Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/966

Bruxelles, den 19. juli 2010

6,4 mia. EUR til intelligent vækst og job – Europas største investering i forskning og innovation nogensinde

MEMO/10/339

Kommissær Máire Geoghegan-Quinn udtaler i dag, at Europa-Kommissionen vil investere næsten 6,4 mia. EUR i forskning og innovation. Denne pakke, der er den største nogensinde, dækker en bred vifte af videnskabelige discipliner, politikområder og erhvervssektorer. Disse midler skal flytte de videnskabelige grænser, forøge den europæiske konkurrenceevne og bidrage til at takle samfundsmæssige udfordringer såsom klimaforandringer, energi- og fødevaresikkerhed, sundhed og den aldrende befolkning. Omkring 16 000 deltagere fra forskningsorganisationer, universiteter og industrien, herunder ca. 3000 små og mellemstore virksomheder, vil modtage finansiering. Der vil blive tildelt midler ved hjælp af "indkaldelser af forslag" (opfordringer til at afgive bud) og evalueringer i løbet af de næste 14 måneder. Mange indkaldelser vil blive formelt offentliggjort den 20. juli. Pakken er en økonomisk stimulerende foranstaltning, der forventes at skabe mere end 165 000 arbejdspladser. Det er også en langtidsinvestering i et mere intelligent, bæredygtigt og rummeligt Europa. Det er et centralt element i EU's Europa 2020-strategi og navnlig flagskibet "Innovation i EU", som bliver iværksat i efteråret 2010.

Kommissær Geoghegan-Quinn siger: "Investering i forskning og innovation er den eneste intelligente og holdbare vej ud af krisen hen imod en bæredygtig og socialt retfærdig vækst. Denne europæiske pakke vil bidrage til nye og bedre varer og tjenesteydelser, et mere konkurrencedygtigt og grønt Europa og et bedre samfund med en højere livskvalitet. Vi tilbyder forskere og innovatorer 6,4 mia. EUR til banebrydende projekter, der fokuserer på de store økonomiske og samfundsmæssige udfordringer: klimaforandringer, energi- og fødevaresikkerhed, sundhed og den aldrende befolkning. Dette er en enorm og effektiv økonomisk stimulerende foranstaltning og en investering i vores fremtid".

Mere finansiering end nogensinde

Der vil være mulighed for at ansøge om midler fra EU's syvende rammeprogram på en lang række politikområder. Sundhedsområdet får f.eks. over 600 mio. EUR. Der bliver tildelt 1,2 mia. EUR til forskning i informations- og kommunikationsteknologi (ikt), hvilket vil bidrage til, at Kommissionen kan opfylde løfterne i den europæiske digitale dagsorden om at opretholde tempoet for de årlige stigninger i ikt-finansieringen.

Mere end 1,3 mia. EUR er blevet afsat til de bedste kreative forskere udvalgt af Det Europæiske Forskningsråd. Mobilitetsstipendier til 7000 højt kvalificerede forskere vil blive tildelt gennem "Marie Curie-aktioner" til et beløb på 772 mio. EUR.

800 mio. EUR til små og mellemstore virksomheder

Der vil blive givet prioritet til små og mellemstore virksomheder (smv), som udgør rygraden i det europæiske innovationssystem, og som repræsenterer 99 % af alle de europæiske virksomheder. smv'er vil modtage næsten 800 mio. EUR, og for første gang vil der være øremærkede budgetter på forskellige områder. Fx skal smv'ers deltagelse i sundhedssektoren, den vidensbaserede bioøkonomi, miljø- og nanoteknologi op på 35 % af det samlede budget til en række emner.

Nye varer og tjenesteydelser

Det er helt centralt i pakken at overføre forskningen til nye teknologier, varer og tjenesteydelser.

Bare på området for sundhedsforskning vil der blive brugt ca. 206 mio. EUR, dvs. 1/3 af det samlede budget for 2011 på forskerinitierede kliniske forsøg, så ny medicin hurtigere kommer ud på markedet.

På området for nanoteknologi (270 mio. EUR) vil der blive fokuseret på forskning, der kan resultere i patenter og markedsføring.

Omkring 600 mio. EUR i ikt-midler er øremærkede til en ny generation af netteknologier og tjenesteinfrastrukturer, robotsystemer, elektroniske komponenter og fotonkomponenter samt teknologier med digitalt indhold. Mere end 400 mio. EUR skal støtte forskning i, hvordan ikt'er kan takle udfordringer såsom en kulstoffattig økonomi, det aldrende samfund og fabriksanlæg, der er fleksible og bæredygtige. 90 mio. EUR er desuden blevet øremærket i 2011 til et offentlig-privat partnerskab om fremtidens internet med henblik på at gøre centrale europæiske infrastrukturer "intelligente".

Nyt pilotprojekt om fri adgang til resultater fra miljøforskningen

Projekter om miljøforskning vil få tildelt ca. 205 mio. EUR. Kommissionen gør i år en indsats for at fremskynde delingen af miljøforskningens resultater: modtagere af EU-midler skal forpligte sig til efter en vis karenstid at stille udgivelserne i forbindelse med forskningen til rådighed gratis.

Baggrund

2011-budgettet for indkaldelse af forslag i forbindelse med det syvende rammeprogram er på 6,4 mia. EUR, dvs. 12 % mere end i 2010 (5,7 mia. EUR) og 30 % mere end i 2009 (4,9 mia. EUR).

Det syvende rammeprogram er det største enkeltstående forskningsprogram i verden med et budget i 2007-2013 på mere end 50,5 mia. EUR, når der ses bort fra Euratom.

Europas politiske ledere satte, da de vedtog Europa 2020-strategien, forskning og innovation øverst på den europæiske politiske dagsorden og gjorde disse til en hjørnesten i investeringer i bæredygtig vækst og job.

Den indkaldelse af forslag, der er blevet bekendtgjort i dag, går hånd i hånd med flagskibet "Innovation i EU", som Kommissær Geoghegan-Quinn iværksætter i efteråret 2010. Dette initiativ er centralt i Europa 2020-strategien og tilsigter at fremme hele innovationskæden "fra forskning til detailsalg" ved at kombinere forskning af verdensklasse med en innoverende økonomi eller "i-økonomi". Det vil fjerne flaskehalse, som hæmmer et indre marked for innovation, og som hindrer Europa i at konkurrere tilstrækkeligt med USA og andre lande.

Det indfører også "innovationspartnerskaber", som sammenbringer hovedaktørerne på de centrale områder, og som tilsigter at skabe en ligevægt mellem samarbejde og konkurrence.

Kilder:

Se følgende websted:
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Kommissionens websted om forskning:
http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html

Kommissionens "Innovation i EU" facebookprofil:
http://www.facebook.com/innovation.union


Side Bar