Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/966

V Bruseli 19. júla 2010

6,4 miliardy EUR na inteligentný rast a tvorbu pracovných miest – doteraz vôbec najväčšia európska investícia do oblasti výskumu a inovácií

MEMO/10/339

Komisárska Máire Geoghegan-Quinnová dnes oznámila, že Európska komisia poskytne investíciu vo výške takmer 6,4 miliardy EUR na výskum a inovácie. Tento doteraz najväčší balík sa vzťahuje na celú škálu vedeckých disciplín, oblastí verejnej politiky a sektorov obchodu. Tieto finančné prostriedky rozšíria hranice vedy, posilnia konkurencieschopnosť Európy a pomôžu riešiť problémy, ktorým čelí spoločnosť, ako napríklad zmena klímy, bezpečnosť dodávok energie a bezpečnosť potravín, zdravie a starnúca populácia. Príjemcami finančných prostriedkov bude približne 16 000 účastníkov z výskumných organizácií, univerzít a priemyslu vrátane asi 3 000 MSP. Granty sa budú udeľovať prostredníctvom „výziev na predloženie návrhov“ a hodnotení v priebehu nasledujúcich 14 mesiacov. Mnohé výzvy sa formálne uverejnia 20. júla. Tento balík je ekonomickým stimulom, ktorý by mal viesť k vytvoreniu 165 000 pracovných miest. Takisto sa považuje za dlhodobú investíciu do inteligentnejšej a udržateľnejšej Európy, v ktorej je miesto pre každého. Je kľúčovým prvkom stratégie Európa 2020, a najmä hlavnej iniciatívy „Inovácie v Únii“, ktorá sa začne realizovať na jeseň 2010.

Komisárka Geoghegan-Quinnová vyhlásila: „Investície do výskumu a inovácií sú jedinou rozumnou a trvalou cestou, ako prekonať krízu a dosiahnuť udržateľný a sociálne spravodlivý rast. Tento európsky balík prispeje k novým a lepším produktom a službám, konkurencieschopnejšej a ekologickejšej Európe a lepšej spoločnosti s vyššou kvalitou života. Výskumníkom a inovátorom ponúkame 6,4 miliardy EUR na špičkové projekty zamerané na veľké hospodárske a spoločenské výzvy, ako zmena klímy, bezpečnosť dodávok energie a bezpečnosť potravín, zdravie a starnúca populácia. Ide o obrovský a efektívny hospodársky stimul a investíciu do našej budúcnosti.“

Viac finančných prostriedkov ako kedykoľvek predtým

Ponuky na získanie financovania zo siedmeho rámcového programu EÚ sa budú môcť predkladať v rámci širokej škály politických oblastí. Na oblasť zdravia sa napríklad vyčlenilo 600 miliónov EUR. Sumou 1,2 miliardy EUR sa posilní výskum v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), ktorý pomôže Komisii splniť jej záväzok v súvislosti s digitálnou agendou pre Európu zachovať tempo každoročného zvyšovania finančných prostriedkov pre IKT.

Viac ako 1,3 miliardy EUR je vyhradených pre najlepších kreatívnych vedcov, ktorých vyberie Európska rada pre výskum. Granty na podporu mobility sa poskytnú 7 000 vysoko kvalifikovaným výskumníkom prostredníctvom akcií Marie Curie, ktorých hodnota dosahuje 772 miliónov EUR.

800 miliónov EUR pre MSP

Najväčšiu prioritu majú malé a stredné podniky (MSP), ktoré sú základným pilierom európskeho systému inovácií a predstavujú 99 % všetkých európskych podnikov. MSP získajú takmer 800 miliónov EUR a po prvýkrát budú rozpočty ohraničené v niekoľkých oblastiach. Napríklad v oblasti zdravia, znalostnej bioekonomiky, životného prostredia a nanotechnológií musí účasť MSP dosiahnuť 35 % celkovej výšky rozpočtu v prípade viacerých tém.

Nové produkty a služby

Jadrom balíka je premietnutie výskumu do nových technológií, produktov a služieb.

V rámci samotného výskumu v oblasti zdravia sa približne 206 miliónov EUR (čiže asi tretina celkového rozpočtu na rok 2011) vyčlení na klinické pokusy vychádzajúce z iniciatívy výskumníkov zamerané na rýchlejšie zavádzanie nových liekov na trh.

V súvislosti s nanotechnológiami (270 miliónov EUR) sa pozornosť zameria na výskum, ktorý by mohol viesť k možnostiam patentovania a uvádzania na trh.

Približne 600 miliónov EUR z finančných prostriedkov na IKT sa vyčlenilo na infraštruktúru sietí a služieb ďalšej generácie, robotické systémy, elektronické a fotonické komponenty a technológie digitálneho obsahu. Viac ako 400 miliónov EUR sa vynaloží na podporu výskumu spôsobov, ktorými by IKT mohli prispieť k riešeniu problémov nízkouhlíkového hospodárstva, starnúcej spoločnosti a prispôsobivých a udržateľných závodov. Na rok 2011 sa vyčlenilo aj 90 miliónov EUR na verejno-súkromné partnerstvá v oblasti internetu budúcnosti s cieľom zabezpečiť „inteligentné“ kľúčové infraštruktúry v Európe.

Pilotný otvorený prístup k výsledkom výskumu v oblasti životného prostredia

Výskumné projekty v oblasti životného prostredia dostanú asi 205 miliónov EUR. Komisia tento rok zavádza opatrenia na urýchlenie spoločného využívania výsledkov výskumu v oblasti životného prostredia: príjemcovia grantov EÚ sa zaviažu, že po uplynutí určitého obdobia embarga voľne sprístupnia publikácie vypracované na základe ich výskumu.

Kontext

Rozpočet na výzvy na predloženie návrhov v siedmom rámcovom programe na rok 2011 dosahuje 6,4 miliardy EUR, čo je o 12 % viac v porovnaní s rokom 2010 (5,7 miliardy EUR) a o 30 % viac v porovnaní s rokom 2009 (4,9 miliardy EUR).

Siedmy rámcový program je najväčším samostatným výskumným programom na svete a jeho rozpočet na roky 2007 až 2013 predstavuje viac ako 50,5 miliardy EUR (nezahŕňajúc Euratom).

Prijatím stratégie Európa 2020 sa európski politickí lídri rozhodli umiestniť výskum a inovácie na vrchol európskej politickej agendy, čím z nich urobili základný kameň investícií do oblasti udržateľného rastu a tvorby pracovných miest.

Dnes oznámené výzvy na predloženie návrhov sa premietnu do hlavných európskych iniciatív „Inovácie v Únii“, ktoré komisárka Geoghegan-Quinnová otvorí na jeseň 2010. Táto iniciatíva je jadrom stratégie Európa 2020 a jej cieľom je posilniť celý reťazec inovácií od „výskumu až po maloobchod“ spojením špičkovej vedy s ekonomikou inovácií (i-economy). S jej pomocou sa odstránia slabé miesta, ktoré obmedzujú jednotný trh s inováciami a ktoré bránia Európe konkurovať USA a ostatným krajinám tak, ako by mala.

V jej rámci sa zavedú aj „partnerstvá v oblasti inovácie“, ktoré spoja hlavných aktérov v kľúčových oblastiach a ktoré budú zamerané na hľadanie správnej rovnováhy medzi spoluprácou a konkurenciou.

Zdroje:

Stránka venovaná výzvam na predloženie návrhov:
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Webová stránka Komisie venovaná oblasti výskumu:
http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html

Stránka komisie na facebooku „Inovácie v Únii“:
http://www.facebook.com/innovation.union


Side Bar