Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/966

Bruksela, 19 lipca 2010 r.

Największa dotychczas europejska inwestycja w badania i rozwój: 6,4 mld euro na rzecz inteligentnego rozwoju i zatrudnienia

MEMO/10/339

Komisarz Máire Geoghegan-Quinn ogłosiła dziś, że Komisja Europejska zainwestuje prawie 6,4 mld euro w badania i rozwój. Największy jak dotąd pakiet obejmuje szereg dyscyplin naukowych, obszarów porządku publicznego i sektorów handlowych. Finansowanie przyczyni się do rozwoju nauki, zwiększeniu konkurencyjności Europy oraz w podejmowaniu wyzwań, przed którymi stoi społeczeństwo: zmiana klimatu, bezpieczeństwo dostaw energii i żywności, zdrowie i starzenie się społeczeństwa. Dotacje otrzyma ok. 16 tys. uczestników z organizacji badawczych, uniwersytetów i branży przemysłowej, w tym ok. 3 tys. małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie zostanie przyznane w drodze zaproszeń do składania wniosków" (ofert) oraz ich oceny, przeprowadzonych w ciągu najbliższych 14 miesięcy. Wiele zaproszeń do składania wniosków zostanie opublikowanych formalnie 20 lipca. Wspomniany pakiet dostarczy bodźca ekonomicznego, co pozwoli na utworzenie ponad 165 tys. miejsc pracy. Stanowi on również długoterminową inwestycję w inteligentniejszą, zrównoważoną i bardziej zintegrowaną Europę. Jest to jeden z głównych elementów unijnej strategii Europa 2020, w szczególności projektu przewodniego „Unia innowacji”, który zostanie uruchomiony jesienią 2010 r.

Komisarz Geoghegan-Quinn stwierdziła: „Inwestycje w badania i innowacje to jedyny mądry i trwały sposób na wyjście z kryzysu i osiągnięcie zrównoważonego i sprawiedliwego wzrostu. Europejski pakiet przyczyni się do zapewnienia nowych, lepszych produktów i usług, bardziej konkurencyjnej i ekologicznej Europy oraz lepszego społeczeństwa i wyższej jakości życia. Oferujemy naukowcom i innowatorom 6,4 mld euro na najnowocześniejsze projekty w dziedzinie ważnych wyzwań gospodarczych i społecznych: zmiany klimatu, bezpieczeństwa dostaw energii i żywności, zdrowia i starzejącego się społeczeństwa. Jest to ogromny i skuteczny bodziec dla gospodarki, stanowiący inwestycję w naszą przyszłość.”

Największa do tej pory kwota finansowania

Kandydaci będą mieli możliwość składania ofert dotyczących finansowania w ramach siódmego programu ramowego UE w szeregu obszarów politycznych. Przykładowo, na badania w dziedzinie zdrowia przeznaczono ponad 600 mln euro. Na badania w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przeznaczono 1,2 mld euro. Finansowanie pozwoli Komisji spełnić zobowiązanie w ramach Europejskiej agendy cyfrowej, polegające na utrzymaniu tempa rocznego wzrostu finansowania przeznaczonego na TIK.

Dla najbardziej kreatywnych naukowców wybranych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych przeznaczono ponad 1,3 mld euro. Siedem tys. wysoce wykwalifikowanych naukowców otrzyma stypendia w ramach „działań Marie Curie o łącznej wartości 772 mln euro.

800 mln dla MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), stanowiące podstawę europejskiego systemu innowacji, do których należy 99 proc. wszystkich przedsiębiorstw Europy, zostaną potraktowane w sposób priorytetowy. Otrzymają one blisko 800 mln euro. Po raz pierwszy utworzono wydzielone budżety dla szeregu obszarów. Przykładowo w szeregu tematów w dziedzinie zdrowia, biogospodarki opartej na wiedzy, środowiska i nanotechnologii udział MŚP musi wynieść 35 proc. całkowitego budżetu.

Nowe produkty i usługi

Głównym celem pakietu jest praktyczne przełożenie badań na nowe technologie, produkty i usługi.

Tylko w dziedzinie badań dotyczących zdrowia około 206 mln euro – jedna trzecia całego budżetu na 2011 r. – zostanie poświęcone na badania kliniczne podejmowane z inicjatywy samych naukowców w celu szybszego wprowadzanie nowych leków na rynek.

W dziedzinie nanotechnologii (270 mln euro) nacisk zostanie położony na badania pozwalające otworzyć nowe mozliwości w zakresie patentów i komercjalizacji.

Ok. 600 mln euro finansowania TIK zostanie przeznaczone na badania nad sieciami i infrastrukturami usługowymi nowej generacji, systemami robotowymi, komponentami elektronicznymi i fotonicznymi oraz technologiami treści cyfrowych. Ponad 400 mln euro zasili badania poświęcone możliwościom rozwiązania przy pomocy TIK takich problemów jak osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej, starzejące się społeczeństwo czy elastyczne i działające z zasadami zrównoważonego rozwoju fabryki. W 2011 r. 90 mln euro przeznaczone zostanie na przyszłe partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz przyszłości internetu, którego zadaniem jest stworzenie inteligentnych infrastruktur w Europie.

Pilotażowy program otwartego dostępu do wyników badań w dziedzinie środowiska

Na projekty badań w dziedzinie środowiska przeznaczono ok. 205 mln euro. Komisja wprowadza w tym roku środki mające na celu szybsze dzielenie się wynikami badań w dziedzinie środowiska: beneficjenci dotacji unijnych zobowiążą się do udostępnienia – po pewnym okresie – publikacji ich badań.

Kontekst

Budżet zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego wynosi na rok 2011 r. 6,4 mld euro, czyli o 12 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2010 (5,7 mld euro) i 30 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2009 (4,9 mld euro).

Siódmy program ramowy jest największym programem badawczym na świecie, a jego budżet (bez Euratom) w latach 2007-2013 wynosi ponad 50,5 mld euro.

Przyjmując strategię Europa 2020 przywódcy polityczni Europy uznali badania i innowacje za jeden z najważniejszych celów polityki europejskiej. Stanowią one podstawę inwestycji w zrównoważony rozwój i zatrudnienie.

Ogłoszone dziś zaproszenia do składania wniosków przyczynią się do realizacji projektu przewodniego „Unia innowacji”, który komisarz Geoghegan-Quinn zainicjuje jesienią 2010 r. Inicjatywa ta jest kluczowa dla strategii Europa 2020, zaś jej celem jest pobudzenie całego łańcucha innowacji „od badań po konkretne rozwiązania praktyczne” poprzez połączenie nauki światowej klasy z innowacyjną gospodarką. Pomoże to w usunięciu przeszkód w rozwoju jednolitego rynku innowacji powstrzymujących Europę przed właściwym konkurowaniem z USA i innymi państwami.

Wprowadzone zostaną partnerstwa w zakresie innowacji, skupiające główne podmioty w najważniejszych dziedzinach, mające na celu stworzenie równowagi między współpracą a konkurencją.

Źródła:

Zaproszenia do składania wniosków:
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Strona internetowa Komisji poświęcona badaniom:
http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html

Strona Komisji „Unia innowacji” na Facebooku
http://www.facebook.com/innovation.union


Side Bar