Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/966

Brussel, 19 juli 2010

6,4 miljard euro voor slimme groei en slimme banen - Europa doet nooit geziene investering in onderzoek en innovatie

MEMO/10/339

Commissaris Máire Geoghegan-Quinn kondigt vandaag aan dat de Europese Commissie bijna 6,4 miljard euro zal investeren in onderzoek en innovatie. Dit pakket, van een nooit eerder gezien omvang, heeft betrekking op tal van wetenschappelijke disciplines, overheidsbeleidsgebieden en commerciële sectoren. Doel van deze financiering is grensverleggend wetenschappelijk werk te leveren, Europa concurrerender te maken en bij te dragen tot de oplossing van maatschappelijke problemen zoals de klimaatverandering, de situatie op het gebied van energie, voedselzekerheid en gezondheid, en de vergrijzing. Circa 16 000 deelnemers, afkomstig uit onderzoeksorganisaties, universiteiten en het bedrijfsleven, waaronder 3000 KMO's, zullen van deze financiële injectie profiteren. Op basis van "uitnodigingen tot het indienen van voorstellen" en evaluaties zullen de komende 14 maanden subsidies worden toegekend. De officiële publicatie van een groot aantal van die uitnodigingen is gepland voor 20 juli. De economische stimulans die van dit pakket uitgaat, zal naar verwachting meer dan 165 000 banen creëren. Op lange termijn komt het pakket neer op een investering in een slimmer, duurzaam en inclusiever Europa. Het pakket is een sleutelelement in de Europa 2020‑strategie van de EU, met name in het kader van het vlaggenschip "Innovatie‑Unie", dat in het najaar van 2010 op de rails wordt gezet.

Commissaris Geoghegan-Quinn: "Investeren in onderzoek en innovatie is de enige slimme en duurzame uitweg uít de crisis en náár een duurzame en maatschappelijk billijke groei. Dit Europese pakket zal uitmonden in nieuwe en betere producten en diensten, een concurrerender en groener Europa en een betere samenleving met een grotere levenskwaliteit. Wij bieden onderzoekers en innovatoren 6,4 miljard euro aan voor baanbrekende projecten op het gebied van de voornaamste economische en maatschappelijke problemen: de klimaatverandering, de situatie op het gebied van energie, voedselzekerheid en gezondheid, en de vergrijzing. Dit pakket moet worden gezien als een enorme, efficiënte economische stimulans en een investering in de toekomst."

Meer geld dan ooit te voren

Kandidaten krijgen de kans om op een brede waaier van beleidsgebieden mee te dingen naar financiële middelen uit het zevende kaderprogramma van de EU. Voor gezondheid wordt bijvoorbeeld meer dan 600 miljoen euro uitgetrokken. De 1,2 miljard euro voor onderzoek op het gebied van informatie‑ en communicatietechnologie (ICT) zal de Commissie helpen om, zoals beloofd in de digitale agenda voor Europa, de ICT‑financiering jaarlijks te verhogen.

Voor de beste creatieve wetenschappers die door de Europese Raad voor onderzoek worden geselecteerd, is meer dan 1,3 miljard euro geoormerkt. "Marie Curie-beurzen" ter waarde van 772 miljoen euro moeten de mobiliteit van 7000 hooggekwalificeerde onderzoekers stimuleren.

800 miljoen euro voor KMO's

Kleine en middelgrote bedrijven - met hun aandeel van 99 % van de Europese ondernemingen de ruggengraat van het Europese innovatiesysteem – staan bovenaan de prioriteitenlijst. De bijna 800 miljoen euro voor KMO's zal voor het eerst worden toegewezen in duidelijk gescheiden begrotingen per beleidsgebied. Om een voorbeeld te geven: op het gebied van gezondheid, op kennis gebaseerde bio‑economie, milieu en nanotechnologie moet de bijdrage van de KMO voor een aantal elementen 35 % van de totale begroting bedragen.

Nieuwe producten en diensten

De praktische verwerking van onderzoek tot nieuwe technologieën, producten en diensten is het kerndoel van het pakket.

Op het gebied van gezondheidsonderzoek alleen al zal 206 miljoen euro (een derde van de totale begroting voor 2011) worden uitgegeven voor op onderzoek gebaseerde klinische tests om nieuwe medicijnen sneller op de markt te krijgen.

Wat nanotechnologie betreft (270 miljoen euro) komt de nadruk te liggen op onderzoek dat kan leiden tot octrooi‑ en commercialiseringsmogelijkheden.

Ca. 600 miljoen euro aan ICT‑financiering is geoormerkt voor netwerk‑ en diensteninfrastructuur van de volgende generatie, robotsystemen, elektronische en fotonische componenten en technologie op het gebied van digitale inhoud. Meer dan 400 miljoen euro zal worden gebruikt ter ondersteuning van onderzoek naar de rol van ICT's in het streven naar een koolstofarme economie en aanpasbare, duurzame bedrijven, en in het aanpakken van de vergrijzing. In 2011 is bovendien 90 miljoen euro geoormerkt voor het publiek-private partnerschap voor het internet van de toekomst dat de Europese infrastructuur "intelligent" moet maken.

Nieuw proefproject op het gebied van open toegang tot milieuonderzoeksresultaten

Voor projecten op het gebied van milieuonderzoek is ca. 205 miljoen euro ter beschikking gesteld. De Commissie voert dit jaar maatregelen in om het delen van milieuonderzoeksresultaten te versnellen: ontvangers van EU‑subsidies zullen zich ertoe verbinden om de publicaties die uit hun onderzoek voortvloeien – na een bepaalde embargoperiode – vrij toegankelijk te maken.

Achtergrond

De begroting voor de uitnodigingen tot het indienen van voorstellen uit hoofde van het zevende kaderprogramma bedraagt in 2011 6,4 miljard euro. Dit is 12 % meer dan in 2010 (5,7 miljard euro) en 30 % meer dan in 2009 (4,9 miljard euro).

Met zijn begroting van meer dan 50,5 miljard euro voor 2007‑2013 (excl. Euratom) is het het omvangrijkste onderzoeksprogramma ter wereld.

De Europese politieke leiders hebben met de vaststelling van de Europa 2020‑strategie onderzoek en innovatie bovenaan de Europese politieke agenda geplaatst, als hoeksteen van investeringen in duurzame groei en werkgelegenheid.

De vandaag aangekondigde uitnodigingen tot het indienen van voorstellen worden geïntegreerd in het vlaggenschipinitiatief "Innovatie-Unie", dat commissaris Geoghegan-Quinn in het najaar van 2010 boven het doopvont zal houden. Dit initiatief is een centraal bestanddeel van de Europa 2020‑strategie en is erop gericht de hele innovatieketen van research tot retail een impuls te geven door topwetenschap te combineren met een innovatie‑economie of "i‑economie". In het kader van dit initiatief moeten factoren die de eenmaking van de innovatiemarkt afremmen en een optimale concurrentie van Europa met de VS en andere landen verhinderen, uit de weg worden geruimd.

Voorts zullen in het kader van het initiatief "innovatiepartnerschappen" worden ingevoerd waar de voornaamste spelers die op cruciale gebieden actief zijn, worden samengebracht en waar wordt gestreefd naar het juiste evenwicht tussen samenwerking en concurrentie.

Bronnen:

Pagina betreffende uitnodigingen tot het indienen van voorstellen:
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Onderzoekswebsite van de Commissie
http://ec.europa.eu/dgs/research/index_nl.html

Facebook-pagina van de Commissie over de "Innovatie-Unie":
http://www.facebook.com/innovation.union


Side Bar