Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/967

V Bruselu dne 19. července 2010

Setkání předsedů Komise, Parlamentu a Evropské rady s náboženskými vůdci na téma boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

V Bruselu se dnes na pozvání předsedy Josého Manuela Barrosa sešlo okolo dvaceti vedoucích představitelů křesťanství, judaismu a islámu a sikhského a hinduistického společenství. Schůzi spolupředsedali Jerzy Buzek, předseda Evropského parlamentu, a předseda Evropské rady Herman van Rompuy. Účastníci při této příležitosti diskutovali o efektivních způsobech boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, které jsou nezbytným předpokladem pro evropskou správu.

Jednalo se o již šestou výroční schůzi. První takové setkání bylo uspořádáno v roce 2005 z iniciativy předsedy Barrosa. Setkání se poprvé koná v novém prostředí, vytvořeném Lisabonskou smlouvou, jež v článku 17 stanoví, že Unie udržuje „otevřený, transparentní a pravidelný dialog“ s církvemi, náboženskými sdruženími či společenstvími. Dnešní setkání potvrzuje důležitost, jakou orgány EU tomuto dialogu přikládají.

Předseda Komise José Manuel Barroso uvedl: „Několik milionů občanů v Evropě žije na hranici sociálního vyloučení, což je velmi špatné vysvědčení pro jeden z nejbohatších regionů světa! Právě nyní, kdy se Evropa vzpamatovává z krize, bych rád viděl takový růst, který do většinové společnosti začlení i nejzranitelnější členy.“ Dále dodal: „Církve a náboženská společenství hrají důležitou úlohu při poskytování sociálních služeb v členských státech EU. Chceme-li s chudobou účinně bojovat, musíme jejich dlouhodobých a rozsáhlých zkušeností nutně využívat.“

Jerzy Buzek, předseda Evropského parlamentu, řekl: „Základem evropského projektu vždy musí být příslib lepšího života pro všechny bez rozdílu. Boj s chudobou a sociálním vyloučením je úkol, na jehož plnění se musí podílet všichni partneři, ať už na místní, celostátní a evropské úrovni, laici nebo církve. Naší hlavní prioritou je obnovení sociální a hospodářské jistoty. Církve v tom hrají klíčovou úlohu, protože přinášejí dlouhodobé zkušenosti nabyté sociální prací s jednotlivci i s komunitami. Nikdy nebyly tyto zkušenosti cennější než dnes, kdy prožíváme krizi."

Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady, sdělil: „Všichni jsme si vědomi, že uvedený problém se váže především na bezdomovectví, lepší přístup na pracovní trh, možnost využívat zdravotnických služeb, tedy na to, co můžeme nazvat materiálními životními podmínkami. Boj s chudobou a sociálním vyloučením ve své podstatě také představuje ochotu navrátit lidskou důstojnost, tedy důstojnost mužů a žen. Z tohoto důvodu by se také mělo přihlédnout k sociálními, kulturním a etickým otázkám.”

Prostřednictvím evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, jímž rok 2010 je, a také prostřednictvím evropské platformy pro boj proti chudobě vedou orgány EU rozhovory s občanskou společností, nevládními organizacemi, veřejnoprávními orgány a dalšími poskytovateli sociálních služeb s cílem nalézt nové postupy a partnery a provádět nová opatření v celoevropském úsilí o vymýcení chudoby.

Podpora zaměstnanosti, růst podporující začlenění a sociální soudržnost jsou základem strategie Evropa 2020. Jedním z cílů, na nichž se dohodla celá EU, je snížit do roku 2020 počet Evropanů ohrožených chudobou a sociálním vyloučením alespoň o 20 milionů, přičemž pokrok se bude měřit na základě tří hlavních ukazatelů, tj. míry ohroženou chudobou, míry hmotné deprivace a počtu domácností nezaměstnaných osob. Díky těmto ukazatelům na úrovni EU a pravidelnému sledování pokroku se zajistí odpovědnost členských států.

Dva další hlavní cíle strategie Evropa 2020 odrážejí potřebu zlepšit rovnoprávnost v přístupu ke vzdělání a jeho kvalitu, tedy do roku 2020 snížit míru předčasného ukončování školní docházky pod 10 % a zvýšit podíl osob ve věku 30–34 let s dokončeným terciárním nebo srovnatelným vzděláním na nejméně 40 %.

Rozhovory se konaly v upřímném a otevřeném duchu. Podporu strategii Evropa 2020 a jejím cílům v sociální oblasti a vzdělávání vyjádřili náboženští vůdci z čtrnácti členských států (Francie, Spojeného království, Německa, Belgie, Itálie, Nizozemska, Řecka, Rumunska, Bulharska, Kypru, Maďarska, Slovenska, Polska a Dánska). Zároveň vyzvali orgány EU ke zvýšení úsilí zejména v těchto oblastech: zlepšení přístupu na trh práce, lépe cílené sociální služby v členských státech a zajištění rovných příležitostí, pokud jde o přístup ke vzdělávání a odborné přípravě.

Podtrhli rovněž svůj trvalý závazek podporovat sociální soudržnost a zvýšit solidaritu a občanskou angažovanost Evropanů. V neposlední řadě zdůraznili, že bude možné překonat současnou krizi pouze v případě, že jádrem Evropských politik budou lidé a sociální spravedlnost.

Setkání se účastnili také tito členové Evropské komise: místopředsedkyně Viviane Redingová, místopředseda Antonio Tajani, místopředseda Maroš Šefčovič, komisařka Maria Damanakiová a komisař László Andor.

Seznam účastníků: viz MEMO/10/342

Odkaz na strategii Evropa 2020

Odkaz na evropský boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010

Odkaz na klíčové údaje o sociálním začlenění

Další informace o dialogu EU s církvemi, náboženskými sdruženími a společenstvími


Side Bar