Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/967

Brüssel, 19. juuli 2010

Komisjoni, parlamendi ja Euroopa Ülemkogu juhid arutasid Euroopa usujuhtidega võitlust vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu

Täna kohtus Brüsselis komisjoni presidendi José Manuel Barroso kutsel umbes 20 mõjukat risti-, juudi- ja islamiusu juhti ning sikhide ja hindude kogukonna esindajat. Kohtumise kaaseesistujaiks olid Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy. Arutusel olid tulemuslikud meetodid võitluseks vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega kui Euroopa valitsemistava oluline osa.

See oli juba kuues iga-aastaste kohtumiste seerias, mille president Barroso 2005. aastal algatas. Seekordne kohtumine toimus esmakordselt uues Lissaboni lepingu kontekstis, mille artiklis 17 nähakse ette, et Euroopa Liit peab usundite ja kirikukoguduste esindajatega „avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi”. Tänane kohtumine annab tunnistust tähtsusest, mida Euroopa institutsioonid sellele dialoogile omistavad.

Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Euroopas elab mitu miljonit kodanikku sotsiaalse tõrjutuse piiril. See ei kõla ühe maailma rikkaima piirkonna puhul hästi. Tahaksin näha kriisist toibuvas Euroopas kasvavat põlvkonda, mis kaasaks ka kõige ebasoodsamas olukorras olijad ühtsesse ühiskonda.” Ta lisas: „Kirikud ja usukogukonnad on Euroopa Liidu liikmesriikides olulised sotsiaalteenuste pakkujad. Kui soovime, et võitlus vaesusega oleks edukas, on oluline õppida nende pikaajalisest ja ulatuslikust kogemusest.”

Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek lisas: „Euroopa projekti keskmes peab olema alati lubadus tagada eranditult kõigile parem elu. Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega on ülesanne, mida saab täita kõigi — kohaliku, riikliku ja Euroopa — tasandite ning nii ilmikute kui kirikute koostöös. Sotsiaalse ja majandusliku turvalisuse taastamine on meie esimene ja peamine prioriteet. Kirikute roll selles on ülioluline. Nende panus on hindamatu tänu nende pikaajalisele sotsiaaltöö kogemusele nii üksikisikute kui kogukondadega. See kogemus ei ole kunagi olnud nii väärtuslik kui praeguse kriisi ajal.”

Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy ütles: „Me kõik teame, et arutatav küsimus on seotud peamiselt kodutusega, parema juurdepääsuga tööturule, võimalusega saada tervishoiuteenuseid, kõige sellega, mida me nimetame elu materiaalseks küljeks. Kuid võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega on sisuliselt ka soov taastada inimväärikus, nii meeste kui ka naiste väärikus. Ja seepärast peaks arvesse võtma ka ühiskondlikke, kultuurilisi ja eetilisi küsimusi.”

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastal 2010 peavad Euroopa institutsioonid vaesusevastase võitluse Euroopa foorumi kaudu dialoogi kodanikuühiskonna, valitsusväliste organisatsioonide, riiklike ametiasutuste ja muude sotsiaalteenuste pakkujatega, et leida uusi lähenemisviise, meetmeid ja partnereid üleeuroopalistes jõupingutustes vaesuse kaotamiseks.

Euroopa 2020. aasta strateegia tuum on tööhõive, kaasava majanduskasvu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamine. Üheks ELi-üleselt kokkulepitud eesmärgiks on vähendada 2020. aastaks vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses elavate eurooplaste arvu vähemalt 20 miljoni võrra. Arengut mõõdetakse kolme peamise näitaja — vaesuseohu, aineliste võimaluste puuduse ja töötute leibkondade arvu — kaudu. Nimetatud ELi näitajad ja arengu pidev seire annavad teavet olukorra kohta liikmesriikides.

Euroopa 2020. aasta strateegia kaks muud peamist eesmärki peegeldavad vajadust parandada hariduse võrdset kättesaadavust ja kvaliteeti: aastaks 2020 vähendada koolist väljalangemist väiksemaks kui 10% ja suurendada kolmanda taseme või samaväärse hariduse omandanute osatähtsust 30–34 aastaste earühmas vähemalt 40%ni.

Arutelu toimus avameelses ja avatud vaimus. Neljateistkümne liikmesriigi (Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Saksamaa, Belgia, Itaalia, Madalmaad, Kreeka, Rumeenia, Bulgaaria, Küpros, Ungari, Slovakkia, Poola ja Taani) usujuhid väljendasid toetust Euroopa 2020. aasta strateegiale ning selle sotsiaalsetele ja haridusalastele eesmärkidele. Nad julgustasid Euroopa institutsioone kõnealust tegevust hoogustama, et eelkõige parandada juurdepääsu tööturule, parandada sotsiaalteenuste sihitust liikmesriikides ja tagada hariduse ja väljaõppe võrdne kättesaadavus.

Usujuhid rõhutasid oma otsustavust edendada sotsiaalset ühtekuuluvust ja suurendada eurooplaste solidaarsustunnet ja kaasatust ühiskonda. Nad juhtisid tähelepanu, et praegusest kriisist ülesaamine on võimalik vaid siis, kui Euroopa poliitika keskmes on inimesed ja sotsiaalne õiglus.

Kohtumisel osalesid ka järgmised Euroopa Komisjoni liikmed: asepresidendid Viviane Reding, Antonio Tajani ja Maroš Šefčovič ning volinikud Maria Damanaki ja László Andor.

Osalejate nimekiri: vt MEMO/10/342

Link Euroopa 2020. aasta strateegia veebisaidile

Link vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta 2010 veebisaidile

Link sotsiaalse kaasatuse peamistele arvnäitajatele

Lisateavet ELi dialoogi kohta usundite ja kirikukoguduste esindajatega


Side Bar