laszlo Andoras.

Dalyvių sąrašas pateikiamas MEMO/10/342.

Nuoroda į „Europe 2020“.

Nuoroda į 2010-uosius, kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metus.

Nuoroda į pagrindinę skurdo statistiką.

Daugiau informacijos apie ES dialogą su religijų, bažnyčių ir bendruomenių atstovais.


Side Bar