Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/967

Bryssel 19. heinäkuuta 2010

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta aiheena EU:n edustajien ja Euroopan uskonnollisten johtajien keskusteluissa

Parisenkymmentä kristittyjen, juutalaisten, muslimien, sikhien ja hindujen edustajaa tapasi tänään Brysselissä komission puheenjohtaja José Manuel Barroson kutsusta. Kokouksessa keskusteltiin tehokkaista keinoista torjua köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Kokousta johtivat Barroson lisäksi Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzek ja Euroopan neuvoston puheenjohtaja Herman van Rompuy.

Kyseessä oli kuudes vuotuisista tapaamisista, joita puheenjohtaja Barroso on järjestänyt vuodesta 2005 alkaen, ja ensimmäinen kokous Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Sopimuksen 17 artiklan mukaan unionin on käytävä ”avointa, läpinäkyvää ja säännöllistä vuoropuhelua” uskontojen, kirkkojen ja tunnustuksellisten järjestöjen kanssa.

Euroopassa on miljoonia kansalaisia, jotka ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. ”Tilanne on surkea, sillä kyseessä on yksi maailman rikkaimmista alueista”, toteaa komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. ”Euroopan toipuessa talouskriisistä kasvun on oltava sellaista, että haavoittuvimmatkin integroidaan yhteiskuntaan”, hän korostaa. Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt ovat tärkeitä sosiaalipalvelujen tuottajia EU:n jäsenvaltioissa. Barroson mukaan köyhyyden torjunnassa onkin olennaista hyödyntää niiden vakiintunutta asemaa ja laaja-alaista kokemusta.

Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzekin mukaan lupauksen paremmasta elämästä kaikille on oltava poikkeuksetta Eurooppa-hankkeen keskiössä. Kaikkien tahojen - niin maallikkojen kuin kirkkojenkin – on tehtävä yhteistyötä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla. ”Ensisijaisena tavoitteenamme on sosiaalisen ja taloudellisen turvallisuuden palauttaminen”, Buzek painottaa. Kirkoilla on tässä keskeinen asema, sillä niiden pitkäaikainen kokemus sosiaalityöstä on erityisen arvokasta tämänhetkisen kriisin keskellä.

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy toteaa, että ongelmat liittyvät lähinnä kodittomuuteen, työmarkkinoille pääsyyn ja mahdollisuuteen saada terveyspalveluja eli toisin sanoen aineellisiin elinolosuhteisiin. Van Rompuyn mukaan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa onkin perimmiltään kyse halusta palauttaa niin naisten kuin miestenkin ihmisarvo. Tästä syystä myös yhteiskunnalliset, eettiset ja kulttuurikysymykset olisi otettava huomioon.

Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi 2010 ja Euroopan köyhyydentorjuntafoorumi ovat tarjonneet puitteet EU:n toimielinten sekä kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja muiden sosiaalipalveluita tarjoavien tahojen väliselle vuoropuhelulle, jossa on pyritty löytämään uusia lähestymis- ja toimintatapoja sekä kumppaneita Euroopan-laajuiseen toimintaan köyhyyden poistamiseksi.

Eurooppa 2020 -strategian keskeisenä teemana on työllisyyden edistäminen, johon sisältyy talouskasvun ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukeminen. Yhtenä EU:n tasolla sovittuna tavoitteena on vähentää köyhien ja sosiaalisesti syrjäytyneiden määrää Euroopassa vähintään 20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä. Edistyksen kolme keskeistä mittaria ovat köyhyysriski, aineellinen puute ja työttömien kotitalouksien määrä. EU seuraa edistystä säännöllisesti.

Eurooppa 2020 -strategian kaksi muuta päätavoitetta liittyy koulutuksen laadun ja tasapuolisuuden parantamiseen: tavoitteena on vähentää koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus alle 10 prosenttiin ja nostaa korkea-asteen tai vastaavan tason koulutuksen suorittaneiden 30–34-vuotiaiden osuus ainakin 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Keskusteluja käytiin avoimessa hengessä. Uskonnolliset johtajat, jotka edustivat 14:ää jäsenvaltiota (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Iso-Britannia, Italia, Kreikka, Kypros, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Tanska ja Unkari), ilmaisivat tukensa Eurooppa 2020 -strategialle ja sen sosiaalisille ja koulutustavoitteille. He rohkaisivat EU:n toimielimiä vauhdittamaan tavoitteiden saavuttamista, jotta voitaisiin edistää työmarkkinoille pääsyä, kohdentaa jäsenvaltioiden sosiaalipalveluja paremmin ja varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen pääsyssä.

Johtajat korostivat sitoutumistaan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukemiseen ja solidaarisuuden ja kansalaisten osallistumisen lisäämiseen Euroopassa. He myös painottivat, että nykyisestä kriisistä voidaan selvitä vain, jos ihmiset ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus asetetaan keskeisiksi EU:n politiikoissa.

Myös seuraavat Euroopan komission jäsenet osallistuivat tapaamiseen: varapuheenjohtaja Viviane Reding, varapuheenjohtaja Antonio Tajani, varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič, komissaari Maria Damanaki ja komissaari László Andor.

Osallistujaluettelo: MEMO/10/342

Linkki Eurooppa 2020 -strategiaan

Linkki Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen teemavuoden 2010 sivustolle

Linkki sosiaalista osallisuutta kuvaaviin keskeisiin lukuihin

Lisätietoja EU:n sekä uskontojen, kirkkojen ja tunnustuksellisten järjestöjen välisestä vuoropuhelusta


Side Bar