Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/967

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2010

Οι πρόεδροι της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συζητούν τον αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με τους θρησκευτικούς ηγέτες της Ευρώπης

Σήμερα, περίπου είκοσι ανώτεροι εκπρόσωποι της χριστιανικής, της ιουδαϊκής και της μουσουλμανικής θρησκείας, καθώς και των κοινοτήτων των Σιχ και των Ινδουιστών συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής José Manuel Barroso με συμπροέδρους τον Jerzy Buzek, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Herman van Rompuy, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Συζήτησαν αποτελεσματικούς τρόπους καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.

Ήταν η έκτη από μια σειρά ετήσιων συναντήσεων που δρομολόγησε ο Πρόεδρος Barroso το 2005. Η συνάντηση πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο νέο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας το οποίο προβλέπει στο άρθρο 17 ότι η Ένωση διατηρεί «ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο» με τις θρησκείες, τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές κοινότητες. Η σημερινή συνάντηση μαρτυρεί τη σημασία που αποδίδουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στον διάλογο αυτόν.

Ο κ. José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Στην Ευρώπη, υπάρχουν εκατομμύρια πολίτες που ζουν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Πρόκειται για απογοητευτικό φαινόμενο για μια από τις πλουσιότερες περιοχές του κόσμου! Με την ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση, επιθυμώ να δω μια γενιά ανάπτυξης που θα εντάσσει τις πιο ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού στον κύριο κοινωνικό ιστό.» Και πρόσθεσε: «Οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές κοινότητες είναι σημαντικοί φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη της ΕΕ. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την φτώχεια, είναι σημαντικό να αντλήσουμε διδάγματα από την μακροχρόνια και ευρεία πείρα τους.»

Ο κ. Jerzy Buzek, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόσθεσε: «Η υπόσχεση μιας καλύτερης ζωής για όλους χωρίς εξαίρεση πρέπει να είναι πάντα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί καθήκον όλων τόσο σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και των πολιτών και εκκλησιών. Πρώτη και κύρια προτεραιότητά μας είναι η αποκατάσταση της κοινωνικής και οικονομικής ασφάλειας. Ο ρόλος των εκκλησιών στο πλαίσιο αυτό είναι κρίσιμος. Συμβάλλουν με την μακρά τους πείρα στο κοινωνικό έργο με μεμονωμένα άτομα και ολόκληρες κοινότητες. Η πείρα αυτή είναι σήμερα, που διερχόμαστε περίοδο κρίσης, τόσο πολύτιμη όσο ποτέ».

Ο κ. Herman Van Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Όλοι γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό συνδέεται κατά κύριο λόγο με την έλλειψη μόνιμης στέγης, με την καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, με τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με όλα αυτά που συνιστούν "τις υλικές συνθήκες της ζωής». Αλλά η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποβλέπει, στην ουσία, στην αποκατάστασης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αξιοπρέπειας ανδρών και γυναικών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη θέματα κοινωνικής, πολιτιστικής και ηθικής φύσης.»

Κατά το 2010 που είναι το Ευρωπαϊκό Έτος κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και μέσω της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τη Φτώχεια, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα βρίσκονται σε διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, ΜΚΟ, δημόσιες αρχές και άλλους παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών με σκοπό την εξεύρεση νέων προσεγγίσεων, ενεργειών και εταίρων σε μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια εξάλειψης της φτώχειας.

Η προώθηση της απασχόλησης, της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής είναι στην καρδιά της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ένας από τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ είναι να μειωθεί ως το 2020, κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ο αριθμός των Ευρωπαίων που εκτίθενται σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Τρεις θα είναι οι κύριοι δείκτες προόδου: ο κίνδυνος φτώχειας, η υλικές στερήσεις, και η ανεργία των νοικοκυριών. Αυτοί οι δείκτες της ΕΕ, σε συνδυασμό με τακτική παρακολούθηση της προόδου, θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Δύο άλλοι ονομαστικοί στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για βελτίωση της ισονομίας και της ποιότητας στην εκπαίδευση: η μείωση του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν τη σχολική εκπαίδευση κατά 10% και η αύξηση του ποσοστού των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που έχουν συμπληρώσει τριτοβάθμια ή άλλη ισοδύναμη εκπαίδευση σε τουλάχιστον 40% έως το 2020.

Οι συζητήσεις χαρακτηρίσθηκαν από ειλικρίνεια και ανοικτό πνεύμα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες, που προέρχονται από δεκατέσσερα κράτη μέλη (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο. Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Ουγγαρία, Σλοβακία, Πολωνία και Δανία) εξέφρασαν την υποστήριξή τους για την στρατηγική Ευρώπη 2020 και για τους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς της στόχους. Ενθάρρυναν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες ιδίως με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, την καλύτερη στοχοθέτηση των κοινωνικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη και τη διασφάλιση της ισότητας ευκαιριών με σκοπό την πρόσβαση σε εκπαίδευση και κατάρτιση.

Υπογράμμισαν ότι συνεχίζουν να δεσμεύονται για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αύξηση της αλληλεγγύης και της συμμετοχής στα κοινά μεταξύ των Ευρωπαίων. Τόνισαν ότι η αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης θα καταστεί δυνατή μόνον όταν οι πολίτες και η κοινωνική δικαιοσύνη τεθούν στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης τα εξής μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Η αντιπρόεδρος Viviane Reding, ο αντιπρόεδρος Antonio Tajani, ο αντιπρόεδρος Maroš Šefčovič, η επίτροπος Μαρία Δαμανάκη και ο επίτροπος László Andor.

Κατάλογος συμμετεχόντων: Βλ. Memo/10/342

Σύνδεσμος με την Ευρώπη 2020

Σύνδεσμος με το Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 2010

Σύνδεσμος με βασικά στοιχεία για την κοινωνική ένταξη

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον διάλογο της ΕΕ με τις θρησκείες, τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές κοινότητες


Side Bar