Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/966

Bryssel den 19 juli 2010

6,4 miljarder euro satsas på smart tillväxt och arbetstillfällen – Europas största satsning någonsin på forskning och innovation

(MEMO/10/339)

Kommissionär Máire Geoghegan-Quinn tillkännagav idag att EU-kommissionen kommer att satsa cirka 6,4 miljarder euro på forskning och innovation. Detta paket, som är det största någonsin i sitt slag, omfattar ett stort antal forsknings- och politikområden och kommersiella sektorer. Denna satsning ska flytta de vetenskapliga gränserna, förbättra konkurrenskraften inom EU och bidra till att tackla de utmaningar som våra samhällen står inför som klimatförändring, energi- och livsmedelsförsörjning, hälsofrågor och den åldrande befolkningen. Cirka 16 000 deltagare från forskningsorganisationer, universitet och näringslivet, däribland cirka 3 000 små och medelstora företag, kommer att få bidrag. Dessa kommer att beviljas genom förslagsanmodan (anbudsinfordringar) och utvärderingar under de kommande 14 månaderna. Ett antal formella anbudsinfordringar kommer att offentliggöras den 20 juli. Detta är ett ekonomiskt stimulanspaket som förväntas att skapa mer än 165 000 arbetstillfällen. Det är även en långtidsinvestering i ett smartare, mer hållbart och mer integrerat Europa och utgör ett nyckelelement i Europa 2020-strategin, i synnerhet huvudinitiativet ”Innovationsunionen” som kommer att lanseras under hösten 2010.

Kommissionär Máire Geoghegan-Quinn säger: ”Att investera i forskning och innovation är det enda smarta och långsiktiga sättet att ta sig ur krisen för att skapa hållbar och socialt rättvis tillväxt. Det europeiska paketet kommer att bidra till nya och bättre produkter och tjänster, ett konkurrenskraftigare och grönare Europa och ett bättre samhälle med högre livskvalitet. Forskare och innovatörer tilldelas 6,4 miljarder euro för banbrytande projekt som är inriktade på stora ekonomiska och sociala utmaningar, t.ex. klimatförändringar, energi- och livsmedelsförsörjning, hälsa och en åldrande befolkning. Detta tillför en enorm och effektiv ekonomisk stimulans och är en investering i vår framtid”.

Mer pengar än någonsin tidigare

Det kommer att bli möjligt att söka anslag från EU:s sjunde ramprogram inom ett stort antal policyområden. Hälsosektorn tilldelas exempelvis 600 miljoner euro och 1,2 miljarder satsas på IKT-forskning, vilket bidrar till att kommissionen kan fullgöra sina åtaganden inom ramen för den digitala agendan för Europa och att takten i de årliga ökningarna av medel till IKT-sektorn kan upprätthållas.

Man har avsatt mer än 1,3 miljarder euro för de mest kreativa forskarna, vilka kommer att väljas ut av Europeiska forskningsrådet. Genom Marie Curie-åtgärderna, för vilka man avsatt 772 miljoner euro, tillhandahålls mobilitetsstipendier för 7 000 högkvalificerade forskare.

800 miljoner euro satsas på små och medelstora företag

Små och medelstora företag ges högsta prioritet. De är ryggraden i det europeiska innovationssystemet och utgör 99 % av alla europeiska företag. Dessa företag kommer att erhålla cirka 800 miljoner euro och för första gången har man klart fastställda budgetar inom flera områden. Till exempel inom områdena hälsa, kunskapsbaserad bioekonomi, miljö och nanoteknik måste små och medelstora företags deltagande nå upp till 35 % av den totala budgeten inom ett antal ämnesområden.

Nya produkter och tjänster

Att omsätta forskning i ny teknik, nya produkter och nya tjänster är huvudsyftet med detta paket.

Bara när det gäller forskning på hälsoområdet kommer 206 miljoner euro att satsas på forskardrivna kliniska tester för att nya mediciner snabbare ska komma ut på marknaden. Detta motsvarar en tredjedel av den totala budgeten för 2011.

I fråga om nanoteknik (270 miljoner euro) kommer man att inrikta sig på forskning som kan leda till patent och marknadsföring av produkter.

Cirka 600 miljoner euro av IKT-medlen är öronmärkta för nästa generations nät- och tjänsteinfrastruktur, robotsystem, elektroniska och fotoniska komponenter samt teknik med digitalt innehåll. Mer än 400 miljoner euro kommer att satsas på forskning om hur IKT kan bidra till att tackla utmaningar som en koldioxidsnål ekonomi, det åldrande samhället och flexibla och hållbara fabriker. Under 2011 avsätts även 90 miljoner euro till det offentlig-privata partnerskapet om framtidens Internet för att viktig infrastruktur i Europa ska göras ”smart”.

Nya pilotprojekt om fri tillgång till miljöforskningsresultat

205 miljoner euro kommer att avsättas för miljöforskningsprojekt. Kommissionen gör i år en insats för att påskynda delgivningen av miljöforskningsresultat. De som får bidrag från EU måste åta sig att efter en viss sekretessperiod göra publikationer om sitt forskningsarbete fritt tillgängliga.

Bakgrund

Budgeten för 2011-års anbudsinfordringar inom ramen för det sjunde ramprogrammet uppgår till 6,4 miljarder euro. Detta är 12 % mer än 2010 (5,7 miljarder euro) och 30 % mer än 2009 (4,9 miljarder euro).

Det sjunde ramprogrammet är det största enskilda forskningsprogrammet i världen (Euratom undantaget) med en budget för perioden 2007–2013 på mer än 50,5 miljarder euro.

När Europas politiska ledare antog Europa 2020-strategin sattes forskning och innovation längst upp på EU:s politiska dagordning. Därigenom kom dessa att utgöra hörnstenen för investeringar i hållbar tillväxt och arbetstillfällen.

Den anbudsinfordran som offentliggörs idag ligger i linje med huvudinitiativet ”Innovationsunionen” som kommissionär Geoghegan-Quinn kommer att lansera under hösten 2010. Detta initiativ är centralt i Europa 2020-strategin och syftar till att främja hela innovationskedjan från forskning till detaljhandel genom att kombinera spetsforskning med en innovativ ekonomi (i-ekonomi). Flaskhalsar som lägger hinder i vägen för den inre marknaden för innovation och gör det svårare för Europa att konkurrera med USA och andra länder kommer att avlägsnas.

Innovationspartnerskap kommer också att införas som för samman huvudaktörerna inom nyckelområden och syftar till att skapa en rimlig balans mellan samarbete och konkurrens.

Källor:

Gå till webbplatsen
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Kommissionens webbplats om forskning:
http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html

Kommissionens facebooksida för ”Innovationsunionen”.
http://www.facebook.com/innovation.union


Side Bar