Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/966

Bryssel 19. heinäkuuta 2010

6,4 miljardia euroa älykkääseen kasvuun ja työpaikkoihin – Euroopan kaikkien aikojen suurin investointi tutkimukseen ja innovointiin

MEMO/10/339

Komissaari Máire Geoghegan-Quinn ilmoittaa tänään Euroopan komission lähes 6,4 miljardin euron investoinnista tutkimukseen ja innovointiin. Rahoituspaketti on kaikkien aikojen suurin, ja se kattaa laajan kirjon tieteen, politiikan ja yrityselämän aloja. Rahoituksen tavoitteena on laajentaa tieteen rajoja, lisätä Euroopan kilpailukykyä ja auttaa Eurooppaa vastaamaan yhteiskunnan haasteisiin, joita ovat muun muassa ilmastonmuutos, energia- ja elintarvikehuolto, terveys ja väestön ikääntyminen. Rahoitusta saa noin 16 000 osallistujaa tutkimuslaitoksista, korkeakouluista ja elinkeinoelämästä. Rahoituksen saajiin kuuluu myös noin 3 000 pk-yritystä. Avustukset myönnetään ehdotuspyyntöihin jätettävien hanke-ehdotusten eli hakemusten perusteella, jotka arvioidaan lähimpien 14 kuukauden kuluessa. Heinäkuun 20. päivänä julkaistaan virallisesti useita ehdotuspyyntöjä. Rahoituspaketti on italouden piristysruiske, jonka ennakoidaan luovan yli 165 000 työpaikkaa. Se on myös pitkän tähtäimen investointi älykkäämpään kestävän kehityksen Eurooppaan, joka edistää ihmisten osallisuutta. Se muodostaa keskeisen osan EU:n Eurooppa 2020 ‑strategiasta ja erityisesti sen Innovaatiounioni-lippulaivahankkeesta, joka käynnistyy syksyllä 2010.

”Investointi tutkimukseen ja innovointiin on ainoa älykäs ja pitävä tapa selviytyä kriisistä ja edetä kohti kestävää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista kasvua," komissaari Geoghegan-Quinn totesi. ”Tämä eurooppalainen investointipaketti tukee uusia ja parempia tuotteita ja palveluja, kilpailukykyisempää ja vihreämpää Eurooppaa ja parempaa yhteiskuntaa ja elämänlaatua. Se tarjoaa tutkijoille ja innovoijille 6,4 miljardin euron rahoituksen huippuluokan hankkeisiin, joiden kohteena ovat talouden ja yhteiskunnan haasteet: ilmastonmuutos, energia- ja elintarvikehuolto, terveys ja väestön ikääntyminen. Kyseessä on mittava ja vaikuttava piristysruiske taloudelle ja investointi Euroopan tulevaisuuteen."

Kaikkien aikojen merkittävin rahoitus

Rahoitusta voidaan hakea EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta useilla eri aloilla. Esimerkiksi terveystutkimuksiin on varattu yli 600 miljoonaa euroa. Tieto- ja viestintäteknologian (TVT) tutkimusta tuetaan 1,2 miljardilla eurolla, mikä auttaa komissiota täyttämään Euroopan digitaalistrategiassa tekemänsä sitoumuksen pitää yllä TVT-rahoituksen vuotuista lisäystahtia.

Yli 1,3 miljardia euroa on varattu Euroopan tutkimusneuvoston valitsemille parhaille luoville tutkijoille. Ansioituneille tutkijoille myönnetään Marie Curie -avustuksina 7 000 liikkuvuusapurahaa yhteensä 772 miljoonan euron edestä.

800 miljoonaa euroa pk-yrityksille

Tärkeimmällä sijalla ovat Euroopan innovaatiojärjestelmän selkärangan muodostavat pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), jotka muodostavat 99 prosenttia Euroopan yrityksistä. Pk-yrityksille myönnetään lähes 800 miljoonaa euroa, ja ensimmäistä kertaa niiden saama tutkimusrahoitus on kiintiöity useilla aloilla. Esimerkiksi terveystutkimuksessa, tietopohjaisessa biotaloudessa, ympäristötutkimuksessa ja nanoteknologioissa pk-yritysten osallistumisasteen tulee olla monissa tutkimusaiheissa 35 prosenttia kokonaisbudjetista.

Uudet tuotteet ja palvelut

Paketin ydinideoihin kuuluu tutkimustulosten muuntaminen uusiksi teknologioiksi, tuotteiksi ja palveluiksi.

Pelkästään terveystutkimuksessa noin 206 miljoonaa euroa – kolmasosa vuoden 2010 koko budjetista – käytetään tutkijalähtöisiin kliinisiin tutkimuksiin, joiden tavoitteena on nopeuttaa uusien lääkkeiden saattamista markkinoille.

Nanoteknologioissa (270 miljoonaa euroa) keskitytään tutkimukseen, joka voi johtaa patentointi- ja kaupallistamismahdollisuuksiin.

Noin 600 miljoonaa euroa TVT-rahoituksesta on korvamerkitty seuraavan sukupolven verkko- ja palveluinfrastruktuureita, robottijärjestelmiä, elektroniikka- ja fotoniikkakomponentteja ja digitaalisia sisältötekniikoita varten. Yli 400 miljoonalla eurolla tuetaan tutkimusta, jossa tutkitaan, miten TVT:n avulla voidaan käsitellä merkittäviä haasteita, joihin kuuluvat vähähiilisempi talous, ikääntyvä yhteiskunta sekä mukautuvat ja kestävät teollisuuslaitokset. Yhteensä 90 miljoonaa euroa on varattu vuonna 2011 tulevaisuuden internetiin liittyvälle julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudelle, jonka tavoitteena on tehdä Euroopan keskeisistä infrastruktuureita "älykkäitä".

Uusi kokeilu: ympäristötutkimustulosten avoin julkaiseminen

Ympäristötutkimushankkeet saavat noin 205 miljoonaa euroa. Komissio aikoo ryhtyä kuluvana vuonna vaiheittain toimiin ympäristötutkimustulosten julkisen saannin nopeuttamiseksi: EU-avustusten saajat sitoutuvat antamaan tutkimushankkeidensa tulokset vapaasti saataville tietyn karenssiajan jälkeen.

Tausta

Seitsemännen puiteohjelman ehdotuspyyntöbudjetti vuodeksi 2011 in 6,4 miljardia euroa. Budjetti kasvaa 12 prosenttia vuodesta 2010 (5,7 miljardia euroa) ja 30 prosenttia vuodesta 2009 (4,9 miljardia euroa).

Seitsemäs puiteohjelma on maailman suurin yksittäinen tutkimusohjelma. Sen budjetti on yli 50,5 miljardia euroa sen toteutusaikana 2007–2013 (ei sisällä Euratomin puiteohjelmaa).

Hyväksymällä Eurooppa 2020 ‑strategian Euroopan poliittiset johtajat asettivat tutkimuksen ja innovoinnin etusijalle Euroopan poliittisissa linjauksissa ja avainasemaan kestävää kasvua ja työpaikkoja tukevissa investoinneissa.

Tänään ilmoitetut ehdotuspyynnöt ovat osa Euroopan innovaatiounioni-lippulaivahanketta, jonka komissaari Geoghegan-Quinn käynnistää syksyllä 2010. Tämä aloite on keskeinen osa Eurooppa 2020 ‑strategiaa, ja sillä pyritään tukemaan koko innovaatioketjua ”tutkimuksesta kaupan tiskille” yhdistämällä maailman huippuluokan tutkimus innovaatiotalouteen ("i-conomy"). Aloitteen tavoitteena on poistaa pullonkaulat, jotka haittaavat innovaatiotoimintaa sisämarkkinoilla ja estävät Eurooppaa kilpailemasta Yhdysvaltojen ja maailman muiden maiden kanssa niin hyvin kuin sen pitäisi.

Niin ikään aloitteessa otetaan käyttöön avainalojen tärkeimpien toimijoiden väliset innovaatiokumppanuudet, joissa pyritään löytämään oikea tasapaino yhteistyön ja kilpailun välillä.

Lähteet:

Osallistujien portaali:
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Komission tutkimuspääosaston verkkosivut:
http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html

Komission Innovaatiounioni-hankkeen Facebook-sivu:
http://www.facebook.com/innovation.union


Side Bar