Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/966

V Bruselu dne 19. července 2010

6,4 miliardy EUR na promyšlený růst a zaměstnanost – dosud největší investice Evropy do výzkumu a inovací

MEMO/10/339

Komisařka Máire Geoghegan-Quinn dnes oznámila investici Evropské komise do výzkumu a inovací ve výši téměř 6,4 miliardy EUR. Tento dosud největší balíček pokrývá širokou paletu vědeckých disciplín, oblastí veřejného pořádku a obchodních odvětví. Uvedené finanční prostředky posunou vědecké hranice, zvýší konkurenceschopnost Evropy a pomohou řešit společenské výzvy, jako je změna klimatu, energetická bezpečnost a zabezpečení potravin, zdravotnictví a stárnutí obyvatelstva. Finanční prostředky obdrží přibližně 16 000 účastníků z výzkumných organizací, univerzit a odvětví, včetně asi 3 000 malých a středních podniků. Během příštích 14 měsíců budou uděleny granty na základě „výzev k předkládání návrhů“ (výzev k překládání nabídek) a jejich hodnocení. Mnoho výzev bude formálně zveřejněno 20. července. Tento balíček je hospodářským stimulem, který by měl vytvořit více než 165 000 pracovních míst. Zároveň se jedná o dlouhodobou investici do promyšlenější, udržitelné a otevřenější Evropy. Je klíčovým prvkem v rámci strategie EU „Evropa 2020“, a zejména v rámci stěžejní iniciativy „Unie inovací“, která bude zahájena na podzim roku 2010.

Komisařka Geoghegan-Quinn uvedla: „Investice do výzkumu a inovací je tou jedinou promyšlenou a trvalou cestou z krize k udržitelnému a sociálně spravedlivému růstu. Tento evropský balíček přispěje k novým a lepším produktům a službám, konkurenceschopnější a ekologičtější Evropě a lepší společnosti s vyšší kvalitou života. Výzkumným pracovníkům a inovátorům nabízíme 6,4 miliardy EUR na špičkové projekty zaměřené na velké hospodářské a společenské výzvy: změnu klimatu, energetickou bezpečnost a zabezpečení potravin, zdravotnictví a stárnutí obyvatelstva. Jedná se o ohromný a účinný hospodářský stimul a investici do naší budoucnosti.“

Více finančních prostředků než kdy předtím

Bude možné předkládat nabídky na získání finančních prostředků ze sedmého rámcového programu EU v souvislosti s celou řadou oblastí politik. Například zdravotnictví získá přes 600 milionů EUR. Na výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) je určena podpora ve výši 1,2 miliardy EUR, která pomůže splnit závazek Komise v rámci digitální agendy pro Evropu, a sice udržet rychlost každoročního navyšování finančních prostředků na IKT.

Více než 1,3 miliardy EUR je vyčleněno pro nejkreativnější vědce, které vybírá Evropská rada pro výzkum. Prostřednictvím „akcí Marie Curie“ budou 7 000 vysoce kvalifikovaných výzkumných pracovníků poskytnuty granty na podporu individuální mobility v hodnotě 772 milionů EUR.

800 milionů EUR pro malé a střední podniky

Prioritou jsou malé a střední podniky, které jsou páteří evropského systému inovací a představují 99 % všech evropských podniků. Malé a střední podniky získají téměř 800 milionů EUR, přičemž rozpočty v několika oblastech mají být poprvé účelově vázané. Například u řady témat v oblasti zdravotnictví, znalostního biohospodářství, životního prostředí a nanotechnologií musí účast malých a středních podniků dosáhnout 35 % celkového rozpočtu.

Nové produkty a služby

Ústřední myšlenkou balíčku je promítnout výzkum do nových technologií, produktů a služeb.

Jen v oblasti zdravotnického výzkumu bude 206 milionů EUR – jedna třetina celkového rozpočtu na rok 2011 – vynaloženo na klinické zkoušky řízené výzkumnými pracovníky, které mají umožnit dostat nové léky rychleji na trh.

V oblasti nanotechnologií (270 milionů EUR) se pozornost zaměří na výzkum, který by mohl vést k možnostem patentování a komercializace.

Přibližně 600 milionů EUR z finančních prostředků na IKT je vyčleněno na infrastrukturu sítí a služeb nové generace, robotické systémy, elektronické a fotonové součásti a technologie digitálního obsahu. Více než 400 milionů EUR bude použito na podporu výzkumu týkajícího se způsobů, jak IKT mohou řešit problémy jako nízkouhlíkové hospodářství, stárnutí obyvatelstva a přizpůsobivé a udržitelné továrny. V roce 2011 má být 90 milionů EUR rovněž vyčleněno na partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti internetu budoucnosti s cílem učinit klíčové evropské infrastruktury „inteligentními“.

Nový pilotní projekt otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu v oblasti životního prostředí

Projekty výzkumu v oblasti životního prostředí získají přibližně 205 milionů EUR. Komise letos zavádí kroky, jež mají urychlit sdílení výsledků výzkumu v oblasti životního prostředí – příjemci grantů EU se zavážou k tomu, že po určitém období embarga volně zpřístupní publikace, které z jejich výzkumné práce vzejdou.

Souvislosti

Rozpočet na výzvy k předkládání návrhů v souvislosti se sedmým rámcovým programem v roce 2011 činí 6,4 miliardy EUR, což je o 12 % více než v roce 2010 (5,7 miliardy EUR) a o 30 % více než v roce 2009 (4,9 miliardy EUR).

Sedmý rámcový program je nevětší samostatný program výzkumu na světě, jehož rozpočet na období 2007–2013 převyšuje 50,5 miliardy EUR (bez Euratomu).

Přijetím strategie „Evropa 2020“ evropští političtí lídři postavili výzkum a inovace do popředí evropské politické agendy a učinili z nich základ investicí do udržitelného růstu a zaměstnanosti.

Dnes oznámené výzvy k předkládání návrhů budou začleněny do stěžejní evropské iniciativy „Unie inovací“, kterou komisařka Geoghegan-Quinn zahájí na podzim roku 2010. Tato iniciativa je ústřední částí strategie „Evropa 2020“ a jejím cílem je posílit celý inovační řetězec „od výzkumu po maloobchod“ tím, že sloučí vědu světové úrovně s inovačním hospodářstvím („i-conomy“). Odstraní překážky, které brání vytvoření jednotného trhu inovací a které Evropě znemožňují konkurovat Spojeným státům a jiným zemím tak, jak by měla.

Zároveň zavede „inovační partnerství“, která spojí hlavní aktéry v klíčových oblastech a jejichž cílem bude najít správnou rovnováhu mezi spoluprací a konkurencí.

Zdroje:

Internetová stránka věnovaná výzvám:
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Internetová stránka Komise věnovaná výzkumu:
http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html

Internetová stránka Komise v síti Facebook věnovaná strategii „Unie inovací“:
http://www.facebook.com/innovation.union


Side Bar