Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/966

Брюксел, 19 юли 2010 г.

Най-голямата досега инвестиция на Европа в областта на научните изследвания и иновациите — 6,4 милиарда EUR за интелигентен растеж и нови работни места

MEMO/10/339

Комисар Мойра Гейгън-Куин обявява днес инвестиции на Комисията в областта на научните изследвания и иновациите на стойност приблизително 6,4 милиарда EUR. Този най-голям до момента пакет покрива голям брой научни дисциплини, области на политиката и търговски сектори. Тези инвестиции ще разширят границите на научното познание, ще увеличат конкурентоспособността на Европа и ще помогнат за успешното решаване на проблеми на нашето общество като изменението на климата, сигурността на енергийните и хранителните доставки, здравеопазването и застаряването на населението. Инвестициите ще бъдат разпределени между приблизително 16 000 участници от научноизследователски организации, университети и от промишлеността, в това число около 3 000 МСП. Помощите ще се отпускат чрез „покани за представяне на предложения“ („calls for proposals“) след изготвяне на оценки през следващите 14 месеца. Много от тези покани ще бъдат публикувани официално на 20-ти юли. Този пакет от инвестиции е икономически стимул, в резултат на който се очаква да бъдат създадени над 165 000 работни места. Той е също и дългосрочна инвестиция за изграждането на по-интелигентно, по-устойчиво и по-интегриращо общество в Европа. Той е основен елемент на стратегията „Европа 2020“ на ЕС и особено на водещата инициатива „Съюз за иновации“, която ще бъде стартирана през есента на 2010 г.

Комисар Мойра Гейгън-Куин заяви: „Инвестициите в научните изследвания и иновациите са единственият интелигентен и стабилен път, който може да ни изведе от кризата и да ни доведе до устойчив и социално справедлив растеж. Този европейски пакет от инвестиции ще подпомогне създаването на нови, по-добри продукти и услуги, на по-конкурентоспособна и по-екологична европейска икономика и на по-добро общество с по-високо качество на живот. Ние предлагаме на изследователи и новатори 6,4 милиарда EUR за авангардни проекти, насочени към големите икономически и обществени предизвикателства — изменението на климата, сигурността на енергийните и хранителните доставки, здравеопазването и застаряването на населението. Това е огромен и ефикасен стимул за икономиката и инвестиция в нашето бъдеще.“

Най-голямата досега инвестиция

Ще има възможност да се кандидатства за финансиране по Седмата рамкова програма на ЕС в множество области на политиката. Здравеопазването например се финансира с 600 милиона EUR. Предвидени са 1,2 милиарда EUR за научни изследвания в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), което ще допринесе за изпълнението на ангажимента на Комисията по „Програмата за цифрови технологии в Европа“ за запазване на темпото при ежегодните увеличения във финансирането на ИКТ.

Над 1,3 милиарда EUR са запазени за най-добрите и креативни учени, които се подбират от Европейския съвет по научни изследвания. По програмата за дейности Мария Кюри“ ще бъдат отпуснати помощи за мобилност на повече от 7 000 високо квалифицирани изследователи на стойност 772 милиона EUR.

800 милиона EUR за МСП

Основен приоритет са малките и средните предприятия (МСП), съставляващи гръбнака на европейската система за иновации и 99 % от всички европейски предприятия. МСП ще получат приблизително 800 милиона EUR и за първи път ще има обособени бюджети в множество области. Например в областите здравеопазване, основана на познание биоикономика, околна среда и нанотехнологии за множество теми участието на МСП трябва да достигне 35 % от общия размер на бюджета.

Нови продукти и услуги

Същината на този пакет е превръщането на резултатите от научните изследвания в нови технологии, продукти и услуги.

Само в изследванията в областта на здравеопазването около 206 милиона EUR — една трета от общия бюджет за 2011 г. — ще бъдат изразходвани за клинични тестове по инициатива на изследователите, целящи по-бързото въвеждане на нови медикаменти на пазара.

В областта на нанотехнологиите (270 милиона EUR) ударението ще бъде поставено върху изследванията, разкриващи възможности за патентоване и търговско оползотворяване на резултатите.

Около 600 милиона EUR от помощите за ИКТ са предвидени за мрежи и инфраструктура от следващото поколение, роботизирани системи, електронни и фотонни компоненти и технологии за цифрово съдържание. С над 400 милиона EUR ще бъдат финансирани изследвания, занимаващи се с това как ИКТ могат да допринесат за постигането на напредък по теми като икономика с ниски емисии на въглерод, застаряващо общество и изграждане на гъвкави и устойчиви фабрики. 90 милиона EUR през 2011 г. са отделени също за публично-частното партньорство за бъдещия интернет с цел да се внесе „интелигентност“ в ключови европейски инфраструктури.

Нов пилотен проект за открит достъп до резултатите от изследвания в областта на околната среда

Проектите, занимаващи се с изследвания в областта на околната среда, ще получат около 205 милиона EUR. Комисията ще предприеме тази година стъпки за ускоряване на съвместното използване на резултатите от изследвания в областта на околната среда: ползващите помощи от ЕС ще трябва да се задължат да предоставят свободен достъп (след определен период на въздържане) до публикациите, произтичащи от техните изследвания.

Контекст

Бюджетът за поканите за представяне на предложения по Седмата рамкова програма за 2011 г. е 6,4 милиарда EUR, което е с 12 % повече отколкото през 2010 г. (5,7 милиарда EUR) и с 30 % повече отколкото през 2009 г. (4,9 милиарда EUR).

Седмата рамкова програма е най-обширната отделна програма за научни изследвания в света, като бюджетът ѝ надхвърля 50,5 милиарда EUR (без Евратом) за периода 2007—2013 г.

Чрез приемането на стратегията „Европа 2020“ европейските политически лидери превърнаха научните изследвания и иновациите в основен приоритет на европейската политическа програма, поставяйки ги в основата на инвестициите за устойчив растеж и работни места.

Обявените днес покани за представяне на предложения ще се впишат във водещата европейска инициатива „Съюз за иновации“, чието начало ще бъде обявено през есента на 2010 г. от комисар Мойра Гейгън-Куин. Тази инициатива, която е в основата на стратегията „Европа 2020“, има за цел да даде импулс на цялата верига за иновации — „от научните изследвания до продажбите на дребно“, като обедини науката на световно равнище с една икономика на иновациите („i-conomy “). Тя ще отстрани проблемите, които възпрепятстват единния пазар и пречат на Европа да се конкурира със САЩ и останалите толкова успешно, колкото би могла.

Тя ще въведе също „партньорства за иновации“, обединяващи основните участници в ключови области и насочени към постигане на подходящо равновесие между сътрудничество и конкуренция.

Източници:

Сайт за покани:
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Уебсайт на Комисията за научни изследвания:
http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html

Страница на „Съюз за иновации“ на Комисията във Facebook:
http://www.facebook.com/innovation.union


Side Bar